Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:

E-mail: robert.fencik [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 325

Predmety výučby:
Prednášky: Kartografická tvorba a reprodukcia, Priestorové modelovanie v GIS, Kartometria a analýza údajov v KN
Cvičenia: CAD systémy v geodézii 1, Interaktívne grafické systémy, Kartografická tvorba a reprodukcia, Kartometria a analýza údajov v KN, Priestorové modelovanie v GIS

Výskum:
geografické informačné systémy, kartografia, CAD systémy, modelovanie a analýza digitálnych modelov krajiny, spracovanie dát leteckého laserového skenovania kartografická vizualizácia modelov a máp, webové publikovanie máp

 

Projekty:

Domáce:

 • VEGA 1/0710/15 Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach. (spoluriešiteľ projektu).
 • VEGA 1/0894/10 Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska. (zástupca vedúceho projektu).
 • VEGA 1/4210/07 Multikriteriálna analýza rizík zaplavovaných území pri povodniach. (spoluriešiteľ projektu).
 • VEGA 1/4026/07 Spoľahlivosť vyjadrenia prvkov krajiny v priestorovom modelovaní­. (spoluriešiteľ projektu).
 • VEGA 1/1032/04 Kartografické modelovanie geoúdajov v prostredí GIS. (spoluriešiteľ projektu).
 • VEGA 1/0213/03 Nový model poľnohospodárskeho územia založený na identifikácii pozemkového vlastníctva a užívania. (spoluriešiteľ projektu).
 • VEGA 1/8253/01 Geoinformačný manažment a jeho kartografická podpora. (spoluriešiteľ projektu).
 • VEGA 1/5062/1998 Geoinformačný model poľnohospodárskeho regiónu. (spoluriešiteľ projektu).

Zahraničné:

 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. Projekt programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
 • RECARE (7. FP): Preventing and remediating degradation of soils in Europe through land care 
 • Building V4 network researching spatial and social aspects of disaster management (Visegrad Fund)
 • G2G – Integrated Spatial Information in Water Management, Integrated spatial information for water management in Slovakia and the Netherlands (SIWA - G2G 13C0803)
 • LAND INFORMATION MANAGEMENT FOR EXECUTIVES (LIME), Leonardo da Vinci projekt

 

Členstvo v profesijných organizáciách a výboroch:

 • Kartografická spoločnosť SR – predseda,
 • Slovenská asociácia pre geoinformatiku (SAGI) – predseda
 • Terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra
 • Technická komisia (TK) č. 89 Geodézia a kartografia