Prejsť na obsah
Študenti

Brožúra Študijné programy - Akademický rok 2021/2022 PDF

Štátnicové predmety Bc. a Ing. štúdia PDF

Rozvrh hodín


Študijné plány na ak. r. 2021/2022

Posledná úprava: 28.10.2021

Po otvorení stránky so študijným plánom stlačte kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

 • B-CE, B-CExA - Civil Engineering PDF
 • B-GAK - Geodézia a kartografia PDF
 • B-IKDS - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby PDF
 • B-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie PDF
 • B-MPM - Matematicko-počítačové modelovanie PDF
 • B-PSA - Pozemné stavby a architektúra PDF
 • B-TMS - Technológie a manažérstvo stavieb PDF
 • B-VSVH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo PDF

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditov si môžete zapísať aj výberové predmety, ktoré sú akékoľvek predmety vyučované Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka Stavebná fakulta aj skupinu výberových predmetov.

Zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia študentmi bakalárskeho štúdia je možný len s písomným súhlasom prodekana. Žiadosť o zápis predmetov z inžinierskeho stupňa štúdia sa podáva na študijnom oddelení. Kredity z bakalárskeho stupňa štúdia budú v inžinierskom stupni štúdia uznané, len ak boli získané nad limit kreditov potrebných k skončeniu bakalárskeho stupňa štúdia.

Posledná úprava: 8.11.2021

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

 • I-AKP - Architektonické konštrukcie a projektovanie PDF
 • I-CE, I-CExA - Civil Engineering PDF
 • I-GAK - Geodézia a kartografia PDF
 • I-KKP - Krajinárstvo a krajinné plánovanie PDF
 • I-MPM - Matematicko-počítačové modelovanie PDF
 • I-NKS - Nosné konštrukcie stavieb PDF
 • I-PSA - Pozemné stavby a architektúra PDF
 • I-TS - Technológia stavieb PDF
 • I-TZB - Technické zariadenia budov PDF
 • I-VSVH - Vodné stavby a vodné hospodárstvo PDF

Na rozšírenie svojich vedomostí a doplnenie predpísaného počtu kreditov si môžete zapísať aj výberový predmet, ktorým je akýkoľvek predmet vyučovaný Stavebnou fakultou, teda aj povinný a povinne voliteľný z iného študijného programu. Okrem týchto predmetov ponúka Stavebná fakulta aj skupinu výberových predmetov.

Posledná úprava: 9.12.2021

Po otvorení stránky so študijným plánom použite kláves "F5" (obnoviť), aby sa Vám zobrazil aktualizovaný študijný plán.

D-AMAT4 (denné) D-AMAT4 (externé) Aplikovaná matematika PDF
D-GAK4 (denné) D-GAK4 (externé) Geodézia a kartografia PDF
D-KRA4 (denné)  D-KRA4 (externé)  Krajinárstvo PDF
D-TKIS4 (denné) D-TKIS4 (externé) Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb PDF
D-TKPS4 (denné) D-TKPS4 (externé) Teória a konštrukcie pozemných stavieb PDF
D-TS4 (denné) D-TS4 (externé) Technológia stavieb PDF
D-TTPB4 (denné) D-TTPB4 (externé) Teória a technika prostredia budov PDF
D-VHI4 (denné) D-VHI (externé) Vodohospodárske inžinierstvo PDF