Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky existuje pod týmto názvom od 1.1.2021. Predchádzajúci názov, Katedra geodetických základov, niesla od roku 1956, kedy došlo k rozdeleniu Katedry geodetických základov a mapovania na Katedru geodetických základov a Katedru mapovania a pozemkových úprav. Katedra geodetických základov a mapovania vznikla v roku 1952 odčlenením od Katedry geodézie. Katedra vznikla v šk. roku 1950/51 v zmysle Zákona o vysokých školách č.58/1950 Zb. zlúčením vtedajších siedmich ústavov. Katedra geodézie zabezpečovala študijný odbor zememeračského inžinierstva. V roku 1956 sa Katedra geodetických základov a mapovania rozčlenila na Katedru geodetických základov a Katedru mapovania a pozemkových úprav.

Vývoj katedry možno rozčleniť na tri obdobia, ktoré charakterizujú parametre pedagogické, výskumné a kádrové. Charakteristickým znakom je, že v celom období katedra zabezpečuje študijné (jadrové) disciplíny teoretickej a sférickej geodézie, ako sú: Teória chýb, Geodetické siete, Vyššia geodézia, Fyzikálna geodézia a Geodetická astronómia.

Základná charakteristika období:

1952 - 1957:
Vedúcim katedry bol prof. Ing. Ján Krajčí (do r. 1958). K jadrovým disciplínam pribudli disciplíny odrážajúce vývoj v geodézii ako Elektronické meranie dĺžok a Programovanie. Štúdium bolo charakteristické prechodom na päťročné štúdium so špecializáciami. Významnou črtou i napriek skutočnosti, že katedru tvorilo málo pracovníkov, bolo jej zapojenie do medzinárodnej vedeckej spolupráce (Medzinárodný geofyzikálny rok). V roku 1956 vzniklo Astronomicko-geodetické observatórium, ktoré od r. 1957 malo názov Observatórium SVŠT. Jeho vedúcimi boli prof. Krajčí (1956-1959), prof. Suchánek (1959-1964), doc. Macko (1964-1969), prof. Melicher (1970-1989). Na katedre pôsobili ako profesori: prof. Ing. Krajčí, prof. Ing. Mikuša, prof. Ing. Kuska.
1958 - 1989:
Katedru v tomto období viedli: prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. (1958-1979) a doc. Ing. Irena Mitášová, CSc. (1980-1989). Študijné plány boli dopĺňané najmä disciplínami ako sú Kozmická geodézia, Teória systémov a automatizácia v geodézii a kartografii. Začiatkom osemdesiatych rokov v dôsledku nového vysokoškolského zákona nastal postupný prechod z päťročného štúdia na štvorročné. To viedlo k spájaniu uvedených disciplín, resp. ich redukcii. Od začiatku sedemdesiatych rokov sa stal výskum pracovnou súčasťou náplne pedagogických pracovníkov. Výskum bol organizovaný formou výskumných úloh a ich ukončenie oponentúrou. Vo výskumnej činnosti dominovalo Observatórium SVŠT, ktoré bolo zapojené do medzinárodnej vedeckej spolupráce na riešení problematiky určovania času odvodeného od rotácie Zeme, určovania astronomických zemepisných súradníc a zmien
v rotácii Zeme. Začiatok obdobia bol charakterizovaný nástupom nových pracovníkov, ktorí postupne kvalifikačne rástli a získali vedecké hodnosti. Z katedry odišli do dôchodku prof. Fr. Kuska (1973), prof. J. Krajčí (1976), Ing. K. Jurda (1976) a Ing. R. Klajban (1986). Doc. Ing. M. Daniš, CSc. odišiel na Katedru mapovania (1969) a doc. Ing. O. Macko na mimoškolské pracovisko (1972).
V tomto období z pedagogických pracovníkov do polovice 70. rokov pôsobili ako profesori: prof. Kuska, prof. Krajčí,
prof. Suchánek, následne už iba prof. Suchánek, a ako docenti: doc. Abelovič (1976), doc. Melicher (1976), doc. Mitášová (1977),
doc. Mičuda (1981) a doc. Mitáš (1985). Ako pracovníci výskumu a vývoja pôsobili: Ing. J. Hefty, CSc. (vedecký pracovník I.stupňa) a samostatní vedeckí technickí pracovníci Ing. K. Jurda a Ing. R. Klajban.
od 1990
Katedru v tomto období viedli, resp. vedú: doc. Ing. J. Mičuda, CSc. (1990-1996), doc. Ing. M. Mojzeš, PhD. (1997-2002), prof. Ing. J. Hefty, PhD. (2003-2010), doc. Ing. J. Janák (od 2011). Štúdium na odbore je charakterizované významnými zmenami. Prvou významnou zmenou bol prechod na päťročné štúdium s piatimi zameraniami, z ktorých katedra zabezpečuje dve, a to geoinformatika a globálne geodézia. S tým súviselo zavedenie ďalších disciplín ako: Projektovanie GIS, Geodetické a družicové technológie v GPS, Družicová geodézia, Geodynamika a pre celý odbor Metrológia v geodézii. Druhou významnou zmenou koncom deväťdesiatych rokov bol prechod na trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie (1. bakalárske, 2. inžinierske, 3. doktorandské štúdium). Významné zmeny nastali i vo vedeckovýskumnej činnosti. Postupne od riešenia výskumných úloh (inštitucionálny výskum) katedra prešla na riešenie projektov VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ a SAV) s náplňou geodetického monitorovania deformácií zemského povrchu a prejavov regionálnych atmosférických procesov v kontinuálnych pozorovaniach GPS a medzinárodné projekty (UNIGRACE, CERGOP a iné) s rozšírenou obsahovou náplňou ako sú projekty VEGA. Významné bolo i vybudovanie referenčného bodu MODRA PIESOK a zriadenie permanentnej stanice GPS na referenčnom bode. Permanentná stanica je od roku 1997 súčasťou Európskej permanentnej siete (EPN) Európskeho referenčného rámca (EUREF). Katedra má tri oddelenia: Astronomicko-geodetické observatórium, Geodeticko-metrologické laboratórium a Laboratórium geoinformatiky. Obdobie je charakterizované výmenou generácií. Na katedre v tomto období pôsobili, resp. pôsobia profesori: prof. Ing. J. Abelovič, CSc. (1993-1995), prof. Ing. J. Melicher, PhD. (od 1998) a prof. Ing. J. Hefty, PhD. (od 2005) a docenti: doc. Ing. E. Bučko, PhD. (1994 - 2012), doc. Ing. M. Mojzeš, PhD. (od 1994), doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (od 2010) a doc. Ing. Juraj Janák, PhD. (od 2011);.
V roku 2002 bol prijatý zákon č.131 o vysokých školách, ktorý podstatným spôsobom okrem iného mení jednak štruktúru učebných plánov a tiež obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov. Zavádza pracovné miesta profesorov a docentov a tieto sa obsadzujú výberovými konaniami. Realizácia zákona je začiatkom ďalšieho obdobia vo vývoji katedry.

