Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Na Katedre geodetických základov sú momentálne riešené nasledujúce domáce projekty:

Okrem toho spolupracujeme na projektoch:

Projekty riešené v minulosti na Katedre geodetických základov:Názov úlohy:
ITMS 26220220108 Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území Slovenska
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
hore

Názov úlohy:
VEGA 1/0894/10 Protipovodňová ochrana sídelných oblastí Slovenska
Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
Spoluriešitelia z KGZA:
Ing. Linda Gálová, Ing. Tomáš Kliment, Ing. Kristína Daňová
hore

Názov úlohy:
VEGA 1/0203/10 Metódy fuzzy rozhodovania a fraktálnej geometrie na modelovanie objektov v geografických informačných systémoch
Zodpovedný riešiteľ:
RNDr. Margita Vajsáblová, PhD.
Spoluriešitelia z KGZA:
Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
hore

Názov úlohy:
APVV 0184-10 Geometrické parciálne diferenciálne rovnice - numerická analýza a aplikácie
Zodpovedný riešiteľ:
prof. RNDr. Karol Mikula, PhD.
Spoluriešitelia z KGZA:
doc. Ing. Juraj Janák, PhD., Ing. Martin Pitoňák
hore

Názov úlohy:
VEGA 1/1092/11 Využitie údajov európskej družicovej misie GOCE a ich efektívna kombinácia s pozemnými gravimetrickými údajmi

Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
hore

Názov úlohy:
VEGA 1/1108/11 Analýza a modelovanie relativistických efektov v globálnych navigačných družicových systémoch s cieľom spresnenia geodetických meraní
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Ladislav Husár, PhD.
hore

Názov úlohy:
Predikcia archeologických lokalít
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Abstrakt:
Projekt sa zaoberá vývojom a publikáciou predikčnej mapy archeologických lokalít (PMAL) z územia Dolného Považia metódami predikčného modelovania s aplikáciou environrnentálnych a sociálnych parametrov ovplyvňujúcich rozmiestnenie archeologických lokalít. Jedným z hlavných riešených problémov projektu je neurčitý charakter parametrov ovplyvňujúci rozmiestnenie archeologických lokalít, ktorý si vyžaduje využitie fuzzy logiky pri štatistických analýzach. PMAL významným spôsobom prispeje k efektívnej ochrane kultútno-historického dedičstva na Slovensku.
hore


Názov úlohy:
Modelovanie troposféry na území Slovenska využitím permanentných meraní GNSS pre aplikácie v takmer reálnom čase
Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Abstrakt:
Projekt je zameraný na využitie permanentných observácií družíc globálnych navigačných systémov (GNSS) na modelovanie troposféry. V súčasnosti pracuje na Slovensku päť permanentných staníc GNSS, ktoré slúžia na definíciu a realizáciu geodetického referenčného systému a výskum prejavov regionálnej geodynamiky, pričom v krátkom čase sa predpokladá významné zvýšenie monitorujúcich staníc GNSS. Tím navrhovateľa projektu zabezpečuje kontinuálne spracovanie a analýzu týchto meraní v republikovom aj v európskom kontexte. V rámci analýzy sa získavajú aj informácie o aktuálnom stave troposféry vo forme troposférických oneskorení v zenite (hodnota ZTD) a množstva kondenzovanej vody v atmosfére (hodnota PWV). Ide o metódu, ktorá poskytuje tieto údaje s vysokým časovým a priestorovým rozlíšením. V rámci projektu sa predpokladá vybudovať systém na kontinuálne sledovanie aktuálneho stavu troposféry a poskytovanie získaných výsledkov v reálnom čase pre používateľov v oblasti výskumu atmosféry, pre spracovanie geodetických meraní, meteorológiu a pre varovný systém pre predpoveď hydrologických rizík.
hore


Názov úlohy:
Hodnotenie kvality v doméme katastra nehnuteľností
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Abstrakt:
Projekt rieši modelovanie kvality priestorovej databázy vo zvolenej doméne v zmysle jej špecifikácie. Definuje princípy hodnotenia kvality priestorových dát - parametre kvality, metódy ich hodnotenia a spôsoby dokumentácie v zmysle medzinárodných štandardov série ISO 19100. Navrhnuté postupy vizuálne modeluje s využitím UML pre objektovo orientovaný prístup k zvolenej doméne. Model kvality je previazaný s modelom metadát špecifikovaných podľa STN EN ISO 19115:2005 Geografická informácia - Metadáta.
hore


