Prejsť na obsah
Študenti

Obhajoby dizertačných prác sa konajú dištančnou formou.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Meno doktoranda Téma dizertačnej práce Dátum konania Čas zahájenia Link pre aktívne pripojenie
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Ing. Imrich Sánka Indoor air quality in nearly zero energy buildings 30.09.2021 10:00 Aktívne pripojenie
4127V00-P Krajinárstvo Poľnohospodárstvo a krajinárstvo Ing. František Cyprich Využitie klimatických databáz pri analýze a interpolácii plavenín na Dunaji 13.10.2021 09:00 Aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika MSc. Polycarp Omondi Okock Efficient software solutions for medical image processing and analysis 28.10.2021 14:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo

Stavebníctvo

Ing. Gabriel Földes

Vplyv klimatickej zmeny na návrhové hodnoty krátkodobých intenzít dažďov na Slovensku

06.12.2021 13:00 Aktívne pripojenie
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Ing. Matej Kubica Príspevok k výskumu a návrhu kompaktných odovzdávacích staníc tepla nového smart typu

17.12.2021

13:00

Aktívne pripojenie

Dizertačné skúšky sa konajú dištančnou formou.

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Meno doktoranda Téma dizertačnej práce Dátum konania Čas zahájenia Link pre aktívne pripojenie
4127V00-P Krajinárstvo Poľnohospodárstvo  a krajinárstvo Ing. Viera Rattayová Metódy odhadu priameho odtoku pre manažment krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane 11.11.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Juraj Slavkov Geotechnické aspekty navrhovania energetických pilót 25.11.2021 10:00 Aktívne pripojenie

Poznámka: Zvukový záznam sa vyhotovuje z každej štátnej skúšky realizovanej dištančnou formou. Záznam sa archivuje 3 mesiace a môže byť poskytnutý na základe písomnej žiadosti.