Prejsť na obsah
Knižnica a informačné centrum

Legislatíva 

 • Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z.z. o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – platí pre registráciu publikačnej a umeleckej činnosti od roku 2022;
 • Zákon č. 455/2012 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.
  Paragraf 108a až 108c platí od roku 2013;
 • Zákon č. 270/2018 Z.z. o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.
  Paragraf 108c – upravuje overovanie správnosti kategorizácie alebo výstupov publikačnej a umeleckej činnosti a odvolací proces;
 • Smernica rektora č. 8/2013-R - Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti v podmienkach STU v Bratislave.

Metodické pokyny

Metodické pokyny Centra VTI SR - upresňujú pravidlá a povinnosti evidencie umeleckej činnosti, v zmysle Zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky 397/2020 Z.z.:

 • Metodika evidencie umeleckej činnosti. Spoločné pravidlá CREUČ 2022 [pdf]
 • Metodika evidencie umeleckej činnosti. Manuál pre CREUČ 2022[pdf]

 
Špecifiká evidencie pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti (DUC) nájdete v uvedených pravidlách pre ARCHITEKTÚRU, VÝTVARNÉ UMENIE, KURÁTORSTVO, DIZAJN.

 • PRAVIDLÁ evidencie pre ARCHITEKTÚRU [pdf];
 • PRAVIDLÁ evidencie pre VÝTVARNÉ UMENIE [pdf];
 • PRAVIDLÁ evidencie pre KURÁTORSTVO[pdf];
 • PRAVIDLÁ evidencie pre DIZAJN[pdf].