Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Tridsaťšesť študentov, záujemcov o štúdium na Stavebnej fakulte STU, využilo možnosť aj mimo Dňa otvorených dverí – pozrieť si priestory a zoznámiť sa s pracoviskami a laboratóriami tých dvoch bakalárskych študijných programov, na ktoré sa delí podľa učebných plánov aj štúdium na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove  – na študijné odbory Staviteľstvo a Geodézia, kartografia, kataster.

Referát pre vzťahy s verejnosťou a príslušné Katedry SvF STU pripravili pre študentov zo vzdialeného východu zaujímavý program. V jeho úvode dekan prof. Unčík privítal študentov v zasadačke Dekanátu SvF. V krátkom prejave oboznámil prítomných s históriu i súčasnosťou fakulty. Následne si mladí vypočuli prezentáciu prodekana doc. Makýša o bakalárskych študijných programoch, o podmienkach prijatia, o uplatnení v praxi u nás i v zahraničí, o novej úspešnej internetovej súťaži - Stavbárska olympiáda, o tom, ako sa dá vyplniť voľný čas popri štúdiu – záujmovými činnosťami na posilnenie telesnej kondície, spoločenskými a charitatívnymi podujatiami a pod. Ďalšia časť programu – prehliadka laboratórií a katedier s odbornými sprievodcami – sa konala v réžii študijných programov PSA a GaK.

Po obede sa celej exkurznej skupiny ujali študenti zo Združenia študentov SvF, ktorí prehliadkou BAT-ky, knižnice, Výstavného priestoru SvF, telocvične i plavárne – zavŕšili návštevu stredoškolákov z Prešova. Veríme, že pozitívne podnety z takmer celodenného pobytu na fakulte vyvolajú u študentov i organizátorky exkurzie pani učiteľky Ing. Kubankovej (a nielen v Prešove) spätnú väzbu v podobe – pravidelných návštev Stavebnej fakulty STU, na ktoré sa už teraz tešíme...

 

A čo písali o nás stredoškoláci na svojej webovej stránke?

https://spsstavpo.edupage.org/news/#1779

Fotografie:

https://spsstavpo.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=93#gallery/93

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka