Prejsť na obsah
Výskum

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: júl 2019 - jún 2022

Výskum je realizovaný v rámci projektu APVV-18-0347. Vedecký projekt je zameraný na preskúmanie možných súvislostí medzi nárastom prírodných rizík podmienenými nastupujúcimi zmenami klímy na jednej strane a zraniteľnosťou lesných ekosystémov Západných Karpát na strane druhej. Získaná analýza rizík prispeje k riešeniu návrhov adaptačných opatrení v sektore lesy a lesné hospodárstvo na podmienky nastupujúcich zmien klímy.

Zmeny klímy a prírodné riziká: zraniteľnosť a adaptačné kapacity lesných ekosystémov Západných Karpát

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2019 - december 2022

Výskum je realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0068/19. Projekt je zameraný na zistenie vzťahu morfologických a hydraulických charakteristík toku a kvality akvatického habitatu toku, ktorá bude indikovaná ichtyofaunou. Zovšeobecnenie a regionalizácia bude vyplývať zo súboru priamych morfologických, hydrologických a ichtyologických meraní tokov vo vybraných oblastiach Slovenska. Zo získaných dát budú odvodené korelačné rovnice, ktoré možno priamo využiť na hodnotenie kvality habitatu alebo na návrh optimálnych parametrov revitalizovaného toku.

Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2019 - december 2022

Výskum je realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0632/19. Projekt uvažuje so systematickým hodnotením zmien hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy, zmien využívania územia podľa scenárov socioekonomického rozvoja a simulovania zmien odtoku pomocou multi-modelového zrážkovo-odtokového modelovania s cieľom znížiť ekvifinalitu dosiahnutých výsledkov. Výstupy poskytnú nový obraz o prebiehajúcich zmenách hydrologického režimu a podklady pre adaptáciu v hospodárení s vodou a zmiernenie extrémnych javov.

Zmeny hydrologického režimu na Slovensku podľa regionálnych scenárov zmeny klímy a multi-modelového hodnotenia

Pracovisko: Kzei Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Termín: 2019 - 2023

Výskum je realizovaný v rámci projektu APVV.

SMART nakladanie s extrémnymi dažďovými vodami v urbanizovanom území

Pracovisko: Khte Katedra hydrotechniky

Termín: október 2017 - október 2019

Výskum bol realizovaný pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany. Bol zameraný na trvalé riešenie opevnenia koryta pod haťou VD Hričov s cieľom minimalizácie tvorby výmoľov za vývarom a zvýšenia bezpečnosti VD. Výskum bol kombináciou viacrozmerného CFD (Computational Fluid Dynamics) modelovania a fyzikálneho modelovania. Fyzikálny výskum bol realizovaný na dvoch modeloch hate a podhatia VD Hričov s pohyblivým dnom – na dvojrozmernom (výsekovom) modeli v mierke 1:30 a trojrozmernom modeli v mierke 1:55. Viac informácií

Výskum vývaru a podhatia VD Hričov

Trojrozmerný fyzikálny model hate VD Hričov s pohyblivým dnom – meranie tlmiacich účinkov vývaru

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: júl 2017 - jún 2021

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-16-0253. Projekt je zameraný na zovšeobecnenie biotických charakteristík horských a podhorských povodí na základe bioindikačných vlastností ichtyofauny a flóry. Zovšeobecnenie a regionalizácia vyplýva zo súboru meraní vo vybraných oblastiach Slovenska.

Vývoj metodiky hodnotenia ekologického potenciálu výrazne zmenených vodných útvarov (HMWB) na základe ichtyocenóz

Pracovisko: Khte Katedra hydrotechniky

Termín: máj 2017 - apríl 2018

Výskum bol realizovaný v rámci doktorandského štúdia. Výskum bol zameraný na stanovenie vplyvu vertikálnych zmien smeru prúdenia na rozloženie rýchlostného poľa na vtoku do turbín. Výskum prebiehal na dvojrozmernom fyzikálnom modeli šachtového vtokového objektu MVE v mierke 1:30 s využitím bezkontaktnej laserovej metódy PIV (Particle Image Velocimetry) na meranie rýchlostí prúdenia.

Výskum prúdenia v šachtových vtokových objektoch MVE
Žľab s dvojrozmerným fyzikálnym modelom šachtového vtoku MVE – meranie rýchlostí metódou PIV

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: apríl 2017 - september 2019

Výskum bol realizovaný v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 (ITMS2014+: 304021C996). Témou projektu je efektívna ochrana biodiverzity prihraničnej oblasti a podpora zachovania biodiverzity prírodne významného územia. V rámci projektu bola vybudovaná krajinotvorná nádrž v Kuželove za účelom zvýšenia retencie územia a súčasne jeho biodiverzity. Nádrž so svojou mokraďovou časťou rešpektuje prirodzenú konfiguráciu terénu a je priaznivá pre koreniace vodné rastliny a mokraďové rastliny, tiež pre obojživelníky, plazy a vtáky. Ďalšou významnou súčasťou projektu sú spoločné výskumné aktivity zamerané na podporu zlepšenia cezhraničnej starostlivosti o prírodne významné územia. Týkajú sa odtokovo-transportných procesov v krajine, hydrodynamického modelovanie prietoku v koryte toku, revitalizácie vodného toku Teplice alebo riešenia ekologickej stability.

