Prejsť na obsah
Študenti
COVID-19:  - Inštrukcie pre mobility počas pandémie
 
     
mobility študentov: - Erasmus+ študijný pobyt  
- Erasmus+ stáž  
mobility pedagógov: Erasmus+ výučba
mobility zamestnancov: Erasmus+ školenia
mobility ICM
- Všeobecné Informácie
mobility ICM
- Aktuálna ponuka SvF

Dohody Erasmus+ SvF - zoznam univerzít, s ktorými má Stavebná fakulta uzatvorené dohody o spolupráci. V prípade, že chcete ísť na inú univerzitu, kontaktujte svojho fakultného koordinátora.

Jazykové úrovne, podľa dohôd Erasmus+ SvF - pri výbere vami zvolenej univerzity skontrolujte, aké jazykové znalosti si daná univerzita vyžaduje. Certifikát o znalosti jazyka vám vystaví aj katedra jazykov, pokiaľ ste predmet absolvovali na SvF.

Študijné programy univerzít - pri výbere univerzity zvážte ich ponúkané predmety, aby ste sa tak vyhli problémom s uznávaním predmetov.

Programy sa budú postupne aktualizovať podľa akad. roka. Je možné, že univerzita všetky predmety neotvorí a budete si ich musieť zmeniť. Pri zmene postupujte podľa týchto informácií a tlačív.

Erasmus+ na STU 

Erasmus+ charta

ESN  


Fakultní Erasmus+ koordinátori

Mgr. Ľubica Michalíková, zahraničné pracovisko študijného oddelenia
tel.:+421 2 32 888 647
lubica.michalikova@stuba.sk

Marcela Cabadajová, zahraničné pracovisko študijného oddelenia
tel.:+421 2 32 888 647
marcela.cabadajova@stuba.sk

kontaktná adresa:
Stavebná fakulta STU
Študijné oddelenie, zahraničné pracovisko
Radlinského 11, 810 05 Bratislava


Univerzitní Erasmus+ koordinátori:

Ing. Michaela Anna Jurkovičová, Erasmus+ inštitucionálna koordinátorka
tel.: +421 917 669 320
international@stuba.skmichaela.jurkovicova@stuba.sk

kontaktná adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov rektorátu STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava