Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

venované Jánovi Pravdovi

Kartografická konferencia 2016

Konferencia je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podujatia Aktivity v kartografii, čím poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich kartografických aktivít, ale zároveň ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi.


Termín konania: 20. - 21. októbra 2016


Miesto konania: Stavebná fakulta, Bratislava


Pozvánka

Program

Tematické okruhy:

 1. Aktivity v kartografii – aktuálne problémy v slovenskej kartografii
 2. Mapovanie a zber dát pre GIS
 3. Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
 4. Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
 5. Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
 6. Geopriestorové analýzy a modelovanie
 7. Mobilné aplikácie
 8. Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
 9. Informačné systémy o území a kataster
 10. Open-source GIS a otvorený digitálny obsah


Odborný program

Štvrtok 20.10.2016

1. blok referátov

KUSENDOVÁ D. Slovenská atlasová produkcia v rokoch 2010 až 2015

FERANEC J. Krajinná pokrývka Európy a jej zmeny v rokoch 1990 – 2012

ŠAFÁROVÁ V., MIKLUŠOVÁ E., PORUBČANOVÁ D. Rozširovanie obsahu ZBGIS® o názvy z katastrálnych máp a názvy z lesníckych máp

ANTALÍK M., KÁČER Š. História a súčasnosť publikovania geologických máp

2. blok referátov

BRÍDZIK R., RAJECKÁ M. Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj ako interaktívne kartografické dielo

PETRINEC A., BALÁŽI A. GIS ako súčasť územného plánu v podmienkach hlavného mesta Bratislava

TALICH M. Chartae-antiquae.cz je víc než jen virtuální mapová sbírka

PTÁČEK J. Česká školní kartografie v uplynulých 10 letech

BENOVÁ A. a kol. Prehľad kartografických aktivít študentov Katedry kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

3. blok referátov

HOFIERKA J., FENCÍK R., ĎURAČIOVÁ R. Aktuálny stav a problémy slovenskej kartografie

MIČIETOVÁ E. a kol. Priestorová informačná infraštruktúra pre tvorbu poznatkov o environmentálnom zdraví SR

KOPECKÁ M., ROSINA K. Mapovanie sídelnej zelene s využitím satelitných dát Sentinel 2A

HOFIERKA J. Modelovanie geopriestorových procesov v krasovej krajine pomocou masívnych geodát

KUSENDOVÁ D., FAITH O. Komparácia národných atlasov z územia Slovenska

4. blok referátov

GALLAY M. Interaktívna geovizualizácia a publikovanie 3D modelov krajiny na internete

ŠTEFANIČKA T., ĎURAČIOVÁ R., SERES Cs. Webová mapová aplikácia na navigáciu v interiéri komplexu budov PriF UK

ZÁPOTOCKÝ M., KOREŇ M. Mapová web aplikácia Vysokoškolského lesníckeho podniku

ŠPÁNIK P., GERHÁTOVÁ Ľ., JANÁK J. Vizualizácia výsledkov geodetických meraní s použitím programového balíka Generic Mapping Tools

GERHÁTOVÁ Ľ., ŠPÁNIK P., HEFTY J. Možnosti vizualizácie prejavov zemetrasení na mape

PAŠKO M. – Expert_for_3D_Landscape, spol. s r.o. Riešenia na spracovanie a vizualizáciu výstupov z fotogrametrického a laserového skenovania.

5. blok referátov

KAŇUK J. Tvorba 3D modelov krajiny pomocou UAV systémov

BLIŠŤAN P., KOVANIČ Ľ., PALKOVÁ J., ZELIZŇAKOVÁ V. Overenie použiteľnosti nízkonákladovej UAV fotogrametrie v kontexte banskomeračskej legislatívy Slovenskej republiky

TRHAN O., FRAŠTIA M., MARČIŠ M. Tvorba priestorových vektorových modelov budov z dát získaných pomocou UAV fotogrametrie

FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ J., HOREČNÝ J. Reprezentácia objektov s komplikovanou štruktúrou získaných metódou terestrického laserového skenovania

Piatok 21.10.2016

1. blok referátov

BLÁHA J. D., SEEMANN P. Rešeršně-analytická část přípravy kartografického díla: příkladová studie analýzy vybraných atlasů pro tvorbu ČHA

BURDA T. Projekt NAKI Český historický atlas – příklad využití archivních mapových podkladů pro tvorbu rekonstrukčních map v prostředí GIS

TŮMOVÁ M. Zpřístupnění, zpracování a využití kartografických pramenů v historickogeografickém výzkumu

BENOVÁ A. Mapy s tematikou nerastných surovín a poľnohospodárstva vo vybraných atlasoch

TALICH M., HAVRLANT J., STAŠOVÁ E., ZEMAN M., FENCÍK R. Tvorba rastrovej mapy III. vojenského mapovania územia Slovenska

