Prejsť na obsah
Výskum

Pracovisko: Kmif Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Riešiteľ: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.

Termín: január 2019 - december 2021

Výskum bol realizovaný v rámci projektu KEGA 039STU-4/2019. Cieľom projektu je pripraviť a implementovať do pedagogického procesu meracie aparatúry na skúmanie vzájomnej výmeny tepla medzi vlhkosťou v póroch a skeletom materiálu a na meranie adsorpcie kontaminantu poréznym médiom. Sú to experimenty vyžadujúce riešenie príslušných inverzných úloh s dlhodobo využiteľnou softvérovou podporou.

Pracovisko: Kmif Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Riešiteľ: prof. RNDr. Igor Medveď, PhD.

Termín: január 2019 - december 2021

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0682/19. V projekte sa skúmajú nekonvenčné módy transportu solí stavebnými materiálmi, ako je osmóza a povrchová difúzia. Získané znalosti by sa dali využiť na zabránenie negatívnemu pôsobeniu solí v takýchto materiáloch.

Pracovisko: Kmif Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Riešiteľ: prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc.

Termín: september 2016 - október 2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-15-0681 v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt sa zameriaval na výrobu vzoriek z poréznych materiálov (ľahké betóny na baze plastov, keramika, pórobetón, izolačné materiály) a na skúšanie vybraných vlastností (objemová hmotnosť, nasiakavosť, vzlínavosť, sorpcia a desorpcia, teplotechnické charakteristiky a pevnosti). Cieľom projektu bolo experimentálne a teoretické skúmanie hygrologických a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov. Tento cieľ sa realizoval vyvinutím komplexného matematického modelu na presné vyhodnocovanie prenosu vlhkosti, tepla, látok rozpustených vo vode a suspenzii.

Vyšetrovanie hygrotermálnych a mechanických vlastností poréznych stavebných materiálov na báze matematického modelovania

Pracovisko: Kmif Katedra materiálového inžinierstva a fyziky

Riešiteľ: prof. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.

Termín: september 2015 - december 2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0045/15. Bol zameraný na výrobu vzoriek z keramických materiálov, ktoré sa modifikovali rôznymi prísadami a prímesami a na skúšanie vybraných vlastností (objemová hmotnosť, nasiakavosť, vzlínavosť, mrazuvzdornosť, teplotechnické charakteristiky a pevnosti).