Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Hájek, Milan - Melicher, Ján - Bartaloš, Július: Bratislavský poludník Samuela Mikovíniho - historická pamiatka.
In: Historické mapy : Zborník z vedeckej konferencie 17.3.2005 v SNM v Bratislave. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2005. - ISBN 80-968365-7-9. - S. 48-54

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Čižmár, Jozef: Kartografické modelovanie geoobjektov v prostredí GIS.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 51 (93), č. 6-7 (2005), s. 109-114

BDF2 Droppová, Veronika: Aplikácia pseudocylindrických zobrazení pre mapy sveta.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 51 (93), č. 10 (2005), s. 226-230

BDF3 Horňanský, Imrich: K otázke evidovania podzemných stavieb v katastrálnom operáte.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 51 (93), č. 11 (2005), s. 242-246

BDF4 Horňanský, Imrich: Kataster nehnuteľností v zrkadle 40. výročia zákona o evidencii nehnuteľností na Slovensku.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 51 (93), č. 3 (2005), s. 55-60

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED1 Bartaloš, Július: Projekt pozemkových úprav a ochranné pásma prírodných a liečivých zdrojov minerálnych vôd.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 95-100

BED2 Čižmár, Jozef: Kartografické výrazové prostriedky v projektoch pozemkových úprav v počítačovom prostredí.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 89-94

BED3 Droppová, Veronika: Základná báza údajov pre geografický informačný systém.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 47-53

BED4 Fencík, Róbert: Metóda RTK - účelové mapovanie v projekte pozemkových úprav.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 75-79

BED5 Geisse, Erich: Pozemkové úpravy - architektúra vidieckej krajiny.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 19-23

BED6 Geisse, Robert - Fencík, Róbert: Využitie metódy RTK pre účelové mapovanie polohopisu v projekte pozemkových úprav.
In: Geodetické siete a priestorové informácie : Zborník referátov, Podbanské, 24.-26.10.2005. - Banská Bystrica : Topografický ústav Banská Bystrica, 2005. - ISBN 80-88842-88-3. - CD

BED7 Geisse, Robert: Využívanie softvéru Atlas v pozemkových úpravách.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 25-38

BED8 Horňanský, Imrich: Rozdrobenosť pozemkov a úspešnosť pozemkových úprav.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 69-73

BED9 Potočárová, Mária: Využitie legislatívy katastra nehnuteľností v pozemkových úpravách.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 63-67

BED10 Schváb, Michal: Vyhotovenie polohopisu a výškopisu v pozemkových úpravách.
In: Pozemkové úpravy - budúci partner vidieckej krajiny : Pedagogické listy 12/2005. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005. - ISBN 80-227-2315-0. - S. 81-87

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEE1 Fencík, Róbert - Vajsáblová, Margita: Porovnanie interpolačných metód tvorby DMR.
In: Mapa v informační společnosti : Sborník referátů, 16. kartografická konference, Brno, ČR, 7.-9.9.2005. - Brno : Univerzita obrany, 2005. - ISBN 80-7231-015-1. - S. 77-88

BEE2 Horňanský, Imrich: The relation between plot fragmentation and land consolidation succes in Slovakia.
In: International Land Consolidation Conference : Budapest, Hungary, 1.-2.12.2005. - : Central European Center for Communication, Consultation and Land Issues, 2005. - nestr.

DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI1 Fencík, Róbert: Zber geodetických údajov pre informačné systémy o území : Dizertačná práca. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005.