Prejsť na obsah
Uchádzači

Máš záujem podieľať sa na:

 • protipovodňovej ochrane?
 • revitalizácii a prevádzke verejného vodovodu, verejnej kanalizácie?
 • návrhu a prevádzke hatí, priehrad, malých vodných nádrží, poldrov a rybovodov?
 • využívaní vodnej energie ako významného obnoviteľného zdroja vo vodných elektrárňach?
 • rozvoji vodnej dopravy po vnútrozemských vodných cestách?

 čistiareň odpadových vôdnavýšenie hrádze tokuVltavská kaskáda

Zaujíma ťa:

 • kolobeh vody v prírode a jeho zákonitosti?
 • vodný tok, jeho úprava a prevádzka?
 • balneotechnika - kúpele, aquaparky, využitie termálnej vody?
 • spôsob získavania, úpravy a distribúcie pitnej vody?
 • vodné stavby?
 • dopady klimatickej zmeny, sucha a povodní na využitie a ochranu vodných zdrojov a mokradných systémov?

 

Prečo študovať na Stavebnej fakulte?

Ponúkame kvalitné vzdelanie s viac ako 80-ročnou tradíciou v technickom odbore vodného hospodárstva.

Možnosť pokračovania na inžinierskom stupni. Absolvovanie výučby v teréne, odborné semináre a exkurzie.

Ak máš záujem časť štúdia absolvovať v zahraničí, fakulta má partnerské zmluvy s viac ako 80 zahraničnými univerzitami.

 

Jedinečnosť:

Ide o jediný akreditovaný program svojho druhu na Slovensku. Význam vodných stavieb a vodného hospodárstva deklarujú mnohé medzinárodné organizácie o vode ako napr. IHP UNES-CO, IWRA, ICOLD, IAHR alebo SNK IWA.

 ...spoj svoju budúcnosť s kreatívnym zamestnaním.

Viac informácií o programe v letáku alebo na Facebooku