Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Brožúra: Študijné programy - Akademický rok 2018/2019

              ŠTUDIJNÉ PLÁNY na a. r. 2018/2019

Štátnicové predmety Bc. a Ing. štúdia 

Študijné plány bakalárskeho štúdia:

Zoznam neotváraných predmetov  (nachádza sa aj v AIS na "Výveske".)

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

B-CE & B-CExA - Civil Engineering

B-GAK - Geodézia a kartografia

B-IKD - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

B-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie

B-MPM – Matematicko-počítačové modelovanie

B-PSA - Pozemné stavby a architektúra

B-STOP – Stavby na tvorbu a ochranu prostredia (len dobiehajúci)

B-TMS - Technológie a manažérstvo stavieb

B-VSH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Jazyky     

Výber športu v povinnej telesnej výchove:  

Telesná výchova 4 (ZS, len B-PSA) -  Telesná výchova 3 (LS)

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditovsi môžete zapísať aj výberové predmety ktoré sú akýkéľvek predmety vyučované Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka stavebná fakulta aj nasledujúcu skupinu výberových predmetov.

Výberové predmety Bc. štúdia.      Výberová telesná výchova ZS  + LS  

Zoznam všetkých predmetov Bc stupňa v zimnom semestri. (v XLSX)      

Zoznam všetkých predmetov Bc stupňa v letnom semestri.

Zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia študentmi bakalárskeho štúdia je možný len s písomným súhlasom prodekana. Žiadosť o zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia sa podáva na študijnom oddelení. Kredity z bakalárskeho stupňa štúdia budú v inžinierskom stupni štúdia uznané len ak boli získané nad limit kreditov potrebných k skončeniu bakalárskeho stupňa štúdia.


Študijné plány inžinierskeho štúdia:

Zoznam neotváraných predmetov (nachádza sa aj v AIS na "Výveske".)

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

I-AKP- Architektonické konštrukcie a projektovanie

I-CE & I-CExA - Civil Engineering

I-GAK- Geodézia a kartografia

I-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie

I-MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

I-NKS - Nosné konštrukcie stavieb

I-PSA- Pozemné stavby a architektúra

I-SNOU - Stavby na ochranu územia

I-TS-Technológia stavieb

I-TZB - Technické zariadenia budov

I-VSH - Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditov si môžete zapísať aj výberový predmet ktorým je akýkoľvek predmet vyučovaný Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka stavebná fakulta aj nasledujúcu skupinu výberových predmetov.

Výberové predmety Ing. štúdia.         Výberová telesná výchova 

Zoznam všetkých predmetov Ing stupňa v zimnom semestri. (v XLSX).

Zoznam všetkých predmetov Ing stupňa v letnom semestri.


Študijné plány doktorandského štúdia:

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

D-APLMA4-denné    D-APLMA4-externé      Aplikovaná matematika

D-APLME4-denné     D-APLME4-externé       Aplikovaná mechanika

D-GAK4-denné          D-GAK4-externé         Geodézia a kartografia

D-KRAJ4-denné        D-KRAJ4-externé       Krajinárstvo

D-TKeIS4-denné        D-TKeIS4-externé       Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

D-TKPS4-denné         D-TKPS4-externé        Teória a konštrukcie pozemných stavieb

D-TS4-denné               D-TS4-externé              Technológia stavieb

D-TTPB4-denné          D-TTPB4-externé        Teória a technika prostredia budov

D-VHI4-denné              D-VHI4-externé            Vodohospodárske inžinierstvo