Prejsť na obsah
Fakulta

Budova našej fakulty s ikonickou lomenicou nad vstupomHistória Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa začala písať v roku 1937 po zriadení Vysokej školy technickej dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. Prvé vyučovanie na tejto vysokej škole sa začalo v Martine 5. decembra 1938 na troch oddeleniach: na oddelení inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, na oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a na oddelení zememeračského inžinierstva. Tieto oddelenia dali základ Stavebnej fakulte STU, jej katedrám i odborom, ktoré sú aj v súčasnosti akreditované ako študijné odbory.

Stavebná fakulta od svojho založenia vychovala 8 571 bakalárov, 33 711 inžinierov a 1 467 kandidátov vied a doktorov filozofie. Medzi jej absolventmi je celý rad odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a budia obdiv svojím konštrukčným a estetickým riešením.

Súčasná Stavebná fakulta so svojimi 19-timi katedrami, Ústavom súdneho znalectva, Centrálnymi laboratóriami, Univerzitným vedeckým parkom STU Bratislava na SvF, Centrom informačných technológií a Knižnicou a informačným centrom tvorí najväčšie vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku.

Na fakulte pracuje 441 zamestnancov, z ktorých je 33 profesorov, 63 docentov, 123 odborných asistentov a asistentov, 67 vedeckých pracovníkov a 155 ostatných zamestnancov.

Fakulta má v súčasnosti 1 997 študentov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia a 164 študentov na doktorandskom stupni štúdia.

Štúdium na Stavebnej fakulte je trojstupňové:

V prvom, bakalárskom stupni štúdia, dostávajú študenti široký prírodovedný základ obohatený o humanitné a ekonomické predmety a tiež odborné jazykové znalosti. Podstatná časť štúdia je zameraná na odborné predmety, ktoré profilujú absolventov jednotlivých študijných odborov, resp. programov.

Od akademického roka 2005/2006 fakulta prijíma uchádzačov na osem akreditovaných študijných programov. Absolventi bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu okamžite, alebo, ak sa rozhodnú ukončiť štúdium na Stavebnej fakulte, budú mať možnosť po čase sa na fakultu vrátiť a dokončiť si druhý – inžiniersky stupeň štúdia.

V druhom, inžinierskom stupni štúdia, získavajú študenti úplné vysokoškolské vzdelanie v jednotlivých študijných programoch. V súčasnosti Stavebná fakulta ponúka jedenásť akreditovaných študijných programov.

V treťom, doktorandskom stupni štúdia, ktoré je určené pre najlepších absolventov inžinierskeho štúdia, možno študovať v deviatich akreditovaných študijných programoch.

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan