Prejsť na obsah
SvF

Zoznam členov kolégia dekana

Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

 

 1. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan
 2. prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., 1. zástupca dekana, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy
 3. prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou
 4. doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty
 5. doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie
 6. Ing. Tomáš Šatura, tajomník fakulty
 7. doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., predsedníčka akademického senátu
 8. Adam Beneš, predseda Združenia študentov SvF
 9. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO
 10. prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov  
 11. doc. Ing. Tibor Schlosser, PhD., Katedra dopravných stavieb                             
 12. prof. Ing. Juraj Janák, PhD., Katedra geodetických základov                                   
 13. prof. Ing.Alojz Kopáčik, PhD., Katedra geodézie                                                        
 14. doc. Ing. Ivan Slávik, PhD., Katedra geotechniky
 15. prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny                      
 16. prof. Ing. Peter Dušička, PhD., Katedra hydrotechniky                                           
 17. prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 18. doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií 
 19. prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Katedra matematiky a deskriptívnejgeometrie
 20. prof. RNDr. Igor Medveď, PhD., Katedra fyziky                                                
 21. prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD. Katedra stavebnej mechaniky
 22. Ing. Alena Struhárová, PhD., Katedra materiálového inžinierstva
 23. prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Katedra technológie stavieb                                 
 24. prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva      
 25. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadení budov
 26. doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., Katedra architektúry   
 27. PhDr. Dagmar Špildová, Katedra jazykov
 28. Mgr. Zuzana Hikl, Katedra telesnej výchovy                                        
 29. JUDr. Janka Zajacová, PhD., Katedra humanitných vied      
 30. doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ústav súdneho znalectva