Prejsť na obsah
Zamestnanci

Aktualizácia zo dňa 24.5.2021

Personálny portál

Na stránke https://personal.eis.stuba.sk/ sú dostupné všetky údaje ohľadom pracovných vzťahov zamestnancov, výplatné pásky a informácie o dochádzke a dovolenkách.

Na prístup do personálneho portálu na diaľku je potrebné mať nainštalovaný VPN tunel, pripojiť sa do siete STU a cez webový prehliadač (Chrome, Mozilla, Edge) zadať link https://personal.eis.stuba.sk.


COVID-19: prehľadný manuál

Prehľadný manuál COVID-19: zamestnanec verzus fakulta


Aktuálne platné podklady k dochádzke a plánom dovoleniek

Príkaz dekana č. 4/2020 v znení Dodatku č. 1 - úplné znenie zo dňa 29.3.2021 PDF a príloha č. 1 XLS

Evidencia dochádzky za mesiac máj 2021 - vzor PDF

Evidencia dochádzky za mesiac jún 2021 - vzor XLS

Dovolenkový lístok (editovateľný)

Priepustka od zamestnávateľa (editovateľná)

Dochádzku žiadame vyplniť v členení na prítomnosť na pracovisku (fakulte) a práca z domácnosti (homeoffice) podľa platnej legendy COVID 19 (viď vzor).

Uvedená evidencia má vplyv na určenie nárokov na dva rôzne typy stravovania zamestnancov:

  • práca na fakulte – iKredit,
  • práca homeoffice – gastrolístok.

Zamestnanec má nárok len na 1 dotované jedlo za odpracovaný deň.

Z dôvodu administratívnej náročnosti spracovania prosíme o dodržanie termínov na predloženie evidencie dochádzky vrátane posledných zdokumentovaných zmien najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca.

Dodatočné úpravy neskôr ako v posledný pracovný deň v mesiaci nebudú akceptované.


Stránkové hodiny Oddelenia personálneho a mzdového

V rámci COVID opatrení (III. vlna) je možný neodkladný kontakt so zamestnancami oddelenia len po dojednaní vopred (dohodnúť sa vopred e-mailom).

Na dokumentáciu nevyžadujúcu evidenciu v e-spise používajte šedé schránky pri kanceláriách zamestnancov personálneho a mzdového oddelenia (bezkontaktné vybavenie), a to podľa typu spracovávanej agendy (viď kontakty a kancelárie zamestnancov).

Oddelenie personálne a mzdové - kontakty


Personálna agenda počas núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu v roku 2021