Prejsť na obsah
Uchádzači

je určené pre malý počet absolventov inžinierskeho, resp. magisterského štúdia ako tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. Úspešní absolventi získajú titul PhD.

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášky: do 31. mája 2021
Termín konania prijímacej skúšky: 23. júna 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 29. júna 2021

Prihláška na štúdium

Vstup do systému elektronických prihlášok

Dôležité informácie pri vyplňovaní elektronickej prihlášky DOC

Poplatok za prijímacie konanie (jeho materiálne zabezpečenie):

 • 20,- € (40,- € pre študijný program vyučovaný len v anglickom jazyku)

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Pri platbe za elektronickú prihlášku Vám systém pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

K prihláške treba doplniť:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní inžinierskeho štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) - doklady nemusia overovať študenti, ktorí končia inžinierske štúdium na fakultách STU v Bratislave v tomto akademickom roku,
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce,
 • výpis výsledkov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, ktorý vydá študijné oddelenie príslušnej univerzity,
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (nie je povinné).

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na doktorandské štúdium PDF

Ponuka rámcových tém dizertačných prác (aktualizuje sa k 31.3.; v ponuke "Typ práce" v hornej časti stránky zvoľte "Dizertačná práca"

Máte otázky?
V prípade nejasností kontaktujte príslušnú referentku na našom študijnom oddelení.

Akreditované študijné programy

Študijné programy v slovenskom a anglickom jazyku T R PP
teória a konštrukcie pozemných stavieb (TKPS) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
teória a technika prostredia budov (TTPB) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (TKIS) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
vodohospodárske inžinierstvo (VI) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
technológia stavieb (TS) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
krajinárstvo (KR) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
geodézia a kartografia (GaK) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
aplikovaná mechanika (AM) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2
aplikovaná matematika (AMAT) denná PhD. 4 3
externá PhD. 5 2

Študijné programy v anglickom jazyku T R PP
teória a konštrukcie pozemných stavieb (TKPS) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
teória a technika prostredia budov (TTPB) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (TKIS) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
vodohospodárske inžinierstvo (VI) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
technológia stavieb (TS) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
krajinárstvo (KR) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
geodézia a kartografia (GaK) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
aplikovaná mechanika (AM) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1
aplikovaná matematika (AMAT) * denná PhD. 4 1
externá PhD. 5 1

Vysvetlivky:

 • FŠ - forma štúdia
 • T   - titul absolventa študijného programu
 • R   - štandardná dĺžka štúdia v rokoch
 • PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov 
 • *   - štúdium v anglickom jazyku je spoplatnené

Opis akreditovaných študijných programov

Aplikovaná matematika - absolvent tretieho stupňa študijného programu aplikovaná matematika bude vedieť samostatne riešiť kvantitatívne sformulované problémy technickej praxe ako na teoretickej, tak aj na realizačnej úrovni, s využitím najnovších matematicko-inžinierskych softvérov (ANSYS, MATHEMATICA, STATGRAPHICS, atď.). Vo svojej užšej oblasti špecializácie bude mať podrobný prehľad o najnovšom vývoji danej špecializácie a bude sa podieľať na hlbšom rozvoji teórie v danej oblasti.

Aplikovaná mechanika - absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore aplikovaná mechanika s osobitým dôrazom na statiku, stabilitu a dynamiku konštrukcií. Osvojí si zásady vedeckej a výskumnej práce. Bude schopný tvorivo uplatňovať najnovšie poznatky z oblasti teórie, výpočtových modelov, numerických metód i experimentálnej analýzy stavebných konštrukcií. Bude si vedomý spoločenských, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a potreby sústavného profesionálneho rozvoja. Nájde uplatnenie na univerzite, vo verejnom aj súkromnom sektore, v štátnej správe, projektových a investorských organizáciách, tam, kde je potreba vysoko kvalifikovanej práce v oblasti stavebníctva.

Geodézia a kartografia - absolvent študijného programu získa úplné vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore geodézia a kartografia s prehĺbenou orientáciou na špecifické oblasti: presné integrované štvorrozmerné geodetické siete, geodynamika, vesmírne geodetické technológie, modelovanie tiažového poľa Zeme v priestore a čase, budovanie priestorových databáz a modelovanie geopriestoru, digitálna kartografia, fotogrametria a diaľkový prieskum Zeme, inžinierska geodézia, sledovanie priestorových posunov a pretvorenie stavebných objektov, optimálne usporiadanie poľnohospodárskej krajiny a kataster nehnuteľností v informačnom prostredí. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, metódy vedeckej formulácie problému, voľby vhodných teoretických modelov ako aj metódy výberu technologických prostriedkov a postupov. Nájde uplatnenie ako kvalifikovaný pracovník vo vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúciách doma aj v zahraničí, v orgánoch štátnej správy, investorských a projektových organizáciách, ako aj v podnikateľskom sektore, najmä v súvislosti s novými technológiami a ich aplikáciou v praxi.

