Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V stredu, 5. decembra, s úderom štrnástej hodiny zazneli v Aule akademika Bellu prvé tóny fanfár, ktoré ohlásili začiatok slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave - k 80-temu výročiu začatia výučby v stavebníctve a geodézii. Vzápätí s nimi vstúpili do auly pomalým, ale vznešeným krokom dekani partnerských fakúlt, ako i "sesterských" fakúlt STU, prorektori STU a rektori univerzít Slovenskej a Českej republiky, prodekani hostiteľskej fakulty, dekan SvF a rektor STU s pedelom. Všetci v talároch vysokoškolských hodnostárov s ozdobnými reťazami na hrudi, ktoré dodávali slávnosti nespochybniteľnú podstatu právneho aktu súvisiaceho s historickými tradíciami, na ktoré je každá alma mater hrdá.

 ”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

V úvodnom príhovore moderátor prodekan prof. Ján Szolgay najprv privítal v mene akademickej obce SvF STU všetkých prítomných, následne vyzval dekana fakulty prof. Stanislava Unčíka, aby prehovoril k slávnostnému zhromaždeniu. V dlhom prejave dekan oživil v pamäti prítomných predovšetkým historické začiatky dočasného sídla Vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika najprv v Košiciach, potom v Martine a nakoniec jej trvalého sídla v Bratislave, kde sídli až doposiaľ, od roku 1991 už pod dnešným názvom - Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity. Dekan v svojom prejave vyzdvihol mená osobností, ktoré tvorivo rozvíjali stavebníctvo nielen doma ale i vo svete, ako napr. profesori Danišovič, Tesár, Gál, Piffl, či slovenský projektant mostov Maťaščík, atď. Mená týchto i ďalších osobností zostanú trvalo zapísané v povedomí slovenskej technickej inteligencie, našich stavbárov, ale i širokej verejnosti. Ich uznávaná vážnosť v súzvuku s vyučovacím procesom mala v tých rokoch obrovský vplyv na študentov. Počty absolventov inžinierov sa zvyšovali. Za uplynulých 80 rokov ich fakulta vychovala takmer 33 000. V závere slávnostného prejavu dekan svojej alma mater poprial - kvalitných študentov, ktorí budú so záujmom študovať a kvalitných pedagógov, ktorí ich budú vzdelávať. Fakulte zaželal, aby zotrvala aj v budúcnosti na čele technického pokroku.  

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka 

Rektor STU prof. Robert Redhammer v svojom príhovore vyzdvihol úspechy fakulty a jej rozvoj, ktorým prešla v poslednom období. Fakulta sa zamerala na zlepšovanie podmienok pre vzdelávanie a výskum, prešla výraznou revitalizáciou školských priestorov, ateliérov a laboratórií, ktoré prinesú osoh a úžitok pracovníkom i študentom.

S krátkymi pozdravnými blahoželaniami vystúpili: štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., generálny riaditeľ sekcie výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Tibor Németh a hlavná architektka hl. mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad.

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka 

”Bodka ”Bodka

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SvF STU v Bratislave pri príležitosti osláv 80-teho výročia začatia výučby v stavebníctve a geodézii dekan prof. Stanislav Unčík ocenil takmer päťdesiat významných osobností ako i organizácie za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. V krátkej ďakovnej reči v mene ocenených jednotlivcov prof. František Ohrablo poďakoval za ocenenie, ktoré sa jemu i jeho kolegom dostalo od vedenia fakulty. Poprial jej do ďalších rokov mnoho elitných študentov, z ktorých raz vyrastú renomovaní odborníci, pedagógovia.

V mene ocenených organizácií vyjadril poďakovanie dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., ktorý zaželal oslavujúcej fakulte a jej vedeniu veľa úspechov v udržiavaní a rozvíjaní kontaktov s univerzitami, fakultami, vedecko-pedagogickými pracoviskami a inštitúciami doma i v zahraničí. Ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu pri zvyšovaní úrovne vedy a techniky v SR a rozvíjaní vzdelávania  - odovzdal prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. dekanovi prof. Stanislavovi Unčíkovi medailu prezidenta Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Slávnostné zhromaždenie ukončila študentská hymna Gaudeamus igitur.

Pestrá „kytica rozhovorov a prianí“ pre našu jubilujúcu alma mater:

http://reginazapad.rtvs.sk/relacie-a-rubriky/serial-radia-regina/181797/osemdesiat-rokov-stavebnej-fakulty-stu