Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan STU Stavebnej fakulty v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vypisuje výberové konanie
na obsadenie:

 

2 miest vysokoškolského učiteľa, odborného asistenta
na Katedru konštrukcií pozemných stavieb SvF

 

Kvalifikačné predpoklady:

-        absolvent SvF odbor Pozemné stavby,

-        vedecko – pedagogická hodnosť PHD. alebo odovzdaná doktorandská dizertačná práca po katedrovej obhajobe.

 

Ďalšie požiadavky:

-        aktívna znalosť anglického jazyka,

-        prehĺbenie znalosti v oblasti stavebnej fyziky (v oblasti teórie prirodzeného osvetlenia budov (1.miesto) a v oblasti aerodynamiky a hydrodynamiky budov (2.miesto)

-        ovládanie softwarových aplikácií v predmetných vedných oblastiach

-        dokladovať publikačnú a vedecko-výskumnú činnosť v odbore.

 

Termín nástupu:  01.09.2017

 

 

Prihlášky do výberového konania spolu so štruktúrovaným životopisom, dokladom o vzdelaní, potvrdení o odbornej praxi a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, zasielajte do troch týždňov od uverejnenia na Oddelenie ľudských zdrojov Stavebnej fakulty, Radlinského 11, 810 05 Bratislava.