Pracovníci katedry:

Činnosť katedry zabezpečovalo množstvo pedagogických, vedeckovýskumných, technických a iných pracovníkov.
V nasledujúcom uvádzame okrem súčasných iba tých pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí pôsobili na katedre viac ako päť rokov. Pracovníkom, ktorí pôsobili na SVŠT pred vznikom katedry, uvádzame iba rok ukončenia a naopak, ktorí pôsobia
v súčasnosti, iba rok nástupu na katedru. Členenie je podľa najvyššej kvalifikácie, ktorú dosiahli:

prof. Ing. František Kuska (do 1973), prof. Ing. Ján Krajčí (do 1976), prof. Ing. Anton Suchánek, CSc. (do 1990),
prof. Ing. Michal Daniš, CSc. (1953-1969), prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc. (1958-1995), prof. Ing. Ján Melicher, PhD. (od 1958), prof. Ing. Ján Hefty, PhD. (1975-2019), prof. Ing. Juraj Janák, PhD. (od 1997);

doc. Ing. Otakar Macko, CSc. (do 1972), doc. Ing. Irena Mitášová, PhD. (1964-2000), doc. Ing. Jozef Mičuda, PhD. (1960-2002), doc. Ing. Ján Mitáš, PhD. (1963-2001), doc. Ing. Ernest Bučko, PhD. (1972-2012), doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD. (1975-2017),
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD. (od 1975), doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (od 2001);

Ing. Karol Jurda (1960 - 1976), Ing. Ján Vaľko, PhD. (1963-1972), Ing. Michal Petrovič, CSc. (1966-1974), Ing. Peter Černý, PhD. (1972-2015), Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD. (od 1999), Ing. Jana Chalachanová, PhD. (od 2000), Ing. Miroslava Haque Igondová, PhD. (2004-2014), Ing. Juraj Papčo, PhD. (od 2004), Ing. Marián Kováč, PhD. (2005-2008), Ing. Miloš Vaľko, PhD. (2008-2009), Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (od 2010), Ing. Branislav Hábel, PhD. (2013-2019), Ing. Blažej Bucha, PhD. (od 2016), Ing. Alexandra Rášová, PhD. (od 2018), Ing. Pavol Letko, PhD. (od 2019);

Ing. Rudolf Klajban (1951-1986), Ing. Martin Šovan (1957-1990), Ing. Rudolf Uher (1979-1986), Ing. Davorín Gašpar (1980-2000), Ing. Peter Korčák (1988-2021), Ing. Jaroslav Šifra (1991-2000), Ing. Miriam Bunčiaková (1995-2007), Ing. Ľubica Valachovičová (1996-2010).