Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov kolégia dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre funkčné obdobie 2019 - 2023

 1. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan
 2. doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality; 1. zástupca dekana
 3. prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť
 4. doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov
 5. doc. Ing. Peter Kyrinovič, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty
 6. doc. Dr. techn. Ing. arch. Roman Rabenseifer, prodekan
 7. prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., predsedníčka Akademického senátu SvF
 8. Tomáš Šaliga, predseda Združenia študentov SvF
 9. Ing. Tomáš Šatura, tajomník fakulty
 10. Ing. Miloslav Štujber, predseda NOO
 11. prof. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov
 12. doc. Ing. Tibor Schlosser, PhD., Katedra dopravných stavieb
 13. doc. Ing. Renáta Ďuračiová, PhD.,Katedra geodetických základov
 14. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Katedra geodézie
 15. prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Katedra geotechniky
 16. prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny
 17. prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky
 18. prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 19. doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií
 20. prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 21. prof. RNDr. Igor Medveď, PhD., Katedra fyziky
 22. prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 23. Ing. Alena Struhárová, PhD., Katedra materiálového inžinierstva
 24. prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Katedra technológie stavieb
 25. doc. Ing. Štefan Stanko, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 26. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadení budov
 27. doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD., Katedra architektúry
 28. PhDr. Dagmar Špildová, Katedra jazykov
 29. Mgr. Zuzana Hikl, PhD., Katedra telesnej výchovy
 30. JUDr. Janka Zajacová, PhD., Katedra humanitných vied
 31. doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ústav súdneho znalectva