KRÁL D. – SEVITECH, a.s. Register priestorových informácií

2. blok referátov

OŤAHEĽ J., PAZÚR R., KOPECKÁ M., FERANEC J., ROSINA K., NOVÁČEK J. Dynamika zmien vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: analýza príčin a kartografická prezentácia na vybraných príkladoch národnej a regionálnej úrovne

MUŇKO M., KARELL L., STRAKA J. Detekcia viniča z multispektrálnych snímok aplikáciou CNN

STANKOVÁ H., CHLAPEČKOVÁ G. Identifikácia mestských ostrovov tepla v Bratislave na podklade satelitných údajov

KRIVÁ Z. Základné princípy filtrácie radarových snímok Zeme

KOŽUCH M., PIESECKÝ P. Identifikácia vhodných pristávacích plôch pre vynútené pristátie vetroňa

3. blok referátov

FRAŠTIA M., MARČIŠ M., TRHAN O. Kvalita digitálneho modelu povrchu vytvoreného algoritmami počítačového videnia – komparatívna štúdia

MUŇKO M., ĎURAČIOVÁ R. Riziká predikčného priestorového modelovania

ĎURAČIOVÁ R., MUŇKO M., KARELL L. Validácia reklasifikovaných predikčných máp

HUDECOVÁ Ľ., GEISSE R., VARDŽÁKOVÁ M., TURAN P. Výpočet miery fragmentácie pôdy na Slovensku

4. blok referátov

MINÁRIKOVÁ M., GERHÁTOVÁ Ľ, HEFTY J. Mapa rýchlostí permanentných staníc stredoeurópskej siete GNSS

IMRIŠEK M. Tvorba a následná analýza máp zenitovej troposférickej refrakcie GNSS signálu

MORAVČÍKOVÁ K., KALIVODA M. Generalizácia referenčných tried objektov ZBGIS®

ČERBA O. Linked data v oblasti geoinformačních technologií

KIANIČKA J., ERTL M., BORESCH A. International Data Centre - Distributed Application Control System

PÁLENÍK M. Zobrazovanie dvoch premenných v mape pri čiernobielej tlači

Dôležité termíny:

 • Prihlásenie abstraktov – 31.5.2016 15.6.2016
 • Zaslanie článkov do Kartografických listov – 31.5.2016 15.6.2016
 • Vyrozumenie o prijatí príspevkov – 15.6.2016 30.6.2016
 • Prihláška na pasívnu účasť – 10.10.2016
 • Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet – 10.10.2016


Organizačné pokyny:

Výška účastníckeho poplatku na seminár Aktivity v kartografii je:

 • 15,- €/osoba - člen KS SR
 • 20,- €/osoba - nečlen KS SR

Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:

 • 60,- €/osoba - člen KS SR
 • 60,- €/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)
 • 70,- €/osoba - nečlen KS SR
 • 15,- €/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)

V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté:

 • náklady na organizovanie konferencie,
 • občerstvenie počas rokovania,
 • vydanie tlačeného zborníka abstraktov,
 • spoločenský večer,
 • účasť na seminári Aktivity v kartografii.

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:

 • doprava,
 • ubytovanie.

Ubytovanie: Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne. 

Platby:

 • bezhotovostným prevodom,poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1, pobočka Gorkého 9, Bratislava:
  • IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112
  • BIC: SUBA SK BX
  • variabilný symbol 201622
  • doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
 • pri registrácii v hotovosti


Prezentácie a publikovanie príspevkov:

Dĺžka prezentácie v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku je 15 minút vrátane diskusie. Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo článku v recenzovanom časopise Kartografické listy.

Príspevky-abstrakty budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov s prideleným ISBN. Príspevky-články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne a termíne (najneskôr do 15.6.2016) na adresu: kartografickelisty@gmail.com.


Registrácia:

Prihlásenie účastníkov na seminár Aktivity v kartografii a konferenciu bude prebiehať elektronicky prostredníctvom konferenčného systému na adrese:

Registračný formulár pre prednášajúcich

Registračný formulár pre poslucháčov


Účastníci seminára Aktivity v kartografii sa naň môžu registrovať aj samostatne, pre účastníkov medzinárodnej konferencie je účasť na seminári Aktivity v kartografii bezplatná.


Organizátori:


                                       


Hlavný partner


Partneri 


Odborní garanti

 Organizačný výbor

Prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ v Košiciach) 
Doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava) 
Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava) Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
 Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
 RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)
 Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava)
 Ing. Milan Muňko (SvF STU Bratislava)


Kontakt:


Ing. Róbert Fencík, PhD. 
Katedra geodetických základov 
Stavebná  fakulta STU v Bratislave 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534 
E-mail: robert.fencik@stuba.sk