Prejsť na obsah
Predpisy a legislatíva

Brožúra Študijné programy - Akademický rok 2017/2018 Študijné programy - Akademický rok 2016/2017

 

ŠTUDIJNÉ PLÁNY 


Štátnicové predmety Bc. a Ing. štúdia

Študijné plány bakalárskeho štúdia:

Zoznam neotváraných predmetov:  

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

B-CE & B-CExA - Civil Engineering

B-GAK - Geodézia a kartografia

B-IKD - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

B-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie

B-KKP3 - Krajinárstvo a krajinné plánovanie (len pre 3. ročník v a. r. 2017/2018)

B-MPM – Matematicko-počítačové modelovanie

B-PSA - Pozemné stavby a architektúra

B-STOP – Stavby na tvorbu a ochranu prostredia

B-TMS - Technológie a manažérstvo stavieb

B-VSH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Jazyky     

Výber športu v predmete:  

(v ZS) - Telesná výchova 4 (len B-PSA)        

(v LS) - Telesná výchova 3

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditovsi môžete zapísať aj výberové predmety ktoré sú akýkéľvek predmety vyučované Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka stavebná fakulta aj nasledujúcu skupinu výberových predmetov.

Výberové predmety Bc. štúdia.      Výberová telesná výchova ZS    Výberová telesná výchova LS

Zoznam všetkých predmetov Bc stupňa v zimnom semestri.      

Zoznam všetkých predmetov Bc stupňa v letnom semestri.

Zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia študentmi bakalárskeho štúdia je možný len s písomným súhlasom prodekana. Žiadosť o zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia sa podáva na študijnom oddelení. Kredity z bakalárskeho stupňa štúdia budú v inžinierskom stupni štúdia uznané len ak boli získané nad limit kreditov potrebných k skončeniu bakalárskeho stupňa štúdia.


Študijné plány inžinierskeho štúdia:

Zoznam neotváraných predmetov:   

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

I-AKP- Architektonické konštrukcie a projektovanie

I-CE & I-CExA - Civil Engineering

I-GAK- Geodézia a kartografia

I-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie

I-MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

I-NKS - Nosné konštrukcie stavieb

I-PSA- Pozemné stavby a architektúra

I-SNOU - Stavby na ochranu územia

I-TS-Technológia stavieb

I-TZB - Technické zariadenia budov

I-VSH - Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditov si môžete zapísať aj výberový predmet ktorým je akýkoľvek predmet vyučovaný Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka stavebná fakulta aj nasledujúcu skupinu výberových predmetov.

Výberové predmety Ing. štúdia.          Výberová telesná výchova ZS    Výberová telesná výchova LS    

Zoznam všetkých predmetov Ing stupňa v zimnom semestri.

Zoznam všetkých predmetov Ing stupňa v letnom semestri.


Študijné plány doktorandského štúdia:

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

D-APLMA4-denné    D-APLMA4-externé      Aplikovaná matematika

D-APLME4-denné     D-APLME4-externé       Aplikovaná mechanika

D-GAK4-denné          D-GAK4-externé         Geodézia a kartografia

D-KRAJ4-denné        D-KRAJ4-externé       Krajinárstvo

D-TKeIS4-denné        D-TKeIS4-externé       Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

D-TKPS4-denné         D-TKPS4-externé        Teória a konštrukcie pozemných stavieb

D-TS4-denné               D-TS4-externé              Technológia stavieb

D-TTPB4-denné          D-TTPB4-externé        Teória a technika prostredia budov

D-VHI4-denné              D-VHI4-externé            Vodohospodárske inžinierstvo