Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

V tomto roku uplynulo 25 rokov od organizovania prvého seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII. Cieľom seminára je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.


Prezentácie na stiahnutie tu.


TERMÍN: 24. október 2019

 

MIESTO KONANIA: miestnosť B-316 (BAT), Stavebná fakulta, Bratislava

 

TERMÍNY:

 • Prihlásenie abstraktov: 30.6.2019
 • Vyrozumenie o prijatí príspevkov: 15.7.2019
 • Zaslanie článkov do Kartografických listov: 30.4.2019
 • Prihlásenie účastníkov: 17.10.2019
 • Úhrada účastníckeho poplatku prevodom na účet: 17.10.2019

 

POZVÁNKA

  

PROGRAM (pdf)

24.10.2019 – štvrtok

8:00 -                    registrácia účastníkov

9:00 – 10:30          otvorenie, 1. blok referátov

10:30 – 11:00         prestávka

11:00 – 12:15         2. blok referátov

12:15 - 13:15         obed

13:15 - 14:30         3. blok referátov

14:30 - 15:00         diskusia, záver

15:00 - 17:00         plenárne zasadnutie Kartografickej spoločnosti

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 

Výška účastníckeho poplatku na seminár:

 • 30,- €/osoba - člen KS SR
 • 30,- €/osoba - autor príspevku (jeden z kolektívu autorov)
 • 40,- €/osoba - nečlen KS SR
 • 15,- €/osoba - študent 1. a 2. stupňa VŠ (bez servisu)
 • 10,- €/osoba - čestní členovia KS SR, dôchodcovia

 

V účastníckom poplatku je zahrnuté:

 • náklady na organizovanie seminára,
 • občerstvenie počas rokovania,
 • vydanie tlačeného zborníka abstraktov.

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:

 • doprava,
 • ubytovanie
 • obed.

 

Ubytovanie: Účastníci seminára si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

 

Obed: Účastníci si môžu objednať obed (v cene 5 €) v rámci registrácie na seminár. Úhradu prosíme vykonať súčasne s vložným za seminár.

 

Platby:

– bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava:

 • Názov účtu: KSSR
 • IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
 • BIC: FIOZSKBAXXX
 • variabilný symbol 201922
 • doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
 • PLATBY z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

pri registrácii v hotovosti

Publikovanie príspevkov:

Autori sa môžu zúčastniť seminára formou abstraktu, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov alebo formou článku v recenzovanom časopise Kartografické listy.

 

Abstrakt príspevku v predpísanej šablóne prosíme poslať e-mailom najneskôr do 30. júna 2019 na adresu: monika.kopecka@savba.sk.

Abstrakt šablóna (doc.) – na stiahnutie

 

 

Články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po úspešnom recenznom konaní publikované v časopise Kartografické listy. Pokyny na spracovanie článkov sú uvedené na adrese: http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/. Články je potrebné zaslať v predpísanej šablóne a termíne najneskôr do 30.4.2019 na adresu: kartografickelisty@gmail.com.

 

ODBORNÍ GARANTI

 

 • Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
 • RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

 • doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
 • Mgr. Miroslav Kožuch, PhD. (PriF UK Bratislava)
 • Ing. Filip Pružinec (SvF STU Bratislava)

 

ORGANIZÁTORI:

Stavebná fakulta STU Kartografická spoločnosť SR          Geografický ústav SAV

PARTNERI:

AI maps      X3D

  

MEDIÁLNY PARTNER

GaKo

 

KONTAKT:

Ing. Róbert Fencík, PhD. 
Katedra geodetických základov 
Stavebná  fakulta STU v Bratislave 
Radlinského 11, 810 05 Bratislava 
Tel.: +421-2-59274325
E-mail: robert.fencik@stuba.sk