Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

 

 

Konferencia „Historické mapy“ sa koná pravidelne v štvorročných cykloch od roku 1983. Vítané sú všetky témy týkajúce sa historických máp – od opisu stavu a problémov ich archivovania, digitalizácie, vyhotovenia, analýzy, hodnotenia ich obsahu, využívania a publikovania, až po informácie o ich tvorcoch, vydavateľoch a zberateľoch.

Termín konania:  23. november 2017

Miesto konania: Historické múzeum, Bratislavský hrad

        

 

Dôležité termíny

 • Prihlásenie abstraktov: 10.9.2017  
 • Zaslanie príspevkov do zborníka:10.10.2017
 • Zaslanie článkov do Kartografických listov: 10.10.2017
 • Registrácia účastníkov: 15.11.2017
 • Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 15.11.2017

!Finálny program konferencie!

SPRIEVODNÁ AKCIA KONFERENCIE:
   
 •  výstava Kelti z Bratislavy v priestoroch Bratislavského hradu

Pozvánka: PDF subor

 

Organizačné pokyny:

Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:

 • 30 EUR – členovia KS SR, pracovníci štátnych archívov a múzeí,
                   autori príspevkov (iba jeden z kolektívu autorov) 
 • 40 EUR – nečlenovia KS SR
 • 15 EUR – študenti 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10 EUR – čestní členovia KS SR

V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté:

 • náklady na organizovanie konferencie
 • občerstvenie počas rokovania
 • vydanie zborníka príspevkov

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:

 • doprava
 • ubytovanie
 • obed

Účastníci konferencie si môžu objednať obed v sume 5 EUR.

Platobné údaje:

bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 1, pobočka Gorkého 9, Bratislava:

 • IBAN: SK90 0200 0000 0000 5013 8112
 • BIC: SUBA SK BX
 • variabilný symbol 201722
 • doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka

pri registrácii v hotovosti

– úhradu OBEDA vykonať spolu s vložným na konferenciu

– nie sme platcami DPH

Pokyny pre autorov:

Autori sa môžu zúčastniť konferencie formou príspevku, ktorý bude publikovaný v recenzovanom elektronickom zborníku príspevkov alebo článku v recenzovanom časopise Kartografické listy.

Abstrakty podľa elektronickej šablóny prosíme doručiť najneskôr do 10. septembra 2017 na adresu: kozuch@fns.uniba.sk.

Šablóna - abstrakt: súbor (doc) na stiahnutie

Príspevky do zborníka prosíme doručiť najneskôr do 10. októbra 2017 na adresu: kozuch@fns.uniba.sk. Štruktúru príspevku prosíme dodržať podľa elektronickej šablóny.

Šablóna - zborník príspevkov: súbor (doc) na stiahnutie

Články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny a šablóna na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/.

Články je potrebné zaslať najneskôr do 10. októbra 2017 v predpísanej šablóne na adresu: kartografickelisty@gmail.com.

 

 

Registrácia:

Prihlásenie účastníkov prebieha elektronicky prostredníctvom konferenčného systému na adrese:

http://conference.svf.stuba.sk//RegisterForm.aspx?id=23

 

Organizátori:

 

Kartografická spoločnosť SR

Slovenské národné múzeum - Historické múzeum

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Programový výbor

Organizačný výbor

Ing. Renata ĎURAČIOVÁ, PhD. (SvF STU Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar KUSENDOVÁ, CSc. (PriF UK Bratislava)
Ing. Martin ZEMAN (MŽP SR)
PhDr. RNDr. Jan D. BLÁHA, Ph.D. (UJEP Ústí na Labem, ČR)
doc. Ing. Václav ČADA, CSc. (Západočeská univerzita v Plzni, ČR)
Ing. Milan TALICH, Ph.D. (VÚGTK Zdiby, ČR)

Ing. Róbert FENCÍK, PhD. (SvF STU Bratislava)
Mgr. Miroslav KOŽUCH, PhD. (PriF UK Bratislava)
Mgr. Robert PESCHL (SvF STU Bratislava)
Mgr. Peter BARTA (SNM – Historické múzeum)
Mgr. Slavomír PJATEK (SNM – Historické múzeum)
 

Kontakt:

Ing. Róbert Fencík, PhD.
Katedra geodetických základov
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Tel.: +421-2-59274325, +421-2-59274534
E-mail: robert.fencik@stuba.sk