Prejsť na obsah
Verejnosť

Z realizovaných zákaziek v rokoch 2015 - 2019 vyberáme:

Diagnostika a pasportizácia konštrukcií výrobnej haly v Považskej Bystrici (2019) - diagnostika a obhliadka existujúcej montovanej haly, ktorá pozostáva z predpätých väzníkov a prievlakov. Účelom diagnostiky bolo posúdenie jestvujúcej konštrukcie a strešných panelov z dôvodu výmeny strešného plášťa a dodatočného zavesenia TZB potrubí.

Sendvičové panely s výplňou z minerálnej vlny (2019) - v rámci výskumu odolnosti kompozitných materiálov sme v laboratóriách realizovali zaťažovacie skúšky sendvičových panelov s výplňou z minerálnej vlny od firmy BRUCHA. K dispozícii boli panely rozmerov 4000 x 1100 x 120 mm a 4000 x 1100 x 150 mm. Zaťažovanie sa realizovalo v štyroch bazénoch, kde sa pomocou výšky hladiny vody simulovalo plošné zaťaženie.

Sendvičové panely s výplňou z minerálnej vlny

Výskum vývaru a podhatia vodného diela Hričov (október 2017 – október 2019) pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany. Výskum bol zameraný na trvalé riešenie opevnenia koryta pod haťou VD Hričov s cieľom minimalizácie tvorby výmoľov za vývarom a zvýšenia bezpečnosti VD. Výskum bol kombináciou viacrozmerného CFD (Computational Fluid Dynamics) modelovania a fyzikálneho modelovania. Fyzikálny výskum bol realizovaný na dvoch modeloch hate a podhatia VD Hričov s pohyblivým dnom – na dvojrozmernom (výsekovom) modeli v mierke 1:30 a trojrozmernom modeli v mierke 1:55.

Výskum vývaru a podhatia vodného diela Hričov

Výskumné úlohy v rokoch 2015 - 2019 - zamerané na okenné a krídlové profily z PVC systému INTERNOVA 6000, dverové rámové a krídlové profily z PVC systému INTERNOVA 6000 DOOR, okno z dreva s Al obkladom z exteriérovej strany s vákuovým zasklením, okno z PVC Slovaktual Pasiv E s izolačným trojsklom, drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy - vnútorné priečkové steny, zvukovoizolačné panely, eurookno EURO 9, obvodové panely pre výrobné haly, nepriezvučnosť: ľahké deliace steny, dverové krídla, podlahové konštrukcie, laboratórne meranie pohltivosti drte z recyklovaných materiálov využiteľných do podlahových konštrukcií, laboratórne meranie pohltivosti dosiek z minerálnej vlny, deliace steny s betónovým jadrom v rôznych skladbách, tiež so zateplením Nobasilom a polystyrénom, stenové prechody bez/aj s akustickou izoláciou, steny z pórobetónových tvárnic, laboratórne meranie zlepšenia krokovej nepriezvučnosti a tiež merania na stavbe.

Výskumné úlohy v rokoch 2015 - 2019

Metodika pre určovanie návrhovej povodňovej vlny (september - december 2018) - cieľom štúdie bolo spracovanie metodiky na určenie návrhovej povodňovej vlny najmä pre účely povodňového mapovania a definovania záplavových území. Riešenie zohľadňuje špecifiká sezónnosti povodňového režimu spolu s veľkosťou povodia s ohľadom na to, že trvanie a objem prietokov nad vybrežovací prietok sú dôležitými parametrami pre hodnotenie.

Diagnostika mostov a nájazdov na diaľnicu D1 na križovatke ulíc Bajkalská a Prístavná (Prievoz) v Bratislave (september 2017 - február 2018) - cieľom bolo vykonať podrobnú diagnostiku mostných objektov na križovatke Prievoz a posúdenie stavu, odolnosti a rozsahu prípadnej rekonštrukcie týchto mostov. Diagnostika bola vykonaná v spolupráci s organizáciou TSÚS n.o. a VUIS mosty s.r.o.

Diagnostika mostov a nájazdov na diaľnicu D1

Stavebnotechnický prieskum síl a priemyselných komínov (2018) - prieskum bol zameraný na diagnostiku existujúcich síl na uskladnenie cementu a priemyselných komínov. Bolo vykonané mapovanie trhlín na plášti síl a komínov a navrhnutý vhodný spôsob sanácie. V rámci prieskumu bola vykonaná aj statická analýza konštrukcií.

Analýza spoľahlivostných rizík priepustu v km 4,0 pod prívodným kanálom k VD Gabčíkovo pri jeho uplatnení ako cestný tunel (jún - október 2017) - projekt riešil možnosť zmeny účelu nevyužívaných priepustí na cestné tunely. Bola vykonaná diagnostika existujúcej konštrukcie a posúdenie jej odolnosti, posúdenie požiarnej odolnosti a odolnosti konštrukcie v prípade teroristického útoku.

Analýza spoľahlivostných rizík priepustu

Posúdenie vplyvu výstavby investičného zámeru IBV na priebeh hladinového režimu Teplice (rkm 20,794 - 21,836) v inundačnom území obce Vrbovce (apríl - júl 2017) - cieľom bolo posúdiť vplyv plánovanej IBV Rúbanica na priebeh hladinového režimu toku Teplica (rkm 20,794 - 21,836) v inundačnom území obce Vrbovce.

Posúdenie vplyvu výstavby investičného zámeru IBV na priebeh hladinového režimu Teplice

Analýza trvanlivosti predpätých tyčových prefabrikátov (február - marec 2017) - analýza trvanlivosti bola zameraná na predpovedanie životnosti predpätých tyčových prefabrikátov v podmienkach zimnej údržby ciest.

Analýza a zhodnotenie hydrologickej bilancie na toku Parná a vodohospodárskej sústavy nádrže Horné Orešany (január - júl 2015) - v rámci štúdie sme sa zaoberali analýzou a zhodnotením hydrologickej bilancie na toku Parná a vodohospodárskej sústavy nádrže Horné Orešany, ktorá bola vybudovaná pre zabezpečenie vlahovej potreby pestovaných poľnohospodárskych plodín v lokalite západného Slovenska, časť Horné Orešany.

Analýza a zhodnotenie hydrologickej bilancie

Výskum dispozičného riešenia vodného diela Kolárovo na Váhu (2013 – 2015) pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Výskum bol zameraný na optimalizáciu dispozičného riešenia pripravovaného vodného diela s ohľadom na plavebnú bezpečnosť. Realizovaný bol komplexný výskum v kombinácii viacrozmerného matematického a fyzikálneho modelovania. Fyzikálny výskum prebiehal na trojrozmernom fyzikálnom modeli v mierke 1:50.

Výskum dispozičného riešenia vodného diela Kolárovo na Váhu

Detailný virtuálny model kalvárie v Banskej Štiavnici ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu.

Monitorovanie potenciálne neotektonicky aktívnych oblastí pomocou geodetických metód v lokalitách Mochovce, Jaslovské Bohunice, Tríbeč a Sihlianska planina (napr. meranie v lokalite atómovej elektrárne Mochovce v rámci projektu Meranie a analýza recentných pohybov v oblasti EMO).

Meranie v lokalite atómovej elektrárne Mochovce

Výskum s využitím nízkorýchlostného aerodynamického tunela typu BLWT - meranie prúdenia vetra a tlakov vetra v jednotlivých miestach fasády na budove, Čulenova, Sky Park, Bratislava.

Výskum s využitím nízkorýchlostného aerodynamického tunela typu BLWT