Prejsť na obsah
Výskum

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

Termín: 2018 - 2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0750/18. Výskum je zameraný na spresnenie modelovania parametrov slapových modelov pre územie Slovenska, na skúmanie prepojenia zmien tiažového zrýchlenia s variáciou hydrologických hmôt a na určenie rýchlostí geodynamických bodov. Výsledky projektu môžu byť aplikované pri presnejšom modelovaní a krátkodobej predikcii povodní alebo sucha a tiež môžu slúžiť ako podpora pri výstavbe náročnejších stavebných diel.

Analýza vybraných geodynamických procesov pomocou absolútnej a relatívnej gravimetrie a technológie GNSS

Príprava infraštruktúry pre novú gravimetrickú slapovú stanicu v Hurbanove v spolupráci s Geodetickým a kartografickým ústavom a Ústavom vied o Zemi SAV, jeseň 2018

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: 2017 - 2021

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV a Prírodovedeckou fakultou UK.

Geologicko-geofyzikálne mapovanie

Meranie v lokalite masívu Annapurny, Nepál

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Analýzy z geodetického monitoringu a diaľkového prieskumu Zeme so zameraním na monitorovanie deformácií pomocou radarovej interferometrie z družíc (InSAR), projekt ESA PECS Retrieval of Motions and Potential Deformation Threats (remotIO).

Družicové monitorovanie deformácií na Zemi

Poddolované a zosuvné územia (horná Nitra)

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Náplňou výskumu bola dokumentácia a priestorové zameriavanie archeologických objektov a archeologických akcií, návrh a realizácia priestorových databáz, harmonizácia údajov, priestorové analýzy a tvorba kartografických výstupov. Riešené v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Ústavom orientalistiky SAV a Slovenským archeologickým a historickým inštitútom (SAHI) aj v rámci projektov:

  • APVV-17-0648 V ríši kukuričného boha. Prelomový výskum v oblasti predkolumbovského mayského poľnohospodárstva,
  • APVV-17-0579 Slovenský výskum na sudánskej lokalite Duwejm Wad Hadž,
  • APVV-0864-12 Mayský rituálny a astronomický komplex - výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu,
  • VEGA 1/0858/17 Revízia mayského predklasického obdobia: od nových dát k novým interpretáciám.

Geoinformatická a geodetická podpora archeologických výskumov v Guatemale, Iraku a v Sudáne

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Náplňou výskumu bolo modelovanie geoobjektov na základe priestorových dát, modelovanie ich neistoty a neurčitosti aplikáciou fuzzy množín a štatistických metód a predikčné modelovanie javov, ako napríklad modelovanie poškodenia lesných porastov alebo slnečného žiarenia. Problematika je riešená napríklad aj v spolupráci s Katedrou matematiky a deskriptívnej geometrie SvF, s Ústavom geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene v rámci projektov:

  • VEGA 1/0682/16 Optimalizácia procesov geomodelovania s využitím pravdepodobnostných a fuzzy dát,
  • VEGA 1/0300/19 3D modelovanie slnečného žiarenia na vegetácii reprezentovanej mračnom z laserového skenovania.
Modelovanie geoobjektov a javov v prostredí GIS

Vizualizácia priestorových dát z databázy PostgreSQL/PostGIS v prostredí QGIS (areál STU Bratislava - centrum)

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Výskum bol riešený v rámci projektu VEGA Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutín v environmentálnych a archeologických aplikáciách (spolupráca s Ústavom vied o Zemi SAV a Prírodovedeckou fakultou UK).

Monitorovanie poddolovaných území pomocou integrovaného geodeticko-geofyzikálneho prístupu

Gravimetrické meranie v Bani Nováky (Hornonitrianske bane Prievidza)

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Výskum v lokalitách Mochovce, Jaslovské Bohunice, Tríbeč a Sihlianska planina, dlhodobo riešený na pracovisku v rámci viacerých výskumných projektov aj vo forme podnikateľskej činnosti; meranie realizované v lokalite Kozie chrbty v rámci projektu APVV Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát (spolupráca s Ústavom vied o Zemi SAV a Prírodovedeckou fakultou UK).

Monitorovanie potenciálne neotektonicky aktívnych oblastí pomocou geodetických metód

Meranie v lokalite AE Mochovce v rámci projektu Meranie a analýza recentných pohybov v oblasti EMO

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Merania realizované v rámci projektu na ostrovoch Tenerife a Sicília (Etna), projekt VEGA Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty (spolupráca s Ústavom vied o Zemi SAV).

Sopečná gravimetria

Meranie na Tenerife (2016)

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Astronomicko-geodetické observatórium (AGO) sa orientuje na realizáciu geodetických priestorových referenčných systémov a štúdium kontinentálnej a regionálnej geokinematiky využitím globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). V súčasnosti je AGO Lokálnym analytickým centrom permanentnej siete Európskeho referenčného rámca (EUREF Permanent GNSS Network, EPN), spracovateľským centrom siete permanentných staníc GNSS v strednej Európe (CEPER) a venuje sa analýzam družicových meraní uskutočňovaných v rámci medzinárodných a domácich epochových projektov zameraných na priestorové geodetické siete. Vedecké aktivity sa sústreďujú na detekciu, kvantifikáciu a interpretáciu polohových zmien globálneho, regionálneho aj lokálneho charakteru vyvolaných recentnou tektonikou Zeme. Predmetom výskumu je aj problematika kombinácií meraní viacerých družicových navigačných systémov – NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo. V súvislosti so spracovaním meraní GNSS sa vykonáva monitoring parametrov troposféry. Spracovanie sietí regionálneho až celosvetového rozsahu umožňuje modelovať parametre troposféry a ionosféry a vytvárať ich modely nad príslušným územím, alebo ich časové rady na jednotlivých staniciach. Údaje celkového oneskorenia signálu GNSS v smere zenitu (Zenith Total Delay - ZTD) je taktiež možné integrovať do numerických modelov predpovede počasia, tieto aktivity sa realizujú v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).

Výskum v Astronomicko-geodetickom observatóriu

Sieť permanentných staníc GNSS v strednej Európe (CEPER)

Pracovisko: Kgde Katedra geodézie

Termín: 2015 - 2019

V rámci laboratória boli riešené projekty v rámci schémy VEGA Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu, Kvalitatívne aspekty tvorby priestorových modelov geodetickými a fotogrametrickými metódamiDetekcia plošných a diskrétnych posunov nestabilných území na báze nízkonákladovej fotogrametrie, terestrických a satelitných technológií. Laboratórium je vybavené modernou HW/SW technikou umožňujúcou riešiť problematiku blízkej, leteckej, UAV fotogrametrie, ako aj aplikácií diaľkového prieskumu. Zaoberá sa výskumom v oblasti priestorovej rekonštrukcie objektov z ich pozemných snímok (stavebné konštrukcie, objekty pamiatkovej ochrany a  kultúrneho dedičstva, horninové prostredie, priemyselné výrobky atď.), mobilným mapovaním krajiny z  leteckých obrazových záznamov, spracovaním družicových obrazových záznamov a radarovej interferometrie (InSAR). V rámci uvedených technológií rieši problematiku presných 3D modelov objektov veľkosti od niekoľko mm po stovky metrov, meranie posunov a pretvorení stavebných dielcov, monitoring zosuvných lokalít, zvislých posunov stavebných konštrukcií a zemského povrchu, tvorby digitálnych výškových modelov krajiny a ďalšie.

Výskum v laboratóriu fotogrametrie a diaľkového prieskumu

Fotogrametrický monitoring stability horninového prostredia

Pracovisko: Kgde Katedra geodézie

Termín: 2015 - 2019

V rámci laboratória boli riešené projekty Kompetenčné centrum inteligentných technológií pre elektronizáciu a informatizáciu systémov a služieb, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ITMS 26240220072), a projekt riešený v rámci schémy VEGA Navigácia strojov vo vnútorných priestoroch. Laboratórium sa zaoberá čoraz dôležitejšou problematikou navigácie osôb, strojov a iných zariadení v prostredí inteligentných budov a výrobných hál. Úloha lokalizácie a navigácie môže byť riešená metódami Optical Systems, Ultra Sound Systems, Time of Flight and Signal Strength Based Methods, UWB (Ultra Wide Band), Hybrid Pedestrian Navigation, IMU based measurement systems. Laboratórium rieši výskumné projekty zamerané najmä na navigáciu pomocou IMU a lokalizáciu pomocou čiarových (príp. QR) kódov, tvorbu aplikácií pre smartfóny (lokalizácia, navigácia užívateľa), navigáciu a kontrolu pohybu strojov, predikciu kolíznych situácií a testovanie IMU.

Výskum v laboratóriu lokalizácie a navigácie vo vnútorných priestoroch
Testovanie IMU

Pracovisko: Kgde Katedra geodézie

Termín: 2015 - 2019

V rámci laboratória bol riešený projekt Univerzitný vedecký park STU, Metódy geodetického monitorovania a modelovania objektov a javov na zemskom povrchu, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ITMS 26240220072). Laboratórium vykonáva testovanie a kalibráciu (komparáciu) nivelačných systémov (prístroj + lata), nivelačných lát a krátkych dĺžkových meradiel (pásma, dvojmetre, základnicové laty a pod.). Laboratórium je zaradené do siete metrologických laboratórií gestorovaných ÚGKK SR pod názvom Metrologické centrum geodézie. Laboratórium má vybudované dva komparátory - vertikálny komparátor na kalibráciu nivelačných systémov a horizontálny komparátor na kalibráciu nivelačných lát a krátkych dĺžkových meradiel. Obidva komparátory využívajú ako etalón interferometer a realizujú nominálnu mieru na báze porovnávania dĺžkových úsekov meraných interferometrom a na kalibrovanom meradle (systéme) s neistotou na úrovni 5 µm až 8 µm. Výsledok kalibrácie odovzdá užívateľovi vo forme certifikátu.

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: 2015 - 2019

Výskumné aktivity sú zamerané na realizáciu geodetických priestorových referenčných systémov a štúdium kontinentálnej a regionálnej geokinematiky. V súčasnosti je pracovisko Lokálnym analytickým centrom permanentnej siete Európskeho referenčného rámca (EUREF Permanent GNSS Network, EPN), spracovateľským centrom siete permanentných staníc GNSS v strednej Európe (CEPER) a venuje sa analýzam družicových meraní uskutočňovaných v rámci medzinárodných a domácich epochových projektov zameraných na priestorové geodetické siete. Vedecké aktivity sa sústreďujú na detekciu, kvantifikáciu a interpretáciu polohových zmien globálneho, regionálneho aj lokálneho charakteru vyvolaných recentnou tektonikou Zeme. Predmetom výskumu je aj problematika kombinácií meraní viacerých družicových navigačných systémov – NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo.

Výskumné aktivity v oblasti merania pomocou globálnych navigačných družicových systémov (GNSS)

Využitie GNSS pri detekcii náhlych polohových zmien tektonického pôvodu: analýza pohybu permanentnej stanice Mizusawa v Japonsku počas zemetrasenia v blízkosti východného pobrežia Honšú, 2011

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: prof. Ing. Juraj Janák, PhD.

Termín: 2015 - 2017

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0954/15. Projekt bol zameraný na analýzu dátových produktov družicových misií CHAMP, GRACE, GOCE, SWARM, údaje Globálneho geodynamického projektu (v súčasnosti premenovaného na International Geodynamics and Earth Tide Service – IGETS) a na vybrané globálne digitálne modely reliéfu.

Pracovisko: Kggi Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky

Kontakt: Ing. Juraj Papčo, PhD.

Termín: december 2010 - máj 2015

Cieľom projektu (ITMS 26220220108) bolo identifikovať deformáciu zemského povrchu aplikáciou družicových, gravimetrických a nivelačných meraní na základe poznatkov získaných vo výskume. Na všetkých bodoch monitorovacej siete sú kontinuálne monitorované variácie polohy prijímačmi GNSS. V pravidelných intervaloch sú na staniciach realizované absolútne a relatívne gravimetrické merania tiažového zrýchlenia a nivelačné merania na spresnenie vertikálnej deformácie zemského povrchu.

Národné centrum diagnostikovania deformácií zemského povrchu na území Slovenska

Permanentná stanica GNSS LOMS (Lomnický štít)