Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum (KIC) Stavebnej fakulty STU
predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU. KIC SvF plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižných a časopiseckých fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile peda­go­gického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Po úspešnej realizácii kompletnej rekonštrukcie priestorov a modernizácie technické­ho a počítačového vybavenia, ako hlavného investičného zámeru Stavebnej fakulty STU v roku 2003, sa Knižnica a informačné centrum SvF STU stala jednou z najmodernejších a najprogresívnejších akademických knižníc na Slovensku. Slávnostné zahájenie prevádzky v nových priestoroch KIC sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2003, za účasti zástupcov vedenia STU, Stavebnej fakulty a riaditeľa Slovenskej národnej knižnice.

KIC

Knižnica a informačné centrum získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty z oblasti stavebníctva s cieľom informačného a študijného zabezpečenia vyučovacieho a vedeckovýskumného procesu. KIC SvF sprístupňuje aj širokú škálu titulov zahraničných odborných databáz a elektronických informačných zdrojov online, priamo cez všetky IP adresy PC v študovni KIC a cez IP adresy všetkých počítačov na pracoviskách Stavebnej fakulty STU. Medzi najdôležitejšie tituly databáz patria: Web of Science, Springer Link, Science Direct, ProQuest, Knovel Library, SCOPUS, ACM Digital Library, American Society of Civil Engineers Online Research Library a mnoho ďalších odborných databáz.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Štatút Knižnice a informačného centra SvF PDF
Knižničný poriadok KIC SvF PDF

Video o KIC (2003)

KIC na YouTube