Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Radlinského 11, blok A, 6. posch., 810 05 Bratislava
Vedúca katedry: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

E-mail: renata.duraciova [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 535, 02/32 888 534

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI) zabezpečuje spolu s Katedrou geodézie štúdium v odbore Geodézia a kartografia, a to najmä v oblasti globálnej, fyzikálnej, kozmickej a družicovej geodézie, spracovania a analýzy geodetických meraní, geoinformatiky, databázových systémov, webových technológií a digitálnej kartografie.

Výskum katedry v oblasti globálnej geodézie je orientovaný na geodetické monitorovanie a analýzu globálnych, regionálnych a lokálnych geodynamických javov, určenie presného geoidu, presné určovanie polohy kombinovaním rôznych geodetických technológií, metrológiu v geodézii.

V oblasti geoinformatiky sa výskum zameriava na využitie matematických a štatistických metód v geoinformatike (fraktály, fuzzy množiny, miery podobnosti), predikčné modelovanie a 3D modelovanie v lesníctve a archeológii či spracovanie, kombináciu a vizualizáciu rôznorodých dát v prostredí GIS.

Výskumnými súčasťami katedry je Astronomicko-geodetickom observatórium, Laboratórium geoinformatiky, Laboratórium modelovania priestorov a javov v priestore (Univerzitný vedecký park STU), Geodeticko-metrologické laboratórium a Referenčná geodynamická stanica Modra-Piesok.