Jump to content
Department of Materials Engineering and Physics
 • BAČA, Martin - KORMANÍK, Michal. Tradičná príprava vápennej malty a jej použitie pri konzervácii Lietavského hradu. In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, ČR, 7. 2. 2013. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.CD-ROM, [6] s. ISBN 978-80-214-4670-0. AFC
 • BAJZA, Adolf - BILČÍK, Juraj. Granulačná veža močoviny v Dusle Šaľa. In Sanácia betónových konštrukcií : 8. seminár. Zborník prednášok. Smolenice, SR, 3.-4.12.2013. Bratislava : Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2013, s.39-44. ISBN 978-80-8076-109-7. AFD
 • HLAVINKOVÁ, Mária - UNČÍK, Stanislav - STRUHÁROVÁ, Alena. Vplyv vlhkosti a teploty popolčekového pórobetónu na súčiniteľ tepelnej vodivosti. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.1-7. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • JANÍK, Branislav - ŠVEDA, Mikuláš. Use of waste from the chemical industry in the manufacture of brick products. In Waste recycling 17 [elektronický zdroj] : 17th International conference on waste recycling. Proceedings.Book of abstracts. Košice,SR,21.-22.11.2013. Košice : Institute of Geotechnics SAS, 2013, s.CD-ROM, s.41-44. ISBN 978-80-970034-6-3. AFD
 • JANÍK, Branislav. Ovplyvňovanie vlastností tehliarskeho črepu druhotnými surovinami. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava, SR, 30. 10. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, s.280-287. ISBN 978-80-227-4102-6. AFD
 • JANÍK, Branislav - ŠVEDA, Mikuláš. The influence of chemical additive KS-4 on brick body. In Organization, technology and management in construction.[elektronický zdroj] : 11th International conference.Proceedings. Dubrovnik,Croatia, 28.-30.9.2013. Zagreb : University of Zagreb, 2013, s.CD-ROM, p.146-153. ISBN 978-953-7686-04-8. AFC
 • KERESTÚR, Matej. Zvyšovanie mrazuvzdornosti pálenej krytiny vplyvom bentonitového odpadu. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.8-14. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • KERESTÚR, Matej - ŠVEDA, Mikuláš. Investigating the possibility of using zeolite waste in the brick body. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. : Ostrava,ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.31-35. ISBN 978-80-248-3000-1. AFC
 • KERESTÚR, Matej. Vplyv bentonitového odpadu na mrazuvzdornosť pálenej krytiny. In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, ČR, 7. 2. 2013. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.CD-ROM, [5] s. ISBN 978-80-214-4670-0. AFC
 • KMECOVÁ, Veronika - UNČÍK, Stanislav. Vplyv bazaltového odprašku na pórovitosť zatvrdnutej cementovej malty. In Stavebné hmoty. Roč. 9, č. 3-4 (2013), s.20-23. ISSN 1336-6041. ADF
 • KMECOVÁ, Veronika - UNČÍK, Stanislav. Vplyv bazaltového odprašku na zmrašťovanie a pórovitosť cementovej malty. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.15-22. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • KORMANÍK, Michal - BAČA, Martin. Vápenné malty s hydraulickými vlastnosťami používané v oblasti pamiatkovej obnovy. In Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb [elektronický zdroj] : Zborník vedeckých prác. Brno : Tribun EU, 2013, s.CD-ROM, s.125-130. ISBN 978-80-263-0544-6. AEC
 • KORMANÍK, Michal. Vplyv prostredia na počítačové vlastnosti malty z prirodzene hydraulického vápna NHL 5. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava, SR, 30. 10. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, s.288-292. ISBN 978-80-227-4102-6. AFD
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Comparison of properties of recycled and waste aggregates and their potential use in cement composites -- voltage. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava,ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.15-20. ISBN 978-80-248-3000-1. AFC
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Materialfluss beim Recycling des Bau - und Abbruchabfalls in der Slowakei und effektive Abfallbehandlung. In RECYCLING 2013 : Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin.Sborník přednášek 18. ročníku konference. Brno,ČR,21.-22.3.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.3-9. ISBN 978-80-214-4688-5. AFC
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Znovupoužitie betónových materiálov z demolácii. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.23-27. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Nakladanie so stavebným odpadom a recyklácia betónu. In Stavebné hmoty. Roč. 9, č. 2 (2013), s.46-49. ISSN 1336-6041. ADF
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Probleme in der Verwaltung der Bau-und Abbruchabfälle. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků.Konference.Brno,ČR,1.-2.10.2013. Brno, VUT v Brně, 2013, s.227-235. ISBN 978-80-214-4777-6. AFC
 • LEDEREROVÁ, Miriam. Stavebný a demolačný odpad, recyklovanie stavebných materiálov a vplyv recyklovaného kameniva na vlastnosti cementových kompozitov. In Znovupoužitie materiálov na stavebné účely. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nový Smokovec, SR, 17.-19.4.2013. 1.vyd. Košice : Dom techniky, 2013, s.106-110. ISBN 978-80-232-0320-2. AFD
 • MATULOVÁ, Katarína. Vplyv vybraných prímesí a prísad na vlastnosti cementových mált. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava, SR, 30. 10. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, s.299-306. ISBN 978-80-227-4102-6. AFD
 • MATULOVÁ, Katarína - UNČÍK, Stanislav. Vplyv expanzných prímesí na zmrašťovanie samonivelačných cementových poterov. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.28-35. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • MATULOVÁ, Katarína - UNČÍK, Stanislav. Effect of expansive cement and waste gypsum on shrinkage of concrete. In ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s.CD-ROM, p.302-307. ISBN 978-90-8649-637-2. AFC
 • PAVLÍK, Vladimír - UŽÁKOVÁ, Michaela. Use of zeolite dust in lime mortars. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. : Ostrava,ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.45-50. ISBN 978-80-248-3000-1. AFC
  Ohlasy:
  [3] MORE, Balraj - JADHAV, Pradeep - JADHAV, Vicky - NARUL, Giridhad - MULANI, Sahid. CO2 Absorbing Concrete Block. In International Journal of Technology Enhancements and Emerging Engineering Research. Vol. 2, iss. 7 (2014), s. 147-151. ISSN 2347-4289.
 • PAVLÍK, Vladimír - UŽÁKOVÁ, Michaela - KORMANÍK, Michal. Röntgenová difrakčná fázová analýza vápenno puzolánových kaší. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.36-44. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • SABOVÁ, Andrea - UNČÍK, Stanislav. Vplyv protizmrašťovacej prísady na vlastnosti cementových mált. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.45-51. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • SOKOLÁŘ, Radomír - GRYGAROVÁ, Simona - ŠVEDA, Mikuláš. Dry pressed ceramic body based on limestone sludge and granite dust. In Interceram. Vol. 62, No. 2 (2013), s.96-99. ISSN 0020-5214. ADE
  Ohlasy:
  [1] ARSENOVIĆ, Milica V. - STANKOVIĆ, Slavka M. - RADOJEVIĆ, Zagorka M. - PEZO, Lato L. The effects of chemical composition and firing temperature in heavy clay brick production - Chemometric approach. In Interceram, 2014, vol. 63, no. 1-2, s.26-29.
 • STRUHÁROVÁ, Alena. Vplyv fluidného popolčeka na vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti pórobetónu. In Stavebné hmoty. Roč. 9, č. 2 (2013), s.16-19. ISSN 1336-6041. ADF
 • STRUHÁROVÁ, Alena. Effect chemical grouting method on the protection of autoclaved aerated concrete masonry against water and moisture. In 17th Conference on Environment and Mineral Processing. : Ostrava,ČR, 6.-.8.6.2013. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013, s.21-23. ISBN 978-80-248-3000-1. AFC
 • ŠTEFUNKOVÁ, Zuzana. Druhy vlákien a ich vplyv na vlastnosti vláknobetónu. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.52-60. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • ŠTEFUNKOVÁ, Zuzana. Alkali resistant glass fibers and their influence on the properties of cement composites. In ATF 2013 [elektronický zdroj] : 2nd Conference on Acoustics, Light and Thermal Physics in Architecture and Building Structures.Book of proceedings. Leuven, Belgium 2.-3.5.2013. Leuven : Katholieke Universiteit Leuven, 2013, s.CD-ROM, p.338-343. ISBN 978-90-8649-637-2. AFC
