Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum SvF STU predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU, plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižničných fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile pedagogického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Radlinského 11, blok B, 3. posch.
810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Barbora Bieliková
Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577

Online katalóg fakultných knižníc

E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk Online katalóg fakultných knižníc STU

 

⇒ Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti za vykazovacie obdobie 2021

 

POSTUP evidencie a zberu podkladov publikačnej činnosti:

 1. Pre zabezpečenie úplnosti a správnosti evidencie publikačnej činnosti je potrebné odovzdať podklady podľa nasledovných pokynov.
 • Každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických údajov o každej publikácii prostredníctvom online formulárov zverejnených na webovej stránke Knižnice a informačného centra priebežne počas celého vykazovacieho obdobia, a to čo najskôr po ich vydaní nasledovne:
  • výstupy publikácií vydaných do 15.09.2021 je nutné odovzdať najneskôr do 30. 9. 2021. Do tohto termínu je nutné odovzdať aj publikácie s rokom vydania 2020, ktoré boli vydané s oneskorením a ešte neboli zaevidované.
  • výstupy publikácií vydaných od 16.09.2021 do 30.11.2021 je nutné odovzdať najneskôr do 13.12.2021
  • výstupy publikácií vydaných od 1.12.2021 je nutné odovzdať najneskôr do 14.1.2022. Po tomto termíne je možné evidovať len publikácie, ktoré boli vydané s oneskorením.
 • Po ukončení evidencie v online formulári autor/zástupca z katedry odovzdá do Knižnice a informačného centra SvF formuláre + podklady k publikáciám v tlačenej alebo v elektronickej forme 

 

POSTUP evidencie a zberu ohlasov publikačnej činnosti:

 1. Väčšinu ohlasov v kategórii 1 a 2 eviduje knižnica na základe automatických alertov z databáz Web of Science a Scopus. Je vo vlastnom záujme autorov, aby si kontrolovali úplnosť citácií, nakoľko automatizované alerty nemusia obsahovať všetky citácie. V prípade, že zistia, že ich citácie nie sú zaevidované v systéme, vyplnia formulár na evidenciu ohlasov – dostupný na webovej stránke KIC a odovzdajú ho osobne alebo elektronicky na katarina.pavlovska@stuba.sk
 2. O evidenciu ohlasov v kategóriách 3 až 6 musia požiadať autori. Vyplnený Formulár na evidenciu ohlasov, ktorý je dostupný na webovej stránke KIC, odovzdajú osobne v knižnici alebo elektronicky na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
 3. Ohlasy publikačnej činnosti je nutné odovzdať najneskôr do 14. 1.2022. Po tomto termíne sa budú ohlasy evidovať do ďalšieho vykazovacieho obdobia – t. j. do roku 2022.

 

POSTUP evidencie a zberu podkladov umeleckej činnosti:

Evidenciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov v celoštátnej databáze CREUČ na portáli CREPČ/CREUČ vykonáva KIC SvF na základe návrhu autora (vyplnený formulár) a odovzdaných sprievodných podkladov k umeleckej činnosti.

 • Pre zabezpečenie úplnosti a správnosti evidencie umeleckej činnosti je potrebné odovzdať podklady v nasledovných termínoch:
 • výstupy zverejnené do 15.9.2021 je nutné odovzdať najneskôr do 30. 09. 2021
 • výstupy zverejnené od 16.09.2021 do 30.11.2021 je nutné odovzdať najneskôr do 13.12.2021
 • výstupy zverejnené od 1.12.2021 je nutné odovzdať najneskôr do 17.1.2022. Po tomto termíne je možné evidovať len výstupy zverejnené s oneskorením.  

 

 

! Žiadame autorov o dodržanie termínov ! 

 

 

 Výpožičné oddelenie bude zatvorené od 12. 6 do 3.9. 2021

Evidovanie publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov

      počas opatrení SvF v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

VIAC aktuálnych informácií čítajte TU.
Aktualizácia 9. 3. 2021: V sekcii "Predátorské časopisy".
Ponúkame Vám nástroj na hodnotenie vedeckých časopisov - KRITÉRIÁ HODNOTENIA ČASOPISOV

⇒ Normy STN-online sprístupnené pre študentov STU

Rovnaký prístup ako v roku 2020. 

 

♣ Prevádzka KIC SvF počas semestra (prezenčná výučba) ♣


Študovňa KIC


Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00

Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00
Prajeme Vám úspešný školský rok!