Prejsť na obsah
Zamestnanci

Slovenská technická univerzita v Bratislave ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) každého zamestnanca v postavení dotknutej osoby v zmysle článku 13 nariadenia a § 19 zákona informuje o rozsahu spracúvania jeho osobných údajov a právach ako dotknutej osoby: 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IČO: 00397687
Štatutárny orgán: rektor
Právna forma: verejná vysoká škola

Podrobnejšie podmienky ochrany súkromia na STU nájdete na stránke rektorátu.