Prejsť na obsah
Študenti

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Meno doktoranda Názov dizertačnej práce Dátum konania Čas zahájenia Miesto konania / link pre aktívne pripojenie
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Ing. Imrich Sánka Indoor air quality in nearly zero energy buildings 30.09.2021 10:00 Aktívne pripojenie
4127V00-P Krajinárstvo Poľnohospodárstvo a krajinárstvo Ing. František Cyprich Využitie klimatických databáz pri analýze a interpolácii plavenín na Dunaji 13.10.2021 09:00 Aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika MSc. Polycarp Omondi Okock Efficient software solutions for medical image processing and analysis 28.10.2021 14:00 Aktívne pripojenie
3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo

Stavebníctvo

Ing. Gabriel Földes

Vplyv klimatickej zmeny na návrhové hodnoty krátkodobých intenzít dažďov na Slovensku

06.12.2021 13:00 Aktívne pripojenie
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Ing. Matej Kubica Príspevok k výskumu a návrhu kompaktných odovzdávacích staníc tepla nového smart typu

17.12.2021

13:00

Aktívne pripojenie
1114V00-P Aplikovaná matematika Matematika MSc. Markjoe Olunna Uba

3D+time image segmentation methods

26.01.2022

13:00

Aktívne pripojenie
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo

Ing. Soňa Gažíková

Optimalizácia tepelného hospodárstva s využitím vlastných energetických zdrojov na báze OZE

22.4.2022

10:00

knižnica Katedry TZB,
14. posch. bloku C

3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Jozef Kováč Fyzikálno-mechanické vlastnosti fóliových povlakových hydroizolačných materiálov aplikovaných na strechy v kontexte ÚV degradácie 06.06.2022 15:00 seminárna miestnosť Katedry KPS, 7. posch. bloku C
3631V02-P Teória a konštrukcie pozemných stavieb Stavebníctvo Ing. Zuzana Lacová Protipožiarna bezpečnosť viacvrstvových kovových komínov zabudovaných v izolovanej drevenej strešnej konštrukcii 02.08.2022 10:00

seminárna miestnosť Katedry KPS, 7. posch. bloku C

3629V09-P Vodohospodárske inžinierstvo Stavebníctvo Ing. Martin Kubáň Využitie satelitných snímok vlhkosti pôdy v hydrologickom modelovaní 05.08.2022 10:00

miestnosť C 202, 2. posch. bloku C

Kód študijného programu Názov študijného programu Názov študijného odboru Meno doktoranda Téma dizertačnej práce Dátum konania Čas zaháj. Miesto konania / link pre aktívne pripojenie
4127V00-P Krajinárstvo Poľnohospodárstvo  a krajinárstvo Ing. Viera Rattayová Metódy odhadu priameho odtoku pre manažment krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane 11.11.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Juraj Slavkov Geotechnické aspekty navrhovania energetických pilót 25.11.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3644V02-P Teória
a konštrukcie inžinierskych stavieb

Stavebníctvo

Ing. Michaela Štefanovičová The effect of bond behaviour of GFRP reinforcement on the bending resistance of concrete members 16.12.2021 10:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P

Technológia stavieb

Stavebníctvo

Ing. Dominika Húdoková

Speech intelligibility in christian churches in Slovakia 09.2.2022 10:00 Aktívne pripojenie
3659V12-P

Technológia stavieb

Stavebníctvo

Mgr. Michal Hrčka

Technológia vápennej malty s ohľadom na vplyv eróznych činiteľov 31.3.2022 11:00 knižnica Katedry TES, 10. posch. bloku C
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Ing. Eva Švarcová Low temperature heating and high temperature cooling with renewable energy sources 13.5.2022 09:00 knižnica Katedry TZB, 14. posch. bloku C
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Ing. Pavol Štefanič The indoor environment quality of pre-school and primary school buildings 13.5.2022 10:00 knižnica Katedry TZB, 14. posch. bloku C
3631V03-P Teória a technika prostredia budov Stavebníctvo Dipl.-Ing. Thomas Schoberer Heating and cooling of nearly zero energy buildings using thermoacoustic heat pumps 13.5.2022 11:00 knižnica Katedry TZB, 14. posch. bloku C
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo Ing. Stanislav Blaho Application of FRP reinforcement in design and reinforcement of concrete structures 20.6.2022 10:00 knižnica Katedry BKM, 4. posch. bloku A
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo

Ing. Klara Freudenberger

Hybridné sústavy z ocele a CLT 28.6.2022 10:00 zasadačka Katedry KDK, 5. posch. bloku A
3644V02-P Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Stavebníctvo

Ing. Daniel Čereš

Overenie spolupôsobenia nadbetonávky na lokálne podopretej stropnej doske pri zosilňovaní konštrukcií s históriou zaťažovania 6.7.2022 9:30 knižnica Katedry BKM, 4. posch. bloku A

Poznámka: Zvukový záznam sa vyhotovuje z každej štátnej skúšky realizovanej dištančnou formou. Záznam sa archivuje 3 mesiace a môže byť poskytnutý na základe písomnej žiadosti.