Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky
Kontakt:

E-mail: jan.hefty [at] stuba.sk
Tel.: 02/32 888 533

Predmety výučby:
Prednášky: Spracovanie a analýza meraní 1, 2, 3, Globálne navigačné družicové systémy

Výskum:

  • Geodetická astronómia – optická astrometria, určovanie rotácie Zeme pomocou astronomických meraní, merania pasážnikom a cirkumzenitálom – automatizácia meraní a ich spracovania, astronomické určovanie zvislicových odchýlok (1975 - 2000).
  • Štúdium rotácie Zeme – analýza časových radov monitorovania rotácie Zeme metódami optickej astrometrie, družicovej geodézie a VLBI a ich súvislostí s geodynamickými procesmi v atmosfére, hydrosfére a vnútornou dynamikou Zeme (1980 – 1995).
  • Geodynamika – výskum regionálnej geodynamiky metódou GPS, analýzy opakovaných meraní lokálnych a regionálnych geodetických sietí, referenčné rámce pre regionálne a národné súradnicové systémy a ich vývoj v čase, geokinematika strednej Európy (od 1994).
  • Globálny polohový systém – aktivity pri uvádzaní GPS na riešenie úloh geodézie na Slovensku, zriadenie prvej slovenskej permanentnej stanice GPS v Modre-Piesku, spracovanie a analýzy národných a medzinárodných projektov GPS na Slovensku a v strednej Európe, zriadenie Lokálneho analytického centra Európskej permanentnej siete na KGZA, kontinuálna analýza permanentných staníc GPS v strednej Európe, aplikácie nových GNSS v geodézii (od 1991).

   Publikácie:
   Celkovo je Ján Hefty autorom alebo spoluautorom viac ako 110 článkov vo vedeckých a odborných domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Odborné výsledky výskumnej práce prezentoval na 50 domácich a medzinárodných konferenciách a je zaznamenaných viac ako 100 ohlasov a citácií v domácich a zahraničných publikáciách.

