Prejsť na obsah
Dokumenty

Predseda edičnej rady:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. - prodekanka pre vedu a výskum, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť

Edičný referent SvF:
prof. Ing. Danka Barloková, PhD.

Ediční referenti katedier:
Katedra betónových konštrukcii a mostov Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Katedra dopravných stavieb Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Katedra geodetických základov doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
Katedra geodézie Ing. Marek Bajtala, PhD.
Katedra geotechniky Mgr. Martin Ondrášik, PhD.
Katedra vodného hospodárstva krajiny               Ing. Peter Valent, PhD.
Katedra hydrotechniky doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD.
Katedra kovových a drevených konštrukcií Ing. Martin Magura, PhD.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie RNDr. Zuzana Tereňová, PhD.
Katedra fyziky doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Katedra stavebnej mechaniky Ing. Ivana Véghová, PhD.
Katedra materiálového inžinierstva Ing. Alena Struhárová, PhD.
Katedra technológie stavieb doc. Ing. Zdenka Hulínová, PhD.
Katedra zdravotného inžinierstva prof. Ing. Danka Barloková, PhD. 
Katedra technických zariadení budov Ing. Mária Kurčová, PhD.
Katedra jazykov Mgr. Pavla Balážová
Katedra humanitných vied JUDr. Ján Florián Gajniak
Katedra architektúry Ing. arch. Vladimíra Šimkovičová, PhD.
Ústav súdneho znalectva doc. Ing. Zora Petráková, PhD.