Prejsť na obsah
Dianie na SvF

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. sa narodil 21. marca 1957 v Bánovciach nad Bebravou. Po ukončení gymnázia v rodnom meste pokračoval v štúdiu na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave - odbor Pozemné stavby, ktoré úspešne ukončil v roku 1981. V roku 1986 sa stal kandidátom technických vied v odbore Technológia stavieb (TES). Od roku 1986 až doteraz pôsobí ako pedagóg na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v  Bratislave. V roku 1993 bol vymenovaný za docenta a v roku 1999 vo veku 42 rokov sa stal profesorom v odbore Technológia stavieb.

Na Stavebnej fakulte prednáša predmety Technológia stavebných procesov I., Realizácia stavieb, Nedeštruktívne skúšobníctvo a Manažérstvo kvality v stavebníctve. V rokoch 1990 až 1996 vykonával funkciu prodekana Stavebnej fakulty pre zahraničnú oblasť a pedagogickú činnosť. V rokoch 1996 až 2002 bol vedúcim katedry technológie stavieb a túto funkciu zastáva aj od roku 2007 až doteraz. Od roku 2003 je členom Vedeckej rady Stavebnej fakulty STU a v súčasnosti aj členom Vedeckej rady Stavebnej fakulty TU v Košiciach. Od roku 2010 až do roku 2021 bol garantom 3 študijných programov v odbore Stavebníctvo: Technológie a manažérstvo stavieb (model Bc.), Realizácia stavieb (model Ing.) a Technológia stavieb (model PhD.). Bol úspešným školiteľom 11 doktorandov. Napísal 10 monografií v slovenskom a anglickom jazyku, je autorom a spoluautorom viac ako 25 vysokoškolských učebníc a skrípt. Bol úspešným školiteľom viac ako 100 diplomantov.

V rokoch 1991 až 1992 pôsobil na Univerzite v Brescii (Taliansko), kde výskumne rozvíjal problematiku nedeštruktívneho skúšobníctva. Od roku 1990 sa intenzívne zaoberá problematikou manažérstva kvality v  stavebných organizáciách. V roku 1996 založil na Stavebnej fakulte Centrum manažérstva kvality v stavebníctve (CEMAKS), ktorého hlavnou náplňou sú školiace, poradenské a konzultačné aktivity v oblasti zavádzania systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentu podľa ISO 14001 a bezpečnosti práce podľa ISO 45001 v stavebných organizáciách. V roku 1998 získal CEMAKS pod jeho vedením ako jedno z prvých školiacich pracovísk na Slovensku certifikát na systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 od certifikovanej organizácie Burea Veritas Quality International so sídlom v Londýne. Do tohto času CEMAKS pripravil viac ako 300 stavebných organizácií zo Slovenska a Čiech na získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 alebo integrovaného manažérskeho systému podľa ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (environment) a ISO 45001 (bezpečnosť). Doteraz vyškolil viac ako 2 500 pracovníkov praxe vo vyššie uvedených manažérskych systémoch a viac ako 1200 interných audítorov pre tieto systémy.

Prof. Gašparík bol zodpovedným riešiteľom 5 projektov VEGA a 6 zahraničných projektov (SALP, Leonardo da Vinci-3x a Tempus a Erasmus+). Zorganizoval aj 4 vedecké konferencie (3 v Bratislave a jednu v Bosne v meste Neum). Najvýznamnejšou konferenciou bolo medzinárodné sympózium o automatizácii a robotizácii v stavebníctve ISARC 2010 v Bratislave za účasti expertov z viac ako 25 krajín sveta. Od roku 2010 je členom výkonnej rady medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve (IAARC) a v roku 2013 bol zvolený do funkcie generálneho sekretára IAARC. Výsledky výskumných prác prezentoval na  vedeckých konferenciách a odborných seminároch v Európe (Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Fínsko, Holandsko, Rusko, Chorvátsko, Bosna, Poľsko, Česko) a na sympóziách v USA (Auburn), Kanade (Montreal), Austrálii (Sydney) a Južnej Kórei (Soul).

K najvýznamnejším domácim oceneniam prof. Gašparíka patrí: Národná cena za kvalitu Slovenskej republiky v roku 2008 udelená prezidentom SR, ocenenie profesor roka 2009 udelené rektorom STU, plaketa prof.  Chrobáka udelená dekanom SvF STU v roku 2007 a medaily Stavebnej fakulty STU Bratislava, TU Košice a VUT Brno udelené dekanmi týchto fakúlt. Počas konania medzinárodného sympózia o automatizácii a robotizácii v  stavebníctve ISARC 2016 v Auburne (USA) bola prof. Ing. Jozefovi Gašparíkovi, PhD. dňa 20.7.2016 výkonnou radou medzinárodnej asociácie pre automatizáciu a robotizáciu v stavebníctve IAARC udelená medzinárodná cena za rok 2016 Tucker-Hasegawa AWARD za významný prínos pre rozvoj IAARC.

Z vyššie uvedených pedagogických, vedecko-výskumných a odborných aktivít vyplýva, že jubilant vynaložil veľa energie pre rozvoj odboru Stavebníctvo v oblasti technológie stavieb, v ktorej pôsobí 37 rokov. Významnou mierou prispel k vytvoreniu nového odboru Stavebníctvo, v rámci ktorého ako garant rozvíjal 3 študijné programy. K pedagogickej i vedecko-výskumnej práci pristupoval vždy zodpovedne a študenta chápal vždy ako hlavného zákazníka školy, ktorého si treba vážiť a odovzdávať mu cenné informácie pre jeho ďalší odborný rast. Katedra technológie stavieb pod jeho vedením patrí k najvýkonnejším v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu, zahraničných a podnikateľských aktivít.

Popri jeho profesionalite k práci chcela by som vyzdvihnúť jeho morálne hodnoty, ktoré okrem študentov vysoko oceňujú aj kolegovia z katedry. Pod jeho vedením boli úspešne habilitovaní prakticky všetci súčasní docenti, veľa mladých doktorandov prijal na katedru na funkciu odborných asistentov a otvoril im cestu k ďalšej pedagogickej a vedecko-výskumnej kariére. Bol ochotný každému pomôcť v jeho odbornom raste. V oblasti infraštruktúry vybudoval 2 nové katedrové učebne, nedeštruktívne skúšobné laboratórium a zrekonštruoval 3 kancelárie a verejné priestory. Okrem jeho obetavosti pre rozvoj katedry a fakulty by som chcela vyzdvihnúť jeho ľudské vlastnosti, ako sú úprimnosť, skromnosť, čestnosť, pracovitosť, spravodlivosť a rovnaký prístup k všetkým kolegom.

Pri príležitosti životného jubilea v mene kolektívu katedry technológie stavieb prajeme profesorovi Jozefovi Gašparíkovi veľa zdravia a životnej energie pri ďalšom rozvoji odboru Stavebníctvo, Katedry technológie stavieb SvF i STU, ktorej zostal verný počas celého života.

Text: Ing. Sylvia Szalayová, PhD., zástupkyňa vedúceho Katedry technológie stavieb SvF STU v Bratislave