   Najdôležitejšie publikácie vydané po roku 2000:
  • Hefty, J. – Husár, L: Družicová geodézia, Globálny polohový systém. Bratislava, STU, 2003, ISBN 80-227-1823-8. 188 s. - skriptum
  • Hefty, J.: Globálny polohový systém v štvorrozmernej geodézii. Bratislava, STU, 2004, ISBN 80-227-2027-5, 112 s. - monografia
  • Hefty, J. – Rothacher, M. – Springer, T. – Weber, R. – Beutler, G.: Analysis of the first year of Earth rotation parameters with a sub-daily resolution gained at the CODE Processing Center of the IGS. Journal of Geodesy, 2000, p. 479-487.
  • Hefty, J.: Analysis of homogeneity of the terrestrial reference frame using the 3D transformation with Legendre polynomials. In: Soffel and Capitaine (eds.) JOURNEES 1999 & IX. Lohrmann-Kolloquium, Dresden, Germany, 2000. s.22-25.
  • Hefty, J. – Gerhátová, Ľ. – Kártiková, H.: The role of GPS permanent stations in realisation of geocentric reference frame. Reports on Geodesy, 4 (59), 2001. s. 39 – 50.
  • Galgonová, R. - Hefty, J.: Zobrazenie poľa deformácií zemskej kôry na základe výsledkov stredoeurópskeho geodynamického projektu. Kartografické listy 9, 2001. s. 31 - 44.
  • Hefty, J.: The permanent Modra-Piesok GPS station and its long-term and short-term stability. Slovak Journal of Civil Engineering 1-2, Vol. 9, 2001. s. 31-37.
  • Rothacher, M. – Beutler, G.– Weber, R. - Hefty, J.: High-Frequency Variations of Earth Rotation From Global Positioning System Data. Journal of Geophysical Research, Vol. 106, B107, 2001, pp. 13711-13738.
  • Hefty, J.: Possibilities of improving the velocity estimates from CERGOP campaigns. Reports on Geodesy 2 (57), 2001. s. 71- 81.
  • Hefty, J.: Tidal variations of station coordinates observed in regional GPS network. Journees 2001 Systemes de reference spatio-temporels. Brussels, Observatoire Royal Belgique, 2002. s. 201 – 206.
  • Hefty, J.: Krátkoperiodické variácie permanentných staníc GPS. In: Geodetické referenčné systémy. Bratislava, STU, 2002. s. 155-156.
  • Plánovský, I. – Hefty, J.: GPS antenna phase centre position: precision, accuracy and time variability. Reports on Geodesy, 2 (62), 2002. s. 7-15.
  • Hefty, J. – Galgonová, R.: Site Velocities Obtained from Central Europe Regional Geodynamics Project and their Interpretation in Form of Surface Deformations. In: Adam and Schwarz (eds.) Vistas for Geodesy in the new Millennium. IAG Symposia, Vol. 125. Springer, 2002. s. 579-583.
  • Becker, M. – Caporali, A. – Figurski, M. – Gerenerczy, G. – Kenyeres, A. – Hefty, J. – Marjanovic, M. – Stangl, G.: A Regional ITRF Densification by Blending Permanent and Campaign Data – The CEGRN campaigns and the Central European Velocity Field. . In: Adam and Schwarz (eds.) Vistas for Geodesy in the new Millennium. IAG Symposia, Vol. 125. Springer, 2002. s. 53-58.
  • Igondová, M. – Hefty, J.: Stanovenie obsahu vodných pár v atmosfére pomocou GPS. In: Geodetické referenčné systémy. Bratislava, STU, 2002. s. 83-86.
  • Hefty, J. – Igondová, M. - Gerhátová, Ľ – Kováč, M.: Modelovanie troposféry a ionosféry na základe kontinuálnych meraní GPS. Význam kozmických metód pre súčasnú geodéziu. Bratislava, STU. 2003, s. 63 – 72.
  • Hefty, J. – Kártiková, H. – Kováč, M.: Metódy analýzy výsledkov dlhodobých meraní permanentných staníc GPS. Zpracování měření GPS, Sborní k referátů, Brno, 2003. s. 16-22.
  • Gerhátová, Ľ. – Hefty, J.: Integrácia meraní GPS a terestrických meraní. Zpracování měření GPS, Sborník referátů, Brno, 2003. s. 83-87.
  • Hefty, J. – Kováč, M. – Igondová, M.: Integration of epoch-wise GPS measurements campaigns into a permanent reference frame. Acta geodynamica et geomaterialia 1, 3, (135), 2004. p. 125-131.
  • Hefty, J. – Igondová, M.: Aktivity lokálneho analytického centra EUREF na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Geod. a kart. obzor 50 (92), 2004, č. 4-5, s.79 – 90.
  • Hefty, J. – Kováč, M.: Detekcia vnútroplatňových pohybov v rámci Slovenska a ich význam pre realizáciu referenčných systémov. Současný stav vývoj bodových polí. VUT Brno, 2004, s. 60 – 68.
  • Hefty, J. – Igondová, M. – Hrčka, M.: Štatistické charakteristiky dlhodobého určovania polohy na permanentných staniciach GPS. Vývoj metod a technologií GPS v geodézii. VUT Brno, 2005, s. 15 – 23.
  • Hefty, J.: GPS data analysis and the definition of reference frames. Reports on Geodesy, 75, 4, 2005. s. 47-52.
  • Hefty, J.: Geokinematic modelling and strain analysis. Reports on Geodesy, 75, 4, 2005. s. 119-124.
  • Hefty, J. – Igondová, M. – Hrčka, M.: Contribution of GPS permenent stations in Central Europe to regional geo-kinematical investigations. Acta geodynamica et geomaterialia 2, 3, (139), 2005. p. 1-12.
  • Hefty, J. – Vanko, J.: Výsledky geodetických meraní využiteľných na štúdium neotektonických deformácií na území Slovenska. Geod. a kart. obzor 51 (93), 2005, č. 9.
  • Hefty, J.: Kinematics of Central European GPS geodynamic reference network as the result of epoch campaigns during nine years. Reports on geodesy, 2 (73), 2005. p. 23 – 32.
  • Hefty, J. – Gerhátová, Ľ.: Site velocities from long-term epoch GPS observations – Case study: Central Europe regional geodynamics project 1994 – 2005. Acta geodynamica et geomaterialia 3, 3, (143), 2006. p. 7-17.
  • Igondová, M. – Hefty, J.: Prejavy orkánu vo Vysokých Tatrách v permanentných meraniach GPS (november 2004). Geod. a kart. obzor, 5, 52/94. s. 81-91.
  • Hrčka, M. – Hefty, J.: Diurnal and semi-diurnal coordinate variations observed in European permanent GPS network: deterministic and stochastic constitutents. Contributions to Geophysics and Geodesy, 36. p. 7-16.
  • Gerhátová, Ľ. – Hefty, J.: Pripravovaný navigačný systém Galileo. Kartografické listy, 14, 2006, s. 33-40.
  • Hefty, J.: Problematika presnosti určenia polohy a rýchlosti z epochových a permanentných meraní GNSS. In: Družicové metody v geodézii, Brno, 2006, s. 52 – 57.
  • Hefty, J. – Gerhátová. Ľ:Merania GPS pre analýzu zlomov v oblasti jadrovej elektrárne Mochovce. In: Aplikace drižicových metod v grodézii. VUT Brno, 2007. s. 81 – 86.
  • Hefty, J. - Gerhátová, Ľ: Potential of precise point positioning using 1 Hz GPS data for detection of seismic-related displacements. In: Acta Geodynamica et Geomaterialia. ISSN 1214-9705. Vol.9, No.3 (2012), s. 303-313.
  • Hefty, J. - Hipmanová, L. - Pospíšil, L.: Risk and geodynamically active areas of the carpathian lithosphere on the base of geodetical and geophysical data. In: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. ISSN 1217-8977. Vol. 47, No. 3 (2012), s. 287-309.