Názov úlohy:
Spresňovanie modelov tiažového poľa Zeme pomocou gradiometrických meraní
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
Abstrakt:
Projekt je zameraný na využitie meraní gravitačného tenzora na spresnenie modelovania geometrie tiažového poľa Zeme. V rámci tohto projektu plánujeme využiť merania európskej družicovej misie GOCE, ktorej vypustenie je plánované na jeseň 2007. Merania druhých parciálnych derivácií gravitačného potenciálu sú citlivejšie na jemné štruktúry v gravitačnom poli Zeme a to aj napriek vyhladeniu gravitačného poľa vo výške letu družice (približne 250 km).
Projekt bude zameraný na riešenie nasledovných problémov: efektívne spracovanie údajov družicovej gradiometrie, najmä optimálne pokračovanie meraných údajov nadol na Zemský povrch, transformácia prvkov poruchového tiažového tenzora na anomálie tiažového zrýchlenia a kombinácia týchto údajov s existujúcimi pozemnými meraniami. V poslednej fáze riešenia projektu aplikujeme všetky získané výsledky na spresnenie priebehu kvázigeoidu a zvislicových odchýlok v oblasti Slovenska.
hore


Názov úlohy:
Monitorovanie a analýza krátkodobých variácií polohy využitím globálnych navigačných družicových systémov
Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Ján Hefty, PhD.
Abstrakt:
Systematické spracovanie meraní družíc globálnych navigačných systémov v sieti európskych pemanentných staníc. Analýza pemanentnej siete pokrývajúcej celý kontinent a permanentnej siete so stanicami nachádzajúcimi sa v strednej Európe. Spracovanie vo viacerých alternatívach, ktoré umožnia štúdium celého spektra polohových zmien - od sekulárnych cez sezónne až po vysokofrekvenčné s periódami niekoľkých hodín. Využitie výsledných časových radov súradníc monitorovaných bodov na štúdium geodynamicky vzbudených variácií polohy. Výskum súvislostí pozorovaných sezónnych variácií polohy s geodynamickými procesmi a variáciami troposféry v lokalitách permanentných staníc. Využitie dlhodobých kontinuálnych meraní GNSS pri štúdiu slapových javov pomocou lineárnych a nelineárnych metód analýzy časových radov a interpretácia získaných parametrov vo vzťahu k lokalite permanentnej stanice.
Cieľom projektu je poskytnúť vierohodný obraz o potenciáli družicových navigačných systémov pri monitorovaní milimetrových variácií polohy, možnostiach eliminácie poruchových efektov a využití pri identifikácii a interpretácii krátkodobo pôsobiacich geodynamických javov.
hore


Názov úlohy:
Aplikácia efektívnych metód na riešenie okrajových úloh v geodézii
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Marcel Mojzeš, PhD.
Abstrakt:
Projekt je zameraný na dosiahnutie vyššej presnosti v určení priebehu plochy kvázigeoidu na území Slovenska pomocou štandardného riešenia tretej okrajovej úlohy využitím adekvátnejších matematických teórií, globálnych geopotenciálnych modelov Zeme a presnejších a homogénnejších gravimetrických a topografických údajov. Ďalšia časť projektu je venovaná riešeniu druhej okrajovej úlohy pomocou okrajových prvkov. Je to netradičná metóda určenia kvázigeoidu, ktorá prináša väčšiu objektívnosť v uvažovaní vzadialenených zón. Do riešenia vstupujú len tiažové poruchy získané meraním na povrchu Zeme. Overenie kvality oboch metód bude vykonané pomocou nezávislého štandardného testu metódou GPS/nivelácie a pomocou priamo meraných astronomicko-geodetických zvislicových odchýlok cirkumzenitálom 50/500 a 100/1000 v tých oblastiach, kde sa objavia systematické chyby pri kontrole GPS/niveláciou.
hore


Názov úlohy:
Štandardizácia a interoperabilita geografických informácií
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Abstrakt:
Projekt rieši potrebu interoperability geografických informácií v procese od národnej ku globálnej štandardizácii geografických informácií. Testuje nové možnosti chápania štandardizácie. Kým doposiaľ tento pojem predstavoval predovšetkým štandardizáciu formátov na výmenu údajov, tak s nástupom nových trendov hlavne v oblasti internetu a počítačových sietí sa posunul tento pojem k jeho chápaniu ako štandardizácie interoperability geografických informácií, teda súčinnosti informačných činností. Projekt stanoví spôsoby a metódy tvorby metainformačných systémov na základe určenia štandardov metainformácií s využitím princípov open GIS a objektovo orientovanej architektúry.