Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov VR SvF STU pre funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

Členovia VR interní:

 1. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan, predseda VR, Katedra materiálového inžinierstva
 2. doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií
 3. prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Katedra geotechniky
 4. prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov, predseda SKSI
 5. prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 6. prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Katedra technológie stavieb
 7. prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. Katedra betónových konštrukcií a mostov
 8. prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., prodekanka pre VVČ a ZV, Katedra vodného hospodárstva krajiny
 9. prof. Ing. Juraj Janák, PhD., Katedra geodetických základov
 10. prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 11. prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 12. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Katedra geodézie
 13. prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny
 14. doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Katedra technológie stavieb
 15. prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 16. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadení budov
 17. prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 18. prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 19. prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky
 20. prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Katedra architektúry

  Členovia VR externí:

  1. prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Stavebná fakulta ŽU Žilina
  2. doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
  3. doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV Bratislava
  4. prof. Ing. Peter Halaj, CSc., FZKI SPU Nitra    
  5. prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., Stavebná fakulta TU Košice
  6. Ing. Peter Matiašovský, CSc., riaditeľ ÚSTARCH SAV Bratislava                             
  7. RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie SAV Bratislava
  8. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., FMFI UK Bratislava

  Čestní členovia VR:

  1. prof. Ing. Jiří Máca, CSc., dekan Fakulty stavební ČVUT Praha
  2. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., dekan Fakulty stavební VUT Brno
  3. prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., dekanka Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
  4. prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan Stavebnej fakulty ŽU Žilina
  5. doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty TU Košice
  6. prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave
  7. Ing. Ján Mrva, predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  8. Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
  9. Ing. arch. Iľja Skoček, predseda Slovenskej komory architektov
  10. Ing. arch. Juraj Hermann, predseda Spolku architektov Slovenska