Prevencia a odstraňovanie následkov erózie pôdy, budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry na ochranu a koordinované riadenie prírodne významných cezhraničných území (PONEP)

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2017 - december 2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0891/17. Projekt sa zameriava na vývoj nových postupov pre detekciu zmien vo vnútornej štruktúre meraných a odvodených hydrometeorologických radov a vzájomnej závislosti ich prvkov spôsobených zmenou klímy (ale nie zmenou využitia územia). Pre štatistický aparát na detekciu a modelovanie zmien vo vnútornej štruktúre radov sa vyvinú nové nelineárne modely časových radov zohľadňujúce nestacionaritu a heteroskedascitu. Zmeny v závislostiach viacrozmerných charakteristík prvkov budeme detegovať pomocou viacrozmernej frekvenčnej analýzy s novými triedami kopúl.

Detekcia a modelovanie zmien v hydrometeorologických časových radoch v podmienkach klimatickej zmeny

Pracovisko: Kgte Katedra geotechniky

Riešiteľ: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.

Termín: 2017 - 2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0452/1. Bezpečnosť vodných stavieb je vysoko závislá od faktorov prírodného prostredia a od ich reálneho definovania. Je to variabilita hydrologických, geologických, hydrogeologických i geotechnických podmienok, tiež parametre hrádzí, faktor času, spoľahlivosti monitoringu a i. Predmetom skúmania boli priehrady, hrádze odkalísk a nízke vzdúvacie objekty na tokoch. Cieľom projektu bola analýza miery vplyvu prírodných faktorov na ich bezpečnosť s ohľadom na ich vek a význam, možnosti minimalizácie ich negatívnych dopadov na životné prostredie. U odkalísk tiež analýza kolapsibility geomateriálov tvoriacich hrádzový systém. K dosiahnutiu cieľov bolo využité numerické modelovanie, laboratórne a terénne experimenty, dátové súbory experimentálnych meraní a meraní in situ a ich štatistická analýza. Do analýzy boli zahrnuté aj archívne výsledky získané v minulosti. Výsledky projektu by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti vodných stavieb, k optimalizácii monitoringu a k redukcii ich negatívnych dopadov na okolie a životné prostredie.

Analýza rizikových faktorov determinujúcich bezpečnosť hrádzí vodných stavieb

Pracovisko: Khte Katedra hydrotechniky

Termín: november 2016 - máj 2017

Výskum bol realizovaný v rámci doktorandského štúdia. Bol zameraný na stanovenie vplyvu tvaru pásových hrablíc na parametre prúdenia v oblasti pred hrablicami a ich vplyv na samočistiacu schopnosť takýchto hrablíc. Výskum prebiehal na modeli hrablíc osadených na bočnom odbere v žľabe. Na meranie zložiek rýchlosti prúdenia bol použitý 2D ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) prístroj.

Výskum hrablíc so samočistiacim účinkom

Žľab s fyzikálnym modelom samočistiacich hrablíc

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: júl 2016 - jún 2020

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-15-0497. Projekt bude zameraný na posúdenie citlivosti malých vrcholových povodí Slovenska na vznik extrémneho povodňového odtoku a vodnej erózie pri rôznom využívaní a obhospodarovaní poľnohospodárskej a lesnej krajiny. Popri štúdiu extrémnosti inicializačných hydrometeorologických javov a ich škálovateľnosti budú v rámci riešenia vyvinuté procesne orientované postupy na modelovanie vzniku extrémneho povodňového odtoku a vodnej erózie pôdy na svahoch v závislosti na využívaní krajiny, ktoré budú vychádzať z najnovších svetových a domácich výsledkov a doterajších lokálnych experimentov v teréne.

Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodiach

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: júl 2016 - jún 2019

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-15-0425. Projekt sa orientuje na výskum prírodných rizík a ich dopadov na lesné ekosystémy v podmienkach nastupujúcej klimatickej zmeny v najvýznamnejších lesných ekosystémoch Slovenska. Prioritne rieši problematiku zmien vodnej bilancie lesov, zhodnotenie rizika zvýšeného deficitu vody a sucha v lesnej krajine. Projekt hodnotí riziká dopadov klimatických zmien na rentabilitu hospodárenia na lesnej pôde, ako aj potenciálne zmeny vodohospodárskych a celospoločenských funkcií lesov. Predpokladá aj návrh manažmentových, lesnícko-technických a organizačných adaptačných opatrení zameraných na zníženie resp. elimináciu abiotických a biotických prírodných rizík v podmienkach meniacej sa klímy 21. storočia.

