Prejsť na obsah
Fakulta

Zoznam členov VR SvF STU pre funkčné obdobie od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

A: Členovia VR interní:

 1. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan, predseda VR, Katedra materiálového inžinierstva
 2. doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií
 3. prof. Ing. Jana Frankovská, PhD., Katedra geotechniky
 4. prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov, predseda SKSI
 5. prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 6. prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Katedra technológie stavieb
 7. prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. Katedra betónových konštrukcií a mostov
 8. prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., prodekanka pre VVČ a ZV, Katedra vodného hospodárstva krajiny
 9. prof. Ing. Juraj Janák, PhD., Katedra geodetických základov
 10. prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 11. prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 12. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Katedra geodézie
 13. prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny
 14. doc. Ing. Peter Makýš, PhD., Katedra technológie stavieb
 15. prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 16. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadení budov
 17. prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 18. prof. Ing. Štefan Stanko, PhD., Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 19. prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky
 20. prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Katedra architektúry

  B: Členovia VR externí:

  1. prof. Ing. Ján Čelko, CSc., Stavebná fakulta ŽU Žilina
  2. doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
  3. doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV Bratislava
  4. prof. Ing. Peter Halaj, CSc., FZKI SPU Nitra    
  5. prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., Stavebná fakulta TU Košice
  6. Ing. Peter Matiašovský, CSc., riaditeľ ÚSTARCH SAV Bratislava                             
  7. RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., Ústav hydrológie SAV Bratislava
  8. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., FMFI UK Bratislava

  C. Čestní členovia VR:

  1. prof. Ing. Jiří Máca, CSc., dekan Fakulty stavební ČVUT Praha
  2. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., dekan Fakulty stavební VUT Brno
  3. prof. Ing. Radim Čajka, CSc., dekan Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
  4. prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan Stavebnej fakulty ŽU Žilina
  5. doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty TU Košice
  6. prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave
  7. Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  8. Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
  9. Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov
  10. Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov
  11. Ing. arch. Juraj Hermann, predseda Spolku architektov Slovenska