Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum SvF STU predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU, plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižničných fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile pedagogického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Radlinského 11, blok B, 3. posch.
810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Alica Domonkosová
Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577

Online katalóg fakultných knižníc

E-mail: alica.domonkosova@stuba.sk Online katalóg fakultných knižníc STU
 

⇒ Informácia o službách výpožičného oddelenia a študovne       KIC SvF STU v akademickom roku 2020/2021

 

V snahe uľahčiť študentom zimný semester 2020/2021 a vzhľadom na pretrvávajúce protiepidemiologické preventívne opatrenia sme boli nútení pristúpiť k neštandardnému riešeniu vrátenia, predĺženia a absenčného požičiavania literatúry z fondov KIC SvF. 

V rámci zimného semestra šk. roka 2020/2021 (počas štúdia dištančnou formou) služby výpožičného oddelenia KIC budeme zabezpečovať nasledovne:

 • Absolventi, ktorí ukončili štúdium na Stavebnej fakulte STU v školskom roku 2019/2020, ako aj ostatní študenti môžu vrátiť vypožičanú literatúru na základe dopredu dohodnutého termínu s pracovníčkami Knižnice a informačného centra.

 • Okrem tejto možnosti ponúkame absolventom, aj študentom, ktorí nemajú možnosť osobne prísť do KIC vrátenie literatúry poštou na adresu:

  Stavebná fakulta STU v Bratislave
  KIC výpožičné oddelenie

  Radlinského 11
 
810 05 Bratislava

 • Absenčné výpožičky bude možné realizovať po začiatku zimného semestra od 21. septembra 2020        na základe študentom vopred predpripraveného zoznamu literatúry, vyhľadanej v Online katalógu ARL a následným odoslaním tohto zoznamu mailom pracovníčkam výpožičného oddelenia.

  Termín pripravenej literatúry na vyzdvihnutie oznámia pracovníčky žiadateľovi mailom.

 • Vypožičiavanie, predlžovanie študijnej literatúry na počkanie bude možné realizovať iba v upravených otváracích hodinách po dohode s pracovníčkami výpožičného oddelenia.

 • Otváracie hodiny výpožičného oddelenia od 7. 9. 2020 do odvolania každý deň od 8:00 do 12:00 hod.
 • Kontaktné mailové adresy pre dohodnutie termínu vrátenia alebo vyzdvihnutia pripravenej literatúry:

   laura.brinzová@stuba.sk ; andrea.vavrova@stuba.sk  

 • Upozorňujeme, že vstup do priestorov výpožičného oddelenia KIC je možný iba po jednom,
  s nasadeným rúškom a po dezinfekcii rúk.
 

Študovňa KIC, počas štúdia dištančnou formou, bude pre študentov zatvorená.

Prezenčné štúdium v priestoroch študovne nie je možné.

 

Prevádzka KIC SvF počas semestra (prezenčná výučba)


Študovňa KIC


Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00

Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00
Prajeme Vám úspešný školský rok!