Prejsť na obsah
Katedra geodetických základov
Miroslava Majkráková  
Kontakt:
STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov,
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: miroslava.majkrakova [at] stuba.sk
Tel:  +421-2-59274345
Fax: +421-2-52925476
Informácie v AIS: Ing. Miroslava Majkráková


Predmety výučby:
Cvičenia: Globálna geodézia 2

Výskum:
Určovanie fyzikálnych výšok na území Slovenska
 
Publikácie:
Ostatné články v časopisoch a zborníkoch:
  • MAJKRÁKOVÁ, M. – PAPČO, J. – KORČÁK, P. -- ZÁHOREC, P. Analýza určenia nadmorských výšok v lokálnej geodetickej sieti. Slovenský geodet a kartograf : Bulletin komory geodetov a kartografov Roč. 17, č. 1. s. 12--16. ISSN 1335-4019.
  • MAJKRÁKOVÁ, M. – DROŠČÁK, B. – KOZÁK, M. – FERIANC, D. – KOVÁČIK, J. Detailnejší pohľad na testovací nivelačný okruh Modra-Piesok. In 60 rokov pôsobenia Katedry geodetických základov 1952 - 2012 : Zborník abstraktov k odbornému semináru. Kočovce,SR, 4.-5.12.2012. Bratislava: STU v Bratislave SvF, 2012, s. 49. ISBN 978-80-227-3843-9.
  • PAPČO, J. – MAJKRÁKOVÁ, M. – BUCHA, B. – ZAHOREC, P. Modern methods for determinations of physical heights. In 10th Slovak Geophysical Conference [elektronický zdroj] : Slovak Geophysical conferene. Smolenice,SR,19.-21.8.2013. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013, s. 49--50. ISBN 978-80-85754-27-8.
  • PAPČO, J. – MAJKRÁKOVÁ, M. – BAKOŇ, M. – ZÁHOREC, P. Moderné spôsoby určovania fyzikálnych výšok. In Využitie moderných geodetických technológií v súčasných geodetických referenčných systémoch : Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Tatranská Lomnica, SR, 24.-25.11.2012. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2012, s. 133--141. ISBN 978-80-89626-00-7.
  • PAPČO, J. – MAJKRÁKOVÁ, M. – ZÁHOREC, P. – MARUŠIAK, I. – MIKUŠKA, J. – PAŠTEKA, R. – FERIANC, D. Rekonštrukcia hodnôt tiažového zrýchlenia z hodnôt úplných Bouguerovych anomálií v rámci Slovenska -moderné softvérové riešenie. In Nové poznatky z realizácie a interpretácie geodetických meraní : Zborník referátov z vedecko-odborného seminára s medzinárodnou účasťou. Štrbské Pleso, SR,21.-22.11.2013. 1. vyd. Bratislava: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, 2013, s. 75--83. ISBN 978-80-89626-01-4.

 Príspevky na konferenciách:

  • PAPČO, J. – MAJKRÁKOVÁ, M. – BAKOŇ, M. – ZAHOREC, P.: Možnosti určenia  nadmorských výšok v lokálnych geodetických sieťach. Tematické dni geodetov. Bratislava, 25. januára 2011
  • PAPČO, J. – MAJKRÁKOVÁ, M. – BAKOŇ, M. – ZAHOREC, P.: Analysis of physical heights determination in local geodetic network. IX. slovenská geofyzikálna konferencia. Bratislava, 22. – 23. júna 2011