Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:

E-mail: lubomira.gerhatova [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 348

Predmety výučby:
Prednášky: Družicová geodézia, Geodézia v priestorovom plánovaní, Globálne navigačné systémy
Cvičenia: Družicová geodézia, Globálne navigačné systémy, Geodézia v priestorovom plánovaní, Výučba v teréne z geodetických bodových polí

Výskum: družicová geodézia, spracovanie údajov kolokáciou najmenších štvorcov, kombinované spracovanie terestrických a družicových meraní, globálne navigačné družicové systémy, analýza gravimetrického mapovania, geoštatistika

Profesný životopis: Ľubomíra Gerhátová pôsobí na Katedre geodetických základov od roku 1999 ako odborný asistent. 14. 1. 2003 obhájila dizertačnú prácu "Integrované spracovanie družicových a terestrických geodetických meraní". Vedecko akademická hodnosť philosohiae doctor jej bola vedeckou radou Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity udelená 17. 1. 2003. Ako spoluriešiteľka sa podieľala na riešení nasledovných grantových projektov:

   • 1/2026/95 Výskum súčasnej tektonickej aktivity na území Slovenska geodetickými metódami. Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ján Melicher, PhD.
   • 1/5060/98 Kinematika permanentných staníc GPS a jej využitie pre výskum tektoniky v Strednej Európe a na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • 1/5136/98 Optimálne riešenie okrajových úloh na spresnenie kvázigeoidu Slovenska. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
   • 1/8251/01 Geodetické monitorovanie deformácií zemského povrchu. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
   • 1/8252/01 Prejavy dynamiky zemskej kôry a regionálnych atmosférických procesov v kontinuálnych pozorovaniach GPS. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Monitorovanie a analýza krátkodobých variácií polohy využitím globálnych navigačných družicových systémov. Zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • CERGOP-2/Environment - Viacúčelové a interdisciplinárne zoskupenie monitorovania pre výskum životného prostredia v strednej Európe. Zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.

Počas svojho pôsobenia na Katedre geodetických základov sa podieľala na riešení nasledujúcich výskumných úloh:

   • Čiastková úloha Integrovaná geodetická sieť, etapa 4C Spoločná analýza SLOVGERENET 93 a SLOVGERENET 95. 1996, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Čiastková úloha Integrovaná geodetická sieť, etapa 4E Návrh metodiky transformácie trigonometrických bodov v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej pre územie Slovenska do Európskeho terestrického referenčného systému 1989. 1997, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Čiastková úloha Integrovaná geodetická sieť, etapa 4F Zavedenie verzie 4.0 Bernského softwaru, spracovanie pripájacích meraní vybraných bodov AGS so SLOVGERENET verziou 4.0, porovnanie spracovania verziou 3.5 a 4.0 a jeho analýza. 1997, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Čiastková úloha Rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska, etapa 1ab Analýza metód zníženia vplyvu troposféry pri určovaní geocentrických súradníc v regionálnych a lokálnych kampaniach. 2000, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Čiastková úloha Rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska, etapa 1b Overenie kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25 000. 2000, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
   • Čiastková úloha Rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska, etapa 1/5 Návrh štruktúry permanentných staníc GPS na území Slovenskej republiky pre efektívne určovanie geocentrických súradníc bodov Štátnej priestorovej siete. 2001, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Čiastková úloha Rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska, etapa 1/6 Experimentálne overenie určovania geocentrických súradníc využitím siete permanentných staníc GPS. 2001, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Ján Hefty, PhD.
   • Čiastková úloha Rozvoj integrovaných geodetických základov Slovenska, etapa 1/8 Analýza presnosti digitálneho modelu reliéfu Slovenska DMR-2. 2001, zodpovedný riešiteľ doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
   • Monitoring a podrobná analýza aplikačných možností GNSS Galileo, prípadne EGNOS v oblasti geodetických aplikácií a geografických informačných systémov. 2004, zodpovedný riešiteľ prof. Ing. Ján Hefty, PhD.