Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Evidencia umeleckej činnosti - vykazovacie obdobie 2021

 

Evidenciu verejne dostupných umeleckých diel a umeleckých výkonov v celoštátnej databáze CREUČ na portáli CREPČ/CREUČ vykonáva KIC SvF na základe návrhu autora (vyplnený formulár) a odovzdaných sprievodných podkladov k umeleckej činnosti. 

FORMULÁR NA EVIDENCIU UMELECKEJ ČINNOSTI DOC na stiahnutie
Autor zodpovedá za obsahovú správnosť údajov uvedených vo formulári, zaradenie výstupu do príslušnej kategórie a do príslušného druhu umeleckej činnosti (DUC).


POSTUP a HARMONOGRAM evidencie a zberu podkladov - žiadame autorov o dodržanie termínov!

Pre zabezpečenie úplnosti a správnosti evidencie umeleckej činnosti je potrebné odovzdávať podklady                     k umeleckej činnosti PRIEBEŽNE:

 • výstupy zverejnené do 15. 9. 2021 je nutné odovzdať najneskôr do 30. 9. 2021
 • výstupy zverejnené od 16. 9. 2021 do 30. 11. 2021 je nutné odovzdať najneskôr do 13.12.2021
 • výstupy zverejnené od 1. 12. 2021 je nutné odovzdať najneskôr do 17. 1. 2022.
  Po tomto termíne je možné evidovať len výstupy zverejnené s oneskorením.

PODKLADY / SPRIEVODNÁ DOKUMENTÁCIA

Autor predkladá podklady v elektronickej verzii, ktoré jednoznačne identifikujú autora a dielo, charakter a rozsah a závažnosť umeleckého výstupu.

 • Podklady musia obsahovať názov diela/podujatia, dátum a miesto realizácie ako aj meno autora vykazovaného diela či výkonu a pri príslušných druhoch umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela;
 • Súčasťou dokumentácie je aj jednoznačný doklad o príslušnosti umeleckého výkonu k príslušnému kalendárnemu roku;
 • Akceptované sú formáty príloh PDF, JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF a GIF do 5 MB;
 • Ohlas alebo informácia uvedená na internete sa dokladuje ako print screen obrazovky príslušnej webovej stránky;
 • Odovzdaná sprievodná dokumentácia k výstupom umeleckej činnosti, ktoré sú zaregistrované v CREUČ, je dôležitým podkladom pre posudzovanie kategorizácie Odborným hodnotiteľským orgánom (OHO) a pri odvolacích procesoch. Je preto neoddeliteľnou a povinnou súčasťou každého zaevidovaného výstupu umeleckej činnosti. Nejednoznačné, nekonkrétne a nečitateľné prílohy nie sú akceptované.

Umelecko-pedagogická charakteristika autora [doc] na stiahnutie.
Autorom sa odporúča vyplniť formulár, v procese verifikovania zaevidovaných umeleckých výstupov je pomôckou pre komplexné posúdenie.


Výstupy umeleckej činnosti

 

DATABÁZA CREUČ - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti

 
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) je systém, určený na evidenciu umeleckej činnosti vysokých škôl. CREUČ prevádzkuje a údaje, ktoré obsahuje, spracúva a overuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) - Oddelenie pre hodnotenie umeleckej činnosti, poverené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), na základe zmluvy o prevádzkovaní CREUČ. Správcom tohto informačného systému verejnej správy je MŠVVaŠ SR. Prispievateľmi do CREUČ sú vysoké školy, ktoré v ňom evidujú výstupy umeleckej činnosti svojich zamestnancov (100 % pracovný úväzok) a študentov doktorandského študijného programu v dennej aj externej (od roku 2020) forme štúdia a publikované ohlasy na tieto diela a výkony. V CREUČ sa zaznamenávajú len profesionálne umelecké výstupy (autor výstupu zabezpečuje výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť).


Informácie k evidencii umeleckej činnosti

 
Vykazovacie obdobie 2021
- evidencia umeleckej činnosti do 31. januára 2022.
 

POSTUP evidencie a zberu podkladov umeleckej činnosti

 • Každý autor umeleckého výstupu je povinný priebežne počas celého vykazovacieho obdobia odovzdávať do KIC SvF vyplnené formuláre a sprievodnú dokumentáciu k umeleckým výstupom;
 • V rámci vykazovacieho obdobia 2021 je možné v CREUČ evidovať výstupy umeleckej činnosti zrealizované v roku 2021;
 • Umelecké výstupy z predchádzajúcich rokov už nie je možné do CREUČ zaevidovať.

Verifikácia umeleckých výstupov a odvolací proces

 

V rámci vykazovacieho obdobia pracovníci KIC SvF evidujú umeleckú činnosť autorov v databáze CREUČ - Centrálny register evidencie umeleckej činnosti. Zaevidované výstupy v CREUČ kontroluje po obsahovej stránke garant  EUCA za SvF, ktorý dáva návrhy na prípadnú obsahovú úpravu záznamov alebo zmenu kategórie určenú autorom výstupu, adekvátnosť priloženej dokumentácie a i.

Po ukončení vykazovacieho obdobia výstupy umeleckej činnosti zaevidované v CREUČ posudzuje po formálnej stránke CVTI SR - Oddelenie pre hodnotenie umeckej činnosti (OHUČ) a po obsahovej stránke Odborný hodnotiteľský orgán (OHO) generálneho riaditeľa CVTI SR. Tvoria ho odborníci a experti za každú oblasť umeleckej činnosti.

Po ukončení verifikačného procesu CVTI SR informuje vysokú školu o výsledkoch verifikácie umeleckých výstupov, evidovaných v CREUČ. Tabuľky s kompletnými výsledkami verifikácie a s uvedením dôvodov, ak OHO rozhodne o nesprávnej kategorizácii umeleckých výstupov, CVTI SR zasiela vedeniu vysokej školy a akademickej knižnici.

Vysoká škola má právo podať námietky k výsledkom verifikácie do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. CVTI SR postúpi námietky OHO, ktorý sa k námietkám vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia.
Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii  navrhnutej a zaevidovanej do CREUČ vysokou školou. Ak OHO vyhovie námietkám vysokej školy odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok.

Odvolací proces upravuje § 108c Zákona 270/2018 Z.z.


Kontaktní pracovníci


Agenda umeleckej činnosti:

Margita Holúbeková, KIC SvF – 3. posch., blok B, kl. 577, margita.holubekova@stuba.sk