Krajinárstvo - absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore krajinárstvo s dôrazom na získanie širokých poznatkov z vedných odborov, týkajúcich sa jednotlivých zložiek krajiny, jej revitalizácie a ekologickej stability, pri súčasnom zachovaní resp. zlepšení estetických hodnôt krajiny a životného prostredia. Štúdium je orientované na vedecký výskum hodnotenia a posudzovania ochrany kvality pôdy, vody, ovzdušia a likvidácie odpadov. Absolvent na základe širokých teoretických znalostí o krajine (abiokomplexy a biokomplexy), s využitím matematickej analýzy a vedeckého experimentu (laboratórny a terénny) bude schopný vedecky skúmať a prinášať vlastné návrhy riešenia v oblasti svojej profilácie, identifikovať jadro riešených problémov a formulovať zásadné ciele a postupy výskumu, vyvodzovať závery pre rozvoj teoretického poznania a pre praktické aplikácie. Uplatnenie absolventa je predovšetkým v oblasti vedecko-výskumnej.

Technológia stavieb - absolvent 3. stupňa študijného programu technológia stavieb ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja študijného odboru stavebníctvo s orientáciou na teóriu technológie stavieb, vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti technológie stavieb, ovláda zásady vedeckej práce, väzby na životný cyklus stavieb, má schopnosť vedecky formulovať problémy, environmentálne a ekonomické aspekty nových technológií a produktov, rozvíja študijný odbor a prináša nové poznatky pre prax. 

Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - absolvent získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie problému, etické, environmentálne aspekty nových riešení, prezentácie výsledkov svojho prínosu pre študijný odbor a spoločenskú prax. Bude si vedomý spoločenských, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a potreby sústavného profesionálneho rozvoja. Nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na univerzite, vo verejnom aj súkromnom sektore, v štátnej správe, projektových a investorských organizáciách a tam, kde je potreba vedeckej práce v oblasti stavebníctva.

Teória a konštrukcie pozemných stavieb - absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pozemné stavby. Bude ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja konštrukcií pozemných stavieb a technických stránok tvorby prostredia budov, osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce. Bude si vedomý spoločenských, etických, environmentálnych, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce a potreby sústavného profesionálneho rozvoja. Bude schopný nachádzať nové riešenia v oblasti techniky architektúry, formulovať a prezentovať výsledky svojho prínosu pre študijný odbor a stavebno-architektonickú prax. Nájde uplatnenie ako člen alebo vedúci pracovník tvorivého bádateľského tímu ako u nás, tak aj na európskom trhu práce ako samostatný vedecký pracovník na univerzitách, vo výskumných a vývojových pracoviskách, ale aj vo verejnom a súkromnom sektore, v štátnej správe, v projektových a investorských organizáciách a všade tam, kde je potrebná vysoko kvalifikovaná práca v oblasti stavebníctva.

Teória a technika prostredia budov - absolvent získa ucelené trojstupňové vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na problematiku teórie a tvorby techniky prostredia v architektonickom diele a v stavebníctve. Bude rozumieť komplexným súvislostiam jednotlivých profesijných oblastí technických zariadení budov a špeciálnym fyzikálnym javom, charakterizujúcich dodávku vody, plynu, tepla a chladu. Všetky technické a technologické systémy pochopí v kontexte s najnovšími systémami riadenia a regulácie tak, aby bol schopný vytvárať a experimentálne analyzovať a vyhodnocovať kvalitu vnútorného prostredia v inteligentných budovách, posudzovať energetickú náročnosť budov a spracúvať technické a energetické audity vo vzťahu k environmentálnym aspektom. Po ukončení doktorandského štúdia bude ďalej schopný samostatne riešiť úlohy základného a aplikovaného výskumu, viesť výskumné a auditorské kolektívy.

Vodohospodárske inžinierstvo - absolvent doktorandského programu vodohospodárske inžinierstvo získa vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v odbore vodné stavby. Oboznámi sa so zákonitosťami výskytu a obehu vody v prírode, ako aj s jej vybranými fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Bude ovládať matematické a fyzikálne metódy potrebné na vyjadrenie procesov pohybu vody v hydrosfére, vo vodohospodárskych sústavách a pri realizácii a prevádzke vodných stavieb. Bude schopný riešiť a optimalizovať interakcie úloh vodohospodárskeho inžinierstva a životného prostredia v duchu princípov trvalo udržateľného rozvoja. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké metódy bádania vrátane modelovania, hydroinformatiky, experimentu, analýzy výsledkov a aplikácie výsledkov na úlohy vodohospodárskej praxe. Dokáže prinášať vlastné, pôvodné riešenia problémov na úrovni najnovších poznatkov a dokáže tiež prezentovať výsledky vedeckej práce. Nájde uplatnenie na pracoviskách vedy a výskumu na univerzitách, v ústavoch SAV a vedeckovýskumnej základne, vo vodohospodárskej praxi pri riešení náročných úloh navrhovania, výstavby a prevádzky vodohospodárskych stavieb a zariadení, integrovaného hospodárenia s vodou v krajine, v priemyselnom, poľnohospodárskom a komunálnom sektore.