Dopad prírodných rizík na lesné ekosystémy Slovenska v meniacich sa klimatických podmienkach

Pracovisko: Kzei Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Termín: 2016 - 2019

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA.

Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu

Stanovenie koeficientov disperzie vo vodnom toku

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2015 - december 2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0665/15. Projekt skúma prínos aplikácie metód hĺbkovej analýzy údajov a ďalších metód hydroinformatiky (heuristických metód, dátovo riadených metód, genetického programovania, geoštatistiky, GIS) pri prevencii hydroklimatických rizík v krajine. Uvedená metodológia ako integračný prvok projektu poskytne tiež nové nástroje pre manažment opačného extrému - protipovodňovú ochranu.

Analýza klimatických a hydrologických extrémov metódami data miningu a inými nástrojmi hydroinformatiky z pohľadu adaptačných opatrení v krajine

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2015 - december 2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0710/15. Projekt je zameraný na vývoj fyzikálne orientovaných a koncepčných schém parametrizácie procesov v hydrologických modeloch na simulovanie extrémneho odtoku zo zrážok a topenia snehu v malých povodiach a našich fyzicko-geografických podmienkach. Boli vyvinuté parametrizačné schémy pre moduly modelu, simulujúce jednotlivé fázy a subprocesy zrážkovo-odtokových a eróznych procesov, zohľadňujúce spôsob využitia a manažment krajiny, ako aj využitie prirodzených a umelých akumulačných priestorov na zachytenie extrémneho odtoku.

Parametrizácia zrážkovo-odtokových procesov pre modelovanie extrémneho odtoku na malých povodiach

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2015 - december 2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0625/15. Projekt je zameraný na zovšeobecnenie biotických charakteristík horských a podhorských povodí na základe bioindikačných vlastností ichtyofauny a flóry. Zovšeobecnenie a regionalizácia vyplýva zo súboru meraní vo vybraných oblastiach Slovenska.

Prognóza vplyvu klimatických a morfologických zmien na ekosystém horských povodí s využitím soft-computingových technológií

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: november 2013 - október 2018

Výskum bol realizovaný v rámci projektu FP7-603498-2. Projekt RECARE spojil multidisciplinárny tím 27 rôznych organizácií s cieľom vytvorenia jednotného spôsobu hodnotenia súčasného stavu ohrozenia pôdy a nájdenia inovatívneho riešenia na zabránenie ďalšej degradácie pôdy v Európe. V projekte RECARE je zahrnutých 17 prípadových štúdií ohrozenia pôdy so zámerom študovať rôzne podmienky, ktoré sa vyskytujú v celej Európe, a nájsť vhodné odpovede pomocou inovatívneho prístupu kombinujúceho vedecké a miestne znalosti.

Hľadanie a zdieľanie riešení na ochranu našich pôd (RECARE)

Pracovisko: Kvhk Katedra vodného hospodárstva krajiny

Termín: január 2013 - december 2016

Výskum bol realizovaný v rámci projektu VEGA 1/0776/13. Projekt je zameraný na problematiku zníženia neistôt pri štatistickom modelovaní extrémov viacrozmerných dát s použitím kopúl, a to zlepšením odhadu marginálnych rozdelení opisujúcich jednotlivé premenné. Vyvinutý modelovací prístup bude použitý aj pri skúmaní senzitivity odhadov rizika vplyvov na životné prostredie a na porovnanie tejto senzitivity s neistotou vyplývajúcou z nedostatku údajov na povodiach bez pozorovaní. Okrem existujúcich súborov údajov zo Slovenska a rôznych paneurópskych databáz sa budú analyzovať aj historické extrémy, dlhodobé zrážkové a prietokové rady a rôzne veličiny charakterizujúce jednotlivé povodia.

Štúdium lokálnych a priestorových vlastností združených hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarity

Pracovisko: Kzei Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva

Termín: 2013 - 2017

Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV.

Experimentálny výskum redukcie povodňových vplyvov stokovej siete na urbanizované územie

Modelovanie zaťažovacích stavov v objektoch ČOV

Pracovisko: Khte Katedra hydrotechniky

Termín: 2013 - 2015

Výskum bol realizovaný pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Bol zameraný na optimalizáciu dispozičného riešenia pripravovaného VD Kolárovo na Váhu s ohľadom na plavebnú bezpečnosť. Realizovaný bol komplexný výskum v kombinácii viacrozmerného matematického fyzikálneho modelovania. Fyzikálny výskum prebiehal na trojrozmernom fyzikálnom modeli v mierke 1:50. Vzhľadom na veľkosť fyzikálneho modelu (pôdorysné rozmery 45 x 13 m, čo bol historicky najväčší model na SvF) bol fyzikálny model vybudovaný v laboratóriu Výskumného ústavu vodného hospodárstva, realizáciu výskumu zabezpečovala Katedra hydrotechniky.

Výskum dispozičného riešenia VD Kolárovo na Váhu

Fyzikálny model VD Kolárovo v mierke 1:50