Prejsť na obsah
Uchádzači

Prihlášky na bakalársky stupeň štúdia v školskom roku 2016/2017 možno podávať do 31. marca 2016 pre prvé kolo prijímacieho konania.

Pre druhé kolo prijímacieho konania je určený termín od 30. júna do 12. augusta 2016.

Na stránke is.stuba.sk si môžete podať e-prihlášku na štúdium na STU. E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako, ako prihláška v papierovej forme.
Na štúdium si podávate jednu prihlášku a môžete v nej uviesť aj dva náhradné študijné programy.

Pred samotným prihlásením sa do systému AIS (Akademický informačný systém) si prečítajte informácie o štúdiu a podmienkach prijatia na SvF STU na stránke www.svf.stuba.sk v časti pre uchádzačov o bakalárske štúdium.

Existujú tri základné skupiny užívateľov s rozdielnymi spôsobmi prihlásenia do systému e-prihlášok. Pre uchádzača platia tieto dva:

1. Som nový používateľ systému e-prihlášok a nepoznám preto svoj login ani heslo na prístup do spomínaného systému. V takomto prípade Vám bude založená nová evidencia Vašich e-prihlášok a vygenerované prihlasovacie údaje na prístup k nej (tie si zapamätajte alebo zapíšte, pri prihlasovaní ich systém ukáže iba raz). Pokiaľ patríte do tejto skupiny uchádzačov o štúdium, použite na vstup do systému nasledujúci odkaz:
Vstúpiťdo systému e-prihlášok ako nový užívateľ (prvý krát sa prihlasujem)

2. Už som užívateľom systému e-prihlášok poznám teda svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok V takomto prípade použite na vstup do systému e-prihlášok nasledujúci odkaz. Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, postupujte ako užívateľ 1. skupiny viď vyššie (už skoršie založené prihlášky sú pre Vás ďalej nedostupné). V prípade zaplatenia manipulačných poplatkov za Vaše e-prihlášky kontaktujte príslušné študijné oddelenie za účelom zmeny hesla.
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ e-prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky:

A/Ak medzi fakultami nie je tá fakulta STU, na ktorú si chcete podať e-prihlášku, znamená to, že táto fakulta ešte neumožnila e-prihlášky podávať.

B/ Po prvom zaregistrovaní sa v AIS si zapamätajte prihlasovacie údaje!

C/ V časti osobné údaje a adresy uchádzačov treba postupne zadávať všetky požadované údaje, pokiaľ nie je sekcia označená za kompletnú (zelená gulička). Medzi dôležité údaje o.i. patria telefónny kontakt v medzinárodnom formáte (tj. s + na začiatku) a platný mailový kontakt. Stredná škola sa myslí škola, kde predpokladáte riadne skončenie práve prebiehajúceho štúdia a rok jeho ukončenia.

D/ V časti známky za strednú školu vypíšte známky z výročných vysvedčení v súlade s nasledujúcimi inštrukciami:

  • Ak maturujete v r. 2014 na štvorročnej strednej škole, vypíšte známky za 1. - 3. ročník strednej školy do stĺpcov I. - III. (polročné vysvedčenie zo 4. ročníka strednej školy NEVYPISUJTE!)
  • Ak maturujete v r. 2014 na päťročnej strednej škole, alebo na následnom nadstavbovom štúdiu vypisujete známky za 2. - 4. ročník do stĺpcov I. - III.
  • Do stĺpca IV. nevypisujte polročné vysvedčenie, po ukončení ročníka sa tam doplnia koncoročné známky z posledného ročníka.
  • Ak ste maturovali pred r. 2016, vypisujete koncoročné známky za štyri ročníky z výročných vysvedčení do stĺpcov I. - IV. a výsledok maturitnej skúšky do príslušného formulára.

E/ Ak má Vaša stredná škola vedenú elektronickú žiacku knižku v spoločnosti aSc (žiacka knižka - aScAgenda), môžete si importovať zostavu známok priamo z ich portálu kliknutím na tlačidlo Načítať známky zo Žiackej knižky aSc a zadaním Vašich prihlasovacích údajov.

F/ Nezabudnite vyznačiť predmety, z ktorých budete maturovať. Urobíte tak v časti ‚Maturita’ výberom úrovne (pri vstupe do známok svieti v stĺpci “nezadaná”). Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade, že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní. Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť-známka.

G/ Tlač a následné odoslanie vytlačenej e-prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešne podanie e-prihlášky na štúdium na STU. Prostredníctvom ikonky tlačiarne v stĺpci Tlač e-prihlášky máte možnosť kompletnú e-prihlášku vytlačiť a následne poslať na študijné oddelenie fakulty. K tlači budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader.

H/ Po vytlačení e-prihlášky je bezpodmienečne nutné podpísať všetky jej strany na miestach k tomu určených a druhú stranu so známkami nechať potvrdiť zodpovednou osobou na strednej škole. Pokiaľ existujú dôvody, ktoré Vám neumožňujú overiť zostavu známok na strednej škole, priložte k zostave známok notársky overené kópie vysvedčení. Vytlačenie a odoslanie e-prihlášky musí prebehnúť najneskôr do 31. marca 2016 pre prvé kolo PK a do 12. augusta 2016 pre druhé kolo PK. Pokiaľ Vaša e-prihláška nebude vo vytlačenej forme zaslaná na študijné oddelenie fakulty a nebude uhradený správny poplatok vo výške 20 €, nebude považovaná za riadne podanú!

I/ Pri platbe za e-prihlášku je bezpodmienečne nutné uviesť správnu hodnotu variabilného symbolu (vygenerované 8 miestne číslo z AIS) z dôvodu bezproblémového prijatia správneho poplatku. Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu, na ktorý sa hlásite. Pokiaľ vaša banka neponúka možnosť vložiť variabilný symbol alebo platíte poštovou poukážkou, potom vložte variabilný symbol do poľa Poznámka pre príjemcu. Ako doklad o zaplatení platby elektronickou formou akceptujeme poslanú a podpísanú kópiu prevodného príkazu alebo podpísaný výpis z účtu a papierovou formou ústrižok poštovej poukážky. Prijatie Vašej platby si potom môžete odkontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii Zaplatené.

Zároveň Vás upozorňujeme na povinnosť doručiť obratom na fakultu overenú kópiu alebo originál vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia po skončení strednej školy.