Prejsť na obsah
Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Termín konania: 8. – 9. september 2015

Program konferencie

Program konferencie link tu


Dôležité termíny

Otvorenie registrácie – 1. 6. 2015
Podanie abstraktu – do 15. 7. 2015... predĺženie termínu do 15.8.2015
Ukončenie registrácie – 31. 8. 2015
Konanie konferencie – 8. a 9. 9. 2015

Postup vloženia abstraktu:

1. kliknite na registračný formulár pre prednášajúcich,
2. po jeho vyplnení a odoslaní bude organizátor konferencie automatickým mailom upovedomený o registrácii,
3. po schválení prednášajúceho (spravidla nasledujúci pracovný deň), vám príde na mailovú adresu zadanú do formulára link, prihlasovacie meno a heslo do konferenčného systému,
4. po prihlásení do konferenčného systému budete môcť zadať, alebo vložiť abstrakt. Odporúčaný rozsah abstraktu je 300 až 1200 slov. Abstrakt zadávajte v anglickom jazyku.

Predpísaný formát posteru je A0.


Platobné údaje:

číslo účtu: 7000084162/8180
IBAN: SK74 8180 0000 0070 0008 4162
BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: 0122001615
konštantný symbol: 0308

Registračný poplatok bez spoločenského večera 35 EUR s DPH (zahŕňa organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok a zborník abstraktov) 

Registračný poplatok so spoločenským večerom 50 EUR s DPH (zahŕňa organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok, zborník abstraktov a spoločenský večer)

Registrácia

Registračný formulár pre prednášajúcich

Registračný formulár pre ostatných účastníkovUsporiadatelia:

Katedra geodetických základov SvF STU Bratislava
Geofyzikálny ústav SAV Bratislava (Ústav vied o Zemi SAV)
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK Bratislava
Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PRIF UK Bratislava

 

Odborní garanti

Organizační garanti

Miroslav Bielik, KAEG PRIF UK – geofmiro@savba.sk
Ladislav Brimich, ÚVZ SAV – geofbrim@savba.sk
Marcel Mojzeš, KGZA SvF STU – marcel.mojzes@stuba.sk
Juraj Janák, KGZA SvF STU – juraj.janak@stuba.sk
Roman Pašteka, KAEG PRIF UK – pasteka@fns.uniba.sk
Peter Moczo, KAFZM FMFI UK – moczo@fmph.uniba.sk
Sebastián Ševčík, KAFZM FMFI UK – sevcik@fmph.uniba.sk
Peter Guba, KAMS FMFI UK – guba@fmph.uniba.sk
Jozef Kristek, KAFZM FMFI UK – kristek@fmph.uniba.sk
Miriam Kristeková, ÚVZ SAV – geofmikr@savba.sk
Peter Vajda, ÚVZ SAV – geofvajd@savba.sk
Dušan Majcin, ÚVZ SAV – geofmadu@savba.sk
Fridrich Valach, ÚVZ SAV – fridrich@geomag.sk

Ľubomíra Gerhátová, KGZA SvF STU – lubomira.gerhatova@stuba.sk
Martina Mináriková, KGZA SvF STU – martina.minarikova@stuba.sk
Juraj Papčo, KGZA SvF STU – juraj.papco@stuba.sk
Branislav Hábel, KGZA SvF STU – branislav.habel@stuba.sk
Zuzana Ďuríčková, KGZA SvF STU – zuzana.durickova@stuba.sk
Martin Imrišek, KGZA SvF STU – martin.imrisek@stuba.sk
Pavol Letko, KGZA SvF STU – pavol.letko@stuba.sk