Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:

E-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 297

Predmety výučby:
Prednášky: Geoinformatika, GIS in Building Sciences, Priestorové modelovanie v GIS, Programovanie, Webové technológie v GIS
Cvičenia: CAD systémy v geodézii 1, CAD systémy v geodézii 2, Geoinformatika, Manažment priestorových informácií, Priestorové modelovanie v GIS, Programovanie, Webové technológie v GIS, Výučba v teréne z geodetických bodových polí

Výskum: geografické informačné systémy, priestorové modelovanie geoobjektov, optimalizácia priestorových analýz, CAD systémy, integrácia a interoperabilita geografických informácií

Profesný životopis: Jana Faixová Chalachanová pôsobí na Katedre geodetických základov od roku 1998. V období 1. 10. 1998 do 30. 9. 2000 študovala ako interná doktorandka, od 1. 10. 2000 prestúpila na externú formu doktorandského štúdia a odvtedy dodnes pôsobí na katedre ako odborná asistentka. 14. 1. 2003 obhájila dizertačnú prácu "Integrácia heterogénnych priestorových údajov pomocou digitálnych modelov". Vedecko akademická hodnosť philosohiae doctor jej bola vedeckou radou Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity udelená 17. 1. 2003.

Počas svojho pôsobenia na Katedre geodetických základov sa podieľala na riešení nasledujúcich výskumných projektov:

  • VEGA 1/0300/19 "3D modelovanie slnečného žiarenia na stromovej vegetácii reprezentovanej mračnom bodov z laserového skenovania" - riešiteľ
  • VEGA 1/0203/10 "Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných systémoch" - riešiteľ
  • APVV-0249-07 "Predikcia archeologických lokalít" - vedúci projektu
  • VEGA č. 1/1035/04 "Štandardizácia a interoperabilita geografických informácií"- vedúci projektu
  • VEGA č. 1/82/53/01 "Geoinformačný manažment a jeho kartografická podpora"- riešiteľ
  • VEGA č. 1/82/49/01 "Priestorové kvalitatívne štandardy na projektovanie a využívanie geoinformačných databáz" - zástupca vedúceho projektu
  • VEGA č. 1/5062/1998 "Geoinformačný model poľnohospodárskeho regiónu"- riešiteľ

Členstvo v odborových organizáciách:

  • TK 89 pri SÚTN SR a preberanie medunárodných noriem ISO do sústavy STN - normy radu STN EN ISO 19100 - Geografické informácie
  • redakčná rada časopisu Kartografické listy