Prejsť na obsah
Fakulta

Budova našej fakulty s ikonickou lomenicou nad vstupomHistória Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa začala písať v roku 1937 po zriadení Vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Prvé vyučovanie na tejto vysokej škole sa začalo v Martine 5. decembra 1938 na troch oddeleniach: na oddelení inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, na oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a na oddelení zememeračského inžinierstva. Tieto oddelenia dali základ Stavebnej fakulte STU, jej katedrám i študijným odborom, ktoré sú aj v súčasnosti akreditované ako študijné programy.

Stavebná fakulta od svojho založenia vychovala 8 798 bakalárov, 33 990 inžinierov a 1 498 kandidátov vied a doktorov filozofie. Medzi jej absolventmi je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a budia obdiv svojím konštrukčným a estetickým riešením.

Súčasná Stavebná fakulta so svojimi 19 katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

Na fakulte pracuje 406 zamestnancov, z ktorých je 36 profesorov, 2 hosťujúci profesori, 63 docentov, 106 odborných asistentov a asistentov, 59 vedeckých pracovníkov a 140 ostatných zamestnancov.

Fakulta má v súčasnosti 1 964 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a 159 študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Štúdium na Stavebnej fakulte je trojstupňové:

V prvom, bakalárskom stupni štúdia dostávajú študenti široký prírodovedný základ obohatený o humanitné a ekonomické predmety a tiež odborné jazykové znalosti. Podstatná časť štúdia je zameraná na odborné predmety, ktoré profilujú absolventov jednotlivých študijných odborov, resp. programov. Stavebná fakulta v akademickom roku 2021/2022 prijíma uchádzačov na deväť akreditovaných študijných programov. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu okamžite, alebo, ak sa rozhodnú ukončiť štúdium na Stavebnej fakulte, budú mať možnosť po čase sa na fakultu vrátiť a dokončiť si druhý – inžiniersky stupeň štúdia.

V druhom, inžinierskom stupni štúdia, získavajú študenti úplné vysokoškolské vzdelanie v jednotlivých  študijných programoch. V súčasnosti Stavebná fakulta ponúka jedenásť akreditovaných študijných programov.

V treťom, doktorandskom stupni štúdia, ktorý je určený pre najlepších absolventov inžinierskeho štúdia, možno študovať v ôsmich akreditovaných študijných programoch.

Jún 2021

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan