Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre malý počet absolventov inžinierskeho, resp. magisterského štúdia ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. Úspešní absolventi získajú titul PhD.

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2022
Termín konania prijímacej skúšky: 22. júna 2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 28. júna 2022

Prihláška na štúdium

Vstup do systému elektronických prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky DOC

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

K prihláške treba doplniť:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní inžinierskeho štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - doklady nemusia overovať študenti, ktorí končia inžinierske štúdium na fakultách STU v Bratislave v tomto akademickom roku,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce,
 • výpis výsledkov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, ktorý vydá študijné oddelenie príslušnej univerzity,
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (nie je povinné).

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium PDF

Ponuka rámcových tém dizertačných prác (aktualizuje sa k 31.3.; v ponuke "Typ práce" v hornej časti stránky zvoľte "Dizertačná práca"

Máte otázky?
V prípade nejasností kontaktujte príslušnú referentku na našom študijnom oddelení.

Doktorandské študijné programy

Študijné programy v slovenskom a anglickom jazyku T R PP
teória a konštrukcie pozemných stavieb (TKPS) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
teória a technika prostredia budov (TTPB) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (TKIS) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
vodohospodárske inžinierstvo (VI) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
technológia stavieb (TS) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
krajinárstvo (KR) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
geodézia a kartografia (GaK) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
aplikovaná matematika (AMAT) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2

Študijné programy v anglickom jazyku T R PP
teória a konštrukcie pozemných stavieb (TKPS) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
teória a technika prostredia budov (TTPB) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (TKIS) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
vodohospodárske inžinierstvo (VI) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
technológia stavieb (TS) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
krajinárstvo (KR) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
geodézia a kartografia (GaK) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
aplikovaná matematika (AMAT) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1

Vysvetlivky:

 • - forma štúdia
 • T - titul absolventa študijného programu
 • R - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
 • PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov 
 • * - štúdium v anglickom jazyku je spoplatnené

Opis doktorandských študijných programov

Absolvent tretieho stupňa študijného programu aplikovaná matematika bude vedieť samostatne riešiť kvantitatívne sformulované problémy technickej praxe ako na teoretickej, tak aj na realizačnej úrovni, s využitím najnovších matematicko-inžinierskych softvérov (ANSYS, MATHEMATICA, STATGRAPHICS, atď.). Vo svojej užšej oblasti špecializácie bude mať podrobný prehľad o najnovšom vývoji danej špecializácie a bude sa podieľať na hlbšom rozvoji teórie v danej oblasti.

Absolvent študijného programu získa úplné vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore geodézia a kartografia s prehĺbenou orientáciou na špecifické oblasti: presné integrované štvorrozmerné geodetické siete, geodynamika, vesmírne geodetické technológie, modelovanie tiažového poľa Zeme v priestore a čase, budovanie priestorových databáz a modelovanie geopriestoru, digitálna kartografia, fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme, inžinierska geodézia, sledovanie priestorových posunov a pretvorenie stavebných objektov, optimálne usporiadanie poľnohospodárskej krajiny a kataster nehnuteľností v informačnom prostredí. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, metódy vedeckej formulácie problému, voľby vhodných teoretických modelov ako aj metódy výberu technologických prostriedkov a postupov. Nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách doma aj v zahraničí, v orgánoch štátnej správy, investorských a projektových organizáciách, ako aj v podnikateľskom sektore, najmä v súvislosti s novými technológiami a ich aplikáciou v praxi.

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore krajinárstvo s dôrazom na získanie širokých poznatkov z vedných odborov, týkajúcich sa jednotlivých zložiek krajiny, jej revitalizácie a ekologickej stability, pri súčasnom zachovaní resp. zlepšení estetických hodnôt krajiny a životného prostredia. Štúdium je orientované na vedecký výskum hodnotenia a posudzovania ochrany kvality pôdy, vody, ovzdušia a likvidácie odpadov. Absolvent na základe širokých teoretických znalostí o krajine (abiokomplexy a biokomplexy), s využitím matematickej analýzy a vedeckého experimentu (laboratórny a terénny) bude schopný vedecky skúmať a prinášať vlastné návrhy riešenia v oblasti svojej profilácie, identifikovať jadro riešených problémov a formulovať zásadné ciele a postupy výskumu, vyvodzovať závery pre rozvoj teoretického poznania a pre praktické aplikácie. Uplatnenie absolventa je predovšetkým v oblasti vedecko-výskumnej.

Absolvent 3. stupňa študijného programu technológia stavieb ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja študijného odboru stavebníctvo s orientáciou na teóriu technológie stavieb, vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti technológie stavieb, ovláda zásady vedeckej práce, väzby na životný cyklus stavieb, má schopnosť vedecky formulovať problémy, environmentálne a ekonomické aspekty nových technológií a produktov, rozvíja študijný odbor a prináša nové poznatky pre prax.

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etické, environmentálne aspekty nových riešení, prezentácie výsledkov svojho prínosu pre študijný odbor a spoločenskú prax. Bude si vedomý spoločenských, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a potreby sústavného profesionálneho rozvoja. Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na univerzite, vo verejnom aj súkromnom sektore, v štátnej správe, projektových a investorských organizáciách a tam, kde je potreba vedeckej práce v oblasti stavebníctva.

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pozemné stavby. Bude ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja konštrukcií pozemných stavieb a technických stránok tvorby prostredia budov, osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce. Bude si vedomý spoločenských, etických, environmentálnych, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce a potreby sústavného profesionálneho rozvoja. Bude schopný nachádzať nové riešenia v oblasti techniky architektúry, formulovať a prezentovať výsledky svojho prínosu pre študijný odbor a stavebno-architektonickú prax. Nájde uplatnenie ako člen alebo vedúci pracovník tvorivého bádateľského tímu ako u nás, tak aj na európskom trhu práce ako samostatný vedecký pracovník na univerzitách, vo výskumných a vývojových pracoviskách, ale aj vo verejnom a súkromnom sektore, v štátnej správe, v projektových a investorských organizáciách a všade tam, kde je potrebná vysoko kvalifikovaná práca v oblasti stavebníctva.

Absolvent získa ucelené trojstupňové vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na problematiku teórie a tvorby techniky prostredia v architektonickom diele a v stavebníctve. Bude rozumieť komplexným súvislostiam jednotlivých profesijných oblastí technických zariadení budov a špeciálnym fyzikálnym javom, charakterizujúcich dodávku vody, plynu, tepla a chladu. Všetky technické a technologické systémy pochopí v kontexte s najnovšími systémami riadenia a regulácie tak, aby bol schopný vytvárať a experimentálne analyzovať a vyhodnocovať kvalitu vnútorného prostredia v inteligentných budovách, posudzovať energetickú náročnosť budov a spracúvať technické a energetické audity vo vzťahu k environmentálnym aspektom. Po ukončení doktorandského štúdia bude ďalej schopný samostatne riešiť úlohy základného a aplikovaného výskumu, viesť výskumné a auditorské kolektívy.

Absolvent doktorandského programu vodohospodárske inžinierstvo získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore vodné stavby. Oboznámi sa so zákonitosťami výskytu a obehu vody v prírode, ako aj s jej vybranými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Bude ovládať matematické a fyzikálne metódy potrebné na vyjadrenie procesov pohybu vody v hydrosfére, vo vodohospodárskych sústavách a pri realizácii a prevádzke vodných stavieb. Bude schopný riešiť a optimalizovať interakcie úloh vodohospodárskeho inžinierstva a životného prostredia v duchu princípov trvalo udržateľného rozvoja. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké metódy bádania vrátane modelovania, hydroinformatiky, experimentu, analýzy výsledkov a aplikácie výsledkov na úlohy vodohospodárskej praxe. Dokáže prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov na úrovni najnovších poznatkov a dokáže tiež prezentovať výsledky vedeckej práce. Nájde uplatnenie na pracoviskách vedy a výskumu na univerzitách, v ústavoch SAV a vedeckovýskumnej základne, vo vodohospodárskej praxi pri riešení náročných úloh navrhovania, výstavby a prevádzky vodohospodárskych stavieb a zariadení, integrovaného hospodárenia s vodou v krajine, v priemyselnom, poľnohospodárskom a komunálnom sektore.