Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedecko-výskumná činnosť:

 • Pilotný projekt rekonštrukcie historických budov
 • Komplexný program protikoróznej ochrany a návrh opatrení na zvýšenie retenčnej schopnosti územia SR
 • Analýza zlomov v oblasti elektrárne Mochovce
 • Výskum stekutenia antropogénnych geomateriálov

Výchovno-vzdelávacie podujatia:

 • Konferencie
 • Semináre
 • Postgraduálne kurzy
 • Kurzy osvedčovateľov

Expertízna činnosť:

 • Diagnostické prehliadky premostení prepravnej siete eustream, a.s.
 • Expertízne posúdenie drevených konštrukcií a zavlhnutia murív historických budov
 • Analýza vývoja parametrov filtračného pohybu podzemných a priesakových vôd v telese a podloží hrádze vodných diel
 • Vodné dielo (VD) Liptovská Mara - výpočet prielomovej vlny
 • Kanalizácia - posúdenie vplyvu balastných vôd na kapacitu pripravovanej rekonštrukcie čističiek odpadových vôd (ČOV)
 • Dopravno - urbanistické štúdie
 • Energetické audity budov

Geodetické služby:

 • Geotektonický monitoring v sieti bodov prečerpávacej vodnej elektrárne Mochovce
 • Geodetické merania tunela Branisko, Starého mosta v Bratislave, Prístavného mosta v Bratislave

Geologické služby:

 • Geologické služby pre stavbu komunikácií
 • Vybrané geotechnické charakteristiky zemín

Technické skúšky:

 • Stavebné materiály (betón, kamenivo, murivo, okná)

Konzultačná a poradenská činnosť:

 • Zavádzanie integrovaného manažérskeho systému podľa ISO
 • Projekty organizácie výstavby

Znalecká činnosť: 

 • Odborné posudky
 • Súdno-znalecké posudky

Reklamná a propagačná činnosť: 

 • V priestoroch fakuly
 • Na odborných podujatiach
 • V publikáciách

Ubytovacie a stravovacie služby:

 • Učebno-rekreačné zariadenie v Kočovciach

Prenájom priestorov