Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum


Knižnica a informačné centrum SvF STU predstavuje teoretickú základňu pre in­dividuálne vzdelávanie a výskum pedagógov, vedeckých pracovníkov a študentov Stavebnej fakulty STU, plní všetky funkcie vysokoškolskej knižnice so zameraním na budovanie knižničných fondov a poskytovanie vedeckých informácií v profile pedagogického a výskumného procesu Stavebnej fakulty STU.

Radlinského 11, blok B, 3. posch.
810 05 Bratislava
Vedúca: Mgr. Barbora Bieliková
Tel.: 02/32888 + kl. 494, 577

Online katalóg fakultných knižníc

E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk Online katalóg fakultných knižníc STU

 

  Skúšobný prístup k Writefull - nástroj na korektúru            odborného textu v angličtine do 3. 11. 2021

Viac info TU.
 

⇒   Prieskum informačnej gramotnosti mládeže 

Viac info TU.  

 
⇒ Výpožičné oddelenie bude počas zimného semestra     2021/2022 otvorené v obvyklom režime. 

Viac info TU.


⇒ 
Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov za vykazovacie obdobie 2021

Žiadame autorov o dodržiavanie termínov! 

1. POSTUP evidencie a zberu podkladov publikačnej činnosti:

Každý autor/katedra je povinný zabezpečiť vpísanie bibliografických údajov o každej publikácii        prostredníctvom  ONLINE FORMULÁROV PRIEBEŽNE počas celého vykazovacieho obdobia, čo najskôr              po ich vydaní nasledovne:

 • výstupy publikácií vydaných do 15. 9. 2021 je nutné zaevidovať najneskôr do 30. 9. 2021. 
  Do tohto termínu je nutné zaevidovať aj publikácie s rokom vydania 2020, ktoré boli vydané s oneskorením a ešte neboli zaevidované.
 • výstupy publikácií vydaných od 16. 9. 2021 do 30. 11. 2021 je nutné zaevidovať najneskôr do 13. 12. 2021.
 • výstupy publikácií vydaných od 1. 12. 2021 je nutné zaevidovať najneskôr do 14. 1. 2022.
  Po tomto termíne je možné evidovať len publikácie, ktoré boli vydané s oneskorením.

NÁSLEDNE po ukončení evidencie publikácií v online formulári autor/zástupca z katedry odovzdá/doručí         čo najskôr do KIC SvF  formuláre + podklady k publikáciám v tlačenej alebo v elektronickej forme.


2. POSTUP evidencie a zberu podkladov umeleckej činnosti

Pre zabezpečenie úplnosti a správnosti evidencie umeleckej činnosti je potrebné odovzdávať podklady PRIEBEŽNE:

 • výstupy zverejnené do 15. 9. 2021 je nutné odovzdať najneskôr do 30. 9. 2021
 • výstupy zverejnené od 16. 9. 2021 do 30. 11. 2021 je nutné odovzdať najneskôr do 13. 12. 2021
 • výstupy zverejnené od 1. 12. 2021 je nutné odovzdať najneskôr do 17. 1. 2022.
  Po tomto termíne je možné evidovať len výstupy zverejnené s oneskorením.


3. POSTUP evidencie a zberu ohlasov

 • Väčšinu ohlasov v kategórii 1 a 2 eviduje Knižnica a informačné centrum na základe automatických alertov z databáz Web of Science a Scopus. Je však vo vlastnom záujme autorov, aby si kontrolovali úplnosť citácií, nakoľko automatizované alerty nemusia obsahovať všetky citácie.
 • V prípade, že autori vo svojich výstupoch zistia, že ich ohlasy kategórie 1 a 2 v celouniverzitnej databáze ARL nie sú zaevidované, vyplnia FORMULÁR NA EVIDENCIU OHLASOV a odovzdajú ho osobne alebo elektronicky na katarina.pavlovska@stuba.sk.
 • O evidenciu ohlasov v kategóriách 3 až 6 musia požiadať autori.
  Vyplnený formulár na evidenciu ohlasov a podklady k ohlasom odovzdajú osobne v KIC alebo elektronicky na katarina.pavlovska@stuba.sk.
 • Vyplnené formuláre a podklady za vykazovacie obdobie 2021 je nutné odovzdávať PRIEBEŽNE najneskôr do 14. 1. 2022.
  Po tomto termíne sa budú ohlasy evidovať do ďalšieho vykazovacieho obdobia – t. j. do roku 2022.

Nástroj na hodnotenie vedeckých časopisov

      počas opatrení SvF v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu

KRITÉRIÁ HODNOTENIA ČASOPISOV

VIAC
informácií čítajte TU.

 

⇒ Normy STN-online sprístupnené pre študentov STU

Rovnaký prístup ako v roku 2020. 

 

♣ Prevádzka KIC SvF počas semestra (prezenčná výučba) ♣


Študovňa KIC


Pondelok - štvrtok: 7.45 – 17.15
Piatok: 7.45 – 14.00

Výpožičné oddelenie KIC

Pondelok - štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 14.00
Prajeme Vám úspešný školský rok!