Prejsť na obsah
Katedra mapovania a pozemkových úprav
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD1 Čižmár, Jozef: Výučba v teréne na katedre mapovania a pozemkových úprav.
In: História, súčasnosť a perspektívy sústredenej výučby geodézie v teréne : Zborník referátov zo seminára, SR, Počúvadlo, september 2007. - Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007. - ISBN 978-80-227-2727-3. - S. 31-36

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF1 Čižmár, Jozef - Hudec, Peter: Tvorba záplavových máp.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 53 (95), č. 7-8 (2007), s. 129-133

BDF2 Droppová, Veronika - Fencík, Róbert: Možnosti nástrojov automatizovanej generalizácie v prostredí ArcGIS.
In: Geodetický a kartografický obzor. - ISSN 0016-7096. - Roč. 53 (95), č. 7-8 (2007), s. 157-160

BDF3 Geisse, Robert: Projektovanie poľných ciest v programe Atlas DMT.
In: Slovenský geodet a kartograf. - ISSN 1335-4019. - Roč. 12, č. 1 (2007), s. 8-13

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEC1 Chalachanová Faixová, Jana - Fencík, Róbert: Výučba geoinformatiky na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
In: GIS Ostrava 2007 : Sborník sympozia.Ostrava,ČR,28.-31.1.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - nestr.

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
BFA1 Chalachanová Faixová, Jana - Fencík, Róbert: Výučba geoinformatiky na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
In: GIS Ostrava 2007 : Sborník sympozia.Ostrava,ČR,28.-31.1.2007. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2007. - S. 66

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ1 Geisse, Robert: Účelové mapování a vizualizace výškopisu pro projekty pozemkových úprav ve Slovenské republice.
In: IT CAD. - ISSN 1802-0011. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 54-55