Profesný životopis: Ján Hefty pôsobí na Katedre geodetických základov od roku 1975. V roku 1985 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v odbore geodézia a kartografia na tému "Analýza niektorých aspektov dynamiky Zeme s využitím astronomických časových a šírkových meraní". Po predložení habilitačnej práce na tému "Štúdium geodynamických javov pomocou Globálneho polohového systému" bol v roku 1995 vymenovaný za docenta. V roku 2005 prezentoval inauguračnú prednášku na tému "Význam permanentného monitorovania globálnych navigačných družicových systémov pre geodéziu a geodynamiku" a následne bol v roku 2006 vymenovaný za profesora.
       Na Katedre geodetických základov pôsobil ako asistent na Observatóriu SVŠT v rokoch 1975 - 1991 a následne od roku 1991 ako odborný asistent. Od roku 2003 zastáva funkciu vedúceho Katedry geodetických základov.
       Je spoluriešiteľom resp. zodpovedným riešiteľom 25 výskumných a grantových projektov. Jeho odborné aktivity sa zameriavali, resp. stále zameriavajú na automatizáciu spracovania astronomických meraní, analýzy zmien v rotácii Zeme, spresňovanie katalógov hviezd, využitie metód geodetickej astronómie na výskum geodynamiky, aplikáciu metód kozmickej geodézie pri sledovaní pohybu pólu a rotácie Zeme, Globálny polohový systém a jeho využitie v geodézii a geodynamike. V rokoch 1987, 1989, 1990, 1991 a 1992 absolvoval stážové pobyty na Parížskom observatóriu v centre Medzinárodného úradu času a Medzinárodnej služby rotácie Zeme. Spolupracoval tu v oblasti astrometrického určovania rotácie Zeme a využitia VLBI pre výskum rotačnej dynamiky Zeme.
       V rámci výuky zabezpečuje prednášky z predmetov Družicová geodézia (1993 - 2005), Integrovaná geodézia (1993 - 2005), Referenčné systémy (1993 - 1998), Geodetické technológie GPS (od 1995), Teória spracovania meraní (1996 - 1997), Matematické metódy spracovania meraní (od 1996), Teória chýb a vyrovnávací počet (2002 - 2005), Spracovanie a analýza meraní (od 2005) a Analýza meraní (od 2006).