Prejsť na obsah
Študenti

Brožúra: Študijné programy - Akademický rok 2021/2022 PDF


Štátnicové predmety Bc. a Ing. štúdia 


ŠTUDIJNÉ PLÁNY na ak. r. 2021/2022 

Spoločné plány: posledná úprava 12.10.2021

Jazyky Bc

Telesná výchova - športy - výberová telesná výchova (Bc + Ing)

Výberové predmety zimného semestra (Bc + Ing)

Výberové predmety letného semestra (Bc + Ing)

Ekvivalencie predmetov (Bc + Ing)

Študijné plány bakalárskeho štúdia: posledná úprava 28.10.2021

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

B-CE & B-CExA - Civil Engineering

B-GAK - Geodézia a kartografia

B-IKDS - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

B-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie

B-MPM – Matematicko-počítačové modelovanie 

B-PSA - Pozemné stavby a architektúra

B-TMS - Technológie a manažérstvo stavieb

B-VSVH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditovsi môžete zapísať aj výberové predmety ktoré sú akýkéľvek predmety vyučované Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka stavebná fakulta aj skupinu výberových predmetov.

Zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia študentmi bakalárskeho štúdia je možný len s písomným súhlasom prodekana. Žiadosť o zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia sa podáva na študijnom oddelení. Kredity z bakalárskeho stupňa štúdia budú v inžinierskom stupni štúdia uznané len ak boli získané nad limit kreditov potrebných k skončeniu bakalárskeho stupňa štúdia.


Študijné plány inžinierskeho štúdia: posledná úprava 8.11.2021

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

I-AKP - Architektonické konštrukcie a projektovanie

I-CE & I-CExA - Civil Engineering

I-GAK - Geodézia a kartografia

I-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie

I-MPM - Matematicko-počítačové modelovanie

I-NKS - Nosné konštrukcie stavieb

I-PSA - Pozemné stavby a architektúra

I-TS  -  Technológia stavieb

I-TZB - Technické zariadenia budov

I-VSVH - Vodné stavby a vodné hospodárstvo 

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditov si môžete zapísať aj výberový predmet ktorým je akýkoľvek predmet vyučovaný Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka stavebná fakulta aj skupinu výberových predmetov.


Študijné plány doktorandského štúdia: posledná úprava 8.9.2021

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

D-AMAT4-denné    D-AMAT4-externé      Aplikovaná matematika

D-GAK4-denné          D-GAK-externé            Geodézia a kartografia

D-KRA4-denné          D-KRA4-externé           Krajinárstvo

D-TKIS4-denné        D-TKIS4-externé        Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

D-TKPS4-denné         D-TKPS4-externé         Teória a konštrukcie pozemných stavieb

D-TS4-denné              D-TS4-externé              Technológia stavieb

D-TTPB4-denné          D-TTPB4-externé         Teória a technika prostredia budov

D-VHI4-denné             D-VHI-externé            Vodohospodárske inžinierstvo