Prejsť na obsah
SvF

Zoznam členov VR SvF STU pre funkčné obdobie od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019

 

A: Členovia VR interní:

 1. prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan, predseda vedeckej rady
 2. prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií
 3. prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., Katedra geotechniky
 4. prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., prodekan pre vzťahy s verejnosťou, predseda SKSI
 5. prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 6. prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Katedra technológie stavieb
 7. prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov
 8. prof. Ing. Ján Hefty, PhD., Katedra geodetických základov
 9. prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 10. prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 11. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., Katedra geodézie
 12. prof. Ing. Viliam Macura, PhD., Katedra vodného hospodárstva krajiny
 13. doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan pre vzdelávanie
 14. prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc., Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie
 15. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Katedra technických zariadení budov
 16. prof. Ing. Milan Sokol, PhD., Katedra stavebnej mechaniky
 17. doc. Ing. Štefan Stanko, PhD., prorektor pre vzdelávanie
 18. prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan pre VVČ a ZV
 19. prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD., Katedra hydrotechniky
 20. doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD., dekanka FA STU Bratislava             

 

B: Členovia VR externí:

 1. prof. Ing. Ján Čelko, PhD.,Stavebná fakulta ŽU Žilina
 2. doc. Ing. Peter Černík, PhD., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.
 3. doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc., Geografický ústav SAV Bratislava
 4. doc. Ing. Peter Halaj, CSc., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 5. prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD., Stavebná fakulta TU Košice
 6. Ing. Peter Matiašovský, CSc.,riaditeľ ÚSTARCHSAV Bratislava    
 7. RNDr. Pavla Pekárová, DrSc., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV Bratislava                       
 8. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., FMFI UK Bratislava

  

C. Čestní členovia VR:

 1. prof. Ing. Jiří Máca, CSc., dekan Fakulty stavební ČVUT Praha
 2. prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., dekan Fakulty stavební VUT Brno
 3. prof. Ing. Radim Čajka, CSc., dekan Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
 4. doc. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan Stavebnej fakulty ŽU
 5. prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan Stavebnej fakulty TU Košice
 6. Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
 7. Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
 8. Ing. Ján Hardoš, predseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov
 9. Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov