Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Duševné vlastníctvo a transfer technológií

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci podpory transferu technológií prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií - NPTT. Využite bezplatné služby poskytované prostredníctvom NPTT pre získanie priemyselno-právnej ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a ich prenosu do praxe.

Čo môžete využiť:

 • odbornú literatúru z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií (doplňovanie fondu akademických knižníc: návrhy na zakúpenie literatúry, ktorá sa Vám po spracovaní dostane do rúk ð svojim návrhom môžete ovplyvniť nákup, máte možnosť získať mimoriadne zahraničné i domáce knihy podľa vlastného výberu z uvedeného profilu)
 • výpožičky literatúry (knihy sú zakúpené v CVTI SR a fyzicky si ich môžete prezenčne vypožičať v študovniach akademických knižníc na SJF a MTF STU)
 • expertné a rešeršné služby – podporné služby zamerané na ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu (napr. odhad komerčného potenciálu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, príprava a podanie prihlášky pre všetky relevantné predmety priemyselného vlastníctva v SR a na zahraničných patentových úradoch, tvorba a posúdenie licenčných zmlúv, poskytovanie informácií z databáz v oblasti priemyselno-právnej ochrany na stav techniky, novosť vynálezu a pod.)
 • vzdialený prístup do informačných zdrojov  - 1. Databázy technologických ponúk a dopytov 2. Experti pre proces transferu technológií  3. Patenty a iné predmety priemyselného vlastníctva  4. Firmy, výrobky a služby,...

Viac info na: https://nptt.cvtisr.sk/

Ako správne citovať?

Súčasťou každej odbornej, vedeckej, záverečnej či kvalifikačnej práce sú citácie a odkazy na použité zdroje. Práve táto oblasť citovania a vytvárania odkazov nie je vôbec jednoduchá. Musia sa dodržiavať presné pravidlá, ktoré určujú platné normy. Konkrétne, ktoré údaje vyberieme, akú budú mať formu zápisu a aké bude ich poradie. Je dôležité, aby ste v celom dokumente používali len jednu techniku citovania.

Platná norma:

 • STN ISO 690:2012, Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.
  Norma je dostupná v 1 exemplári na vyžiadanie u konzultantov študovne na prezenčné štúdium. V zmysle pravidiel SUTN je však kopírovanie normy zakázané a platia prísne sankcie.

Predchádzajúce normy:

 • STN ISO 690:1998, Dokumentácia - Bibliografické odkazy - Obsah, forma a štruktúra. Nahrádza ČSN 010197,
 • STN ISO 690-2:2001, Informácie a dokumentácia - Bibliografické citácie - Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.

Najrozšírenejšie metódy citovania:

 1. metóda číselných odkazov (tzv. numerický systém),
 2. metóda priebežných poznámok,
 3. metóda prvého údaja a dátumu (tzv. Harvardský systém).
   

Odporúčame Vám nasledovné pomôcky:

Ako správne citovať a vytvárať bibliografické odkazy pdf
Pomôcka pre používateľov KIC SvF vytvorená podľa aktuálnej normy ISO 690:2010. Obsahuje schémy a príklady bibliografických odkazov a metódy citovania.

CitacePRO Plus
Citačný manažér CitacePRO Plus je jedným z najvyužívanejších nástrojov práce s citáciami. STU má zakúpený tento produkt na obdobie 2020-2023, ako podpora pri vedeckom publikovaní. 

Nový citačný štýl od citace.com "Citujeme harvardem" nájdete tu.

Metodika tvorby bibliografických citací  ebook 
Profesionálna plnotextová elektronická publikácia, ktorá obsahuje množstvo komplexných informácií týkajúcich sa tvorby citácií podľa rôznych štýlov, vrátane normy ISO 690. Táto užitočná elektronická publikácia bola ocenená Cenou INFORUM 2011.

Ako správne napísať odbornú prácu?

Pri písaní vysokoškolských prác všetkých typov - seminárnych, ročníkových, záverečných, kvalifikačných a iných platia presne stanovené pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Každý typ odbornej práce má svoju vlastnú charakteristiku, formálnu úpravu aj štruktúru.

 

Odporúčame Vám nasledovné pomôcky:

 • Metodika písania záverečných a kvalifikačných prác

V dokumente na stiahnutie sú podrobne spracované všetký dôležité informácie o metodike písania vysokoškolských a kvalifikačných prác.

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác na stiahnutie   
 
 • Akademická príručka

Publikácia obsahuje charakteristiky všetkých typov odborných prác a publikácií, tipy pre obhajobu školských a záverečných prác a odporúčané komunikačné zručnosti pri prezentáciách. Publikácia je dostupná vo výpožičnom oddelení a na prezenčné štúdium v študovni KIC SvF STU. 

MEŠKO D. et al. 2005. Akademická príručka : 2., upravené a doplnené vydanie. Martin : Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.

 • Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Príručka sa venuje problémom, s ktorými sa autori stretávajú pri písaní záverečných bakalárskych, diplomových, seminárnych, ročníkových a iných prác. Obsahuje odporúčania a kroky, ktoré vedú k úspešnému koncu napísania kvalitnej práce. Príručka nehovorí čo písať, ale ako písať. Príručka je dostupná vo výpožičnom oddelení a na prezenčné štúdium v študovni KIC SvF STU.

KATUŠČÁK D. 2008. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 5. vyd. Nitra : Enigma, 2008. 162 s. ISBN 978-80-89132-45-4.

 • Metodické usmernenia

Odporúčania pre formálnu úpravu bakalárskych, diplomových a dizertačných prác (prevzaté z webu SvF STU)

Metodické usmernenie word

Vzor obalu záverečnej práce word

Vzor titulného listu záverečnej práce word

Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2 word

Licenčná zmluva o použítí školského diela word

problem