Prejsť na obsah
Uchádzači

Poplatky a školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, za súbežné štúdium, za štúdium v cudzom jazyku, za štúdium v externej forme.

Študentovi, ktorému vznikla v príslušnom akademickom roku povinnosť platiť školné, vydá fakulta rozhodnutie o povinnosti platiť školné a doručí mu ho. Ročné školné sa uhrádza najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výške školného.

 

Študent môže v odôvodnených prípadoch písomne požiadať o úpravu školného a to v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Podmienky odpustenia alebo zníženia školnéhoPodaním žiadosti nezaniká povinnosť uhradenia školného v stanovenom termíne.

 

Postup pri žiadosti o úpravu školného:

- študent vyplní žiadosť v AIS v zložke Financovanie štúdia , žiadosť vytlačí, podpíše a odovzdá na študijnom oddelení,

- žiadosť s vyjadrením dekana SvF STU doručí študijné oddelenie rektorovi STU,

- rozhodnutie rektora zašle rektorát žiadateľovi poštou.

 

Pôžičky pre študentov z fondu na podporu vzdelávania