 • ŠVEDA, Mikuláš - SOKOLÁŘ, Radomír. The effect of firing temperature on the irreversible expansion, water absorption and pore structureof a brick body during freeze-thaw cycles. In Materials Science = Medžiagotyra. Vol. 19, No. 4 (2013), s.465-470. ISSN 1392-1320. ADM
 • ŠVEDA, Mikuláš. Ako vplýva prítomnosť redukčného jadra v pálenej krytine na jej mrazuvzdornosť. In Stavebné hmoty. Roč. 9, č. 2 (2013), s.12-13. ISSN 1336-6041. ADF
 • ŠVEDA, Mikuláš. Možnosti zníženia citlivosti pri sušení tehliarskych výrobkov použitím chemickej prísady VUPPOR. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.61-65. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • ŠVEDA, Mikuláš - JANÍK, Branislav. Vyľahčené tehliarske výrobky pre zvislé murované konštrukcie. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.66-71. ISBN 978-80-552-1031-5. AED
 • ŠVEDA, Mikuláš - SOKOLÁŘ, Radomír. Hodnotenie mrazuvzdornosti tehliarskeho črepu. In Sklář a keramik. Roč. 63, č. 1-2 (2013), s.3-6. ISSN 0037-637X. ADE
 • ŠVEDA, Mikuláš. Možnosti využitia piesčitých prachov a PE-SI sirupov v tehliarstve. In RECYCLING 2013 : Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin.Sborník přednášek 18. ročníku konference. Brno,ČR,21.-22.3.2013. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2013, s.59-65. ISBN 978-80-214-4688-5. AFC
 • ŠVEDA, Mikuláš. VUPPOR 2 - chemická prísada do tehliarskej suroviny. In TZBportal [elektronický zdroj]. Č. január (2013), s.online, [5] s. ISSN 1338-3418. GHG
 • ŠVEDA, Mikuláš - KERESTÚR, Matej - NEVŘIVOVÁ, Lenka - SOKOLÁŘ, Radomír. Stanovenie mrazuvzdornosti pálenej krytiny podľa Maageho. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : Sborník recenzovaných příspěvků.Konference.Brno,ČR,1.-2.10.2013. Brno : VUT v Brně, 2013, s.275-286. ISBN 978-80-214-4777-6. AFC
 • UNČÍK, Stanislav. Poruchy betónových konštrukcií vyplývajúce z nedostatočnej špecifikácie betónu. In Sanácia betónových konštrukcií : 8. seminár. Zborník prednášok. Smolenice, SR, 3.-4.12.2013. Bratislava : Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2013, s.27-32. ISBN 978-80-8076-109-7. AFD
 • UNČÍK, Stanislav - STRUHÁROVÁ, Alena - HLAVINKOVÁ, Mária - SABOVÁ, Andrea - BALKOVIC, Svetozár. Effect of bulk density and moisture content on the properties of autoclaved aerated concrete. In Cement wapno beton. Vol.18/80, No. 4 (2013), s. 189-196. ISSN 1425-8129. ADM
  Ohlasy:
  [1] JERMAN, Milos - Medved, Igor - Cerny, Robert. Length changes of autoclaved aerated concrete exposed to cyclic wetting and drying. In Cement Wapno Beton, 2015, vol. 20, no. 3, pp. 139-+. ISSN 1425-8129., WOS, SCOPUS
 • UNČÍK, Stanislav - KMECOVÁ, Veronika. The effect of basalt powder on the properties of cement composites. In Concrete and concrete structures 2013 : Proceedings of abstracts of the 6th International Conference. Terchová,SR,23.-25.10.2013. Žilina : University of Žilina, 2013, s.51-56. ISBN 978-80-554-0771-5. AFD
  Ohlasy:
  [1] POPEK, Mateusz - SADOWSKI, Lukasz - SZYMANOWSKI, Jacek. Abrasion resistance of concrete containing selected mineral powders. In XXV POLISH RUSSIAN SLOVAK SEMINARTHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING, 2016, vol. 153, no., pp. 617-622. ISSN 1877-7058., WOS
 • UNČÍK, Stanislav. Ovplyvňovanie vlastností betónu prísadami. 1.vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 95 s. ISBN 978-80-227-3867-5. BAB
 • UŽÁKOVÁ, Michaela. Porovnanie vlastností vápenných mált s vápenno-puzolánovými maltami. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering [elektronický zdroj] : 23rd Annual PhD student conference. Bratislava, SR, 30. 10. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s.CD-ROM, s.331-337. ISBN 978-80-227-4102-6. AFD
 • UŽÁKOVÁ, Michaela - KORMANÍK, Michal - PAVLÍK, Vladimír. Porovnanie vlastností vápenno-puzolánových mált s maltou z hydraulického vápna. In Construction materials [elektronický zdroj] : Zborník recenzovaných vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s.CD-ROM, s.72-77. ISBN 978-80-552-1031-5. AED