Prejsť na obsah
Študenti

Na našej fakulte sa štátne skúšky Bc. aj Ing. stupňa štúdia organizovali v akademickom roku 2019/2020 bez fyzickej prítomnosti študentov online formou. Po online prednáškach, cvičeniach a konzultáciách išlo o ďalšiu príležitosť vyskúšať si túto formu výučby. Študenti sa pripájali k štátnej skúške z domu, pedagógovia sa pripájali z domáceho prostredia alebo z prostredia kancelárií a prístup k štátnej skúške mala aj verejnosť, pre ktorú boli na webovej stránke fakulty zverejnené linky na pripojenie sa do jednotlivých komisií. Každý člen komisie, jej tajomník aj študenti tak boli v osobitnej miestnosti (doma či na fakulte) a komunikovali spolu výhradne s využitím internetu. Online štátne záverečné skúšky sa konali v nasledovných termínoch:

  • 8. – 11.6.2020 pre inžiniersky stupeň štúdia,
  • 15. - 17.6.2020 pre bakalársky stupeň štúdia.

Mali sme obavy, ako bude možné online preveriť najmä výkresovú časť záverečných prác. Všetci pedagógovia však mali možnosť si vopred preštudovať záverečné práce vrátane posudkov a výsledkov kontroly originality, ktoré boli pre nich prístupné v našom akademickom informačnom systéme a na obhajoby záverečných prác sa pripraviť. To aj členovia komisií urobili, pri obhajobe často sami spúšťali svoje pripravené prezentácie a diskusia k záverečnej práci bola podrobnejšia, čím sa umožnilo dôslednejšie preveriť vedomosti študenta. Po skončení štátnych skúšok sme organizovali anketu, v ktorej sme zisťovali spätnú väzbu od tajomníkov komisií a študentov na online formu štátnych skúšok. Dobré zvládnutie štátnic dokladuje aj vyjadrenie študentov v ankete, ktorí, ak by si mohli vybrať, by uprednostnili online konanie štátnych skúšok pred klasickým prezenčným spôsobom.

Online forma štátnych skúšok tak preverila pripravenosť fakulty (technickú, aj v zručnosti využívať moderné IT technológie), a to nielen pre druhú vlnu ochorenia COVID-19, ktorej čelíme od jesene, ale aj pre úpravu tradičných foriem výučby tam, kde je to prínosné a legislatívne možné.


Výsledky anonymnej ankety po uskutočnení štátnych skúšok

Tajomníci komisií

Ako hodnotíte online štátne skúšky?

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
Výborné, odporúčam aj v budúcnosti 11 39,29 39,29
Dobré 15 53,57 53,57
Slabé 2 7,14 7,14
Nevhodné 0 0 0

Ako hodnotíte kvalitu technického vybavenia a internetového spojenia?

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
Výborná, nevyskytli sa žiadne problémy 9 32,14 32,14
Dobrá, drobné problémy neovplyvnili priebeh 19 67,86 67,86
Slabá (napr. často nebolo rozumieť) 0 0 0
Veľmi slabá (ovplyvnila priebeh obhajoby) 0 0 0

Študenti

Ako hodnotíte online štátne skúšky?

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
Výborné, odporúčam aj v budúcnosti 103 47,91 47,69
Dobré 104 48,37 48,15
Slabé 1 0,47 0,46
Nevhodné 7 3,26 3,24

Máte pocit, že komisia dostatočne preverila kvalitu vašej práce?

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
Áno, práca bola preverená do hĺbky 124 58,22 57,41
Skôr áno 75 35,21 34,72
Skôr nie 10 4,69 4,63
Komisia preverila prácu len povrchne 4 1,88 1,85

Máte pocit, že komisia dostatočne preverila vaše odborné vedomosti?

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
Áno, odborné vedomosti preverili do hĺbky 103 48,36 47,69
Skôr áno 89 41,78 41,20
Skôr nie 14 6,57 6,48
Odborné vedomosti boli preverené len povrchne 7 3,29 3,24

Vaše celkové hodnotenie online formy štátnych skúšok (klasifikačná stupnica ako na VŠ):

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
A 96 45,71 44,44
B 64 30,48 29,63
C 34 16,19 15,74
D 10 4,76 4,63
E 4 1,90 1,85
FX 2 0,95 0,93

Ak by ste mali možnosť výberu, preferovali by ste štátne skúšky:

Možnosť Počet % resp. otázky % resp. prieskumu
Online formou 123 57,21 56,94
Prezenčnou formou 92 42,79 42,59

Poznámka: respondenti nemuseli odpovedať na všetky otázky, percentuálne hodnoty v posledných dvoch stĺpcoch sa preto líšia.


Niekoľko názorov absolventov...

"Elektronická forma štátnych skúšok a obhajoby bola pre mňa veľkou výzvou, nakoľko počas prezentovania práce, obhajoby a následne samotných štátnic sme nevideli nikoho, iba svoje výkresy. Tak pre nás vznikla zaujímavá situácia, kedy sme sa museli prakticky rozprávať s našimi notebookmi a zasvieteným svetielkom na webkamere, čo je celkom nepríjemné pri dôležitosti danej skúšky. Osobne by som uprednostňovala štátne skúšky „face to face“ najmä vďaka priamej spätnej väzbe. Napriek tomu môžem tento typ štátnic zhodnotiť ako veľmi prínosný pre všetkých. Vďaka možnosti vidieť kolegov predo mnou, samotný priebeh štátnic a obhajoby, a najmä ústretovosti celej komisie bol celý priebeh, napriek prirodzenému stresu, veľmi obohacujúci a svojim spôsobom aj príjemný. Cítim sa obohatená touto skúsenosťou a zároveň som veľmi rada, že štátne skúšky a obhajoby prác si napriek zmene formy zanechali svoju dôstojnosť a úroveň, za čo patrí môj obdiv každému, kto sa podieľal na ich organizácii."

Katka, šťastná absolventka SvF STU

"Určite to bolo zaujímavé, ale aj nezvyčajné, keďže sme skôr zvyknutí na osobné stretnutie pri skúšaní či už na normálnych skúškach alebo na štátniciach. Mne osobne trochu chýbala klasická atmosféra v školskom prostredí a osobný kontakt s komisiou, ale beriem to ako novú skúsenosť. V konečnom dôsledku to vnímam pozitívne a som rada, že všetko vyšlo tak ako bolo naplánované aj napriek tomu, že táto forma skúšania bola použitá prvýkrát bez dlhšej časovej prípravy."

Ing. Patrícia Jarábková, technológia stavieb