Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Medzinárodná konferencia Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry usporiadaná kolektívom Katedry architektúry (KARCH) Stavebnej fakulty STU a členmi práve akceptovanej Katedry UNESCO pre interdisciplinárnu obnovu pamiatok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa v tomto roku nesú v duchu hesla Dedičstvo pre všetkých.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte

Cieľom konferencie je poukázať na zložitosť problematiky ochrany a obnovy nášho stavebného dedičstva v urbanistickom rozsahu, poukázať na špecifiká procesu v štádiu návrhu konceptu obnovy ako finálneho produktu predprojektovej etapy, poukázať na závislosť medzi kultúrnym povedomím obyvateľstva a vedenia sídla s danou historickou urbanistickou štruktúrou a akceptovaným spôsobom jeho obnovy, cieľom ktorej by mala byť nielen ochrana fyzického originálu hodnotných častí, ale aj návrat zaniknutej identity sídelného celku. V závere by mali byť prezentované vybrané narušené historické štruktúry a návrh, či realizácia ich zdarnej obnovy.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte

Termín a miesto konferencie je v pondelok 27.09.2021 o 08:20 v kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava. Sála je určená pre uzavretú spoločnosť, celá udalosť však bude streamovaná online na Facebook stránke Katedry architektúry.

Ako sprievodný program kolektív Katedry architektúry SvF pripravil online výstavu Hľadá sa identita. V rámci výstavy sú prezentované práce, ktoré ilustrujú výstupy KARCH  v oblasti projektovania, sledujúceho hlavný cieľ - zachovanie kontinuity stavebnej kultúry v našom kultúrnom kontexte. Súčasťou výstavy sú aj ukážky projektových dokumentácií členov KARCH, ktorí riešia pre konkrétnych investorov návrhy obnovy historických objektov tradičného typu v intenciách uvedeného cieľa. Výstava bude sprístupnená ku dňu konferencie na tomto odkaze a potrvá celý október.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 na Stavebnej fakulte

Vo výbore konferencie sú prof. Ing. Vladimír Benko, PhD. (SKSI), Ing. Vladimír Kohút (poverený SKSI, externý pracovník KARCH SvF STU v Bratislave), prof. Ing. Stanislav Unčík (dekan SvF STU v Bratislave), prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (dekan FAD STU v Bratislave, prezident Národného komitétu ICOMOS), prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, PhD. (SvF ČVUT v Prahe), doc. PhDr. Martin Horáček, PhD. (FF UP v Olomouci), doc. Ing. arch. Karl Havliš (FA VUT v Brne), Mgr. Anna Tuhárska (PÚ SR), Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD. (MK SR), Mgr. Viera Grigová (MZVEZ SR), doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (vedúca KARCH SvF STU v Bratislave), Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD. (manager projektu Katedry UNESCO, KARCH SvF STU v Bratislave), doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (KARCH SvF STU v Bratislave), doc. Ing. Marek Fraštia, PhD. (KGDE SvF STU v Bratislave), doc. Ing. arch. Jana Gregorová , PhD. (KARCH SvF STU v Bratislave, odborný garant aktivity, vedúca Katedry UNESCO).

Organizačný výbor konferencie tvoria Ing. Nora Naddourová, Ing. Martin Poliak, Ing. Jakub Hanzl, Ing. Ing. arch. Martina Kalivodová a Ing. Zuzana Šišková (KARCH SvF STU v Bratislave). 

Od roku 2017 sa na STU zintenzívnili aktivity vedúce k väčšej pozornosti vyučovať mladú generáciu v intenciách zachovania kontinuity stavebnej kultúry. Táto iniciatíva sa preniesla do vzniku odbornej platformy zameranej na interdisciplinárnu obnovu pamiatok. Platforma vznikla na základe požiadaviek Memoranda MKSR Memorandum o obnove a manažovaní významných národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve Slovenskej republiky. Zároveň sa prejavila aj v širšie postavenom projekte Katedry UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva (Interdisciplinárny prístup pri obnove architektonického dedičstva – nástroj kultúrnej udržateľnosti), ktorý bol v júni tohto roku na UNESCO v Paríži akceptovaný. Tendencia udržateľnosti kontinuity tradičnej stavebnej kultúry pri výuke architektov sa prejavila aj v nastavení trendu Katedry architektúry na SvF STU, ktorá v tomto duchu postavila obsah nových predmetov v rámci práve prebiehajúcej akreditácie.

Spomínaná iniciatíva tvoriaca odbornú platformu špecialistov zameraných na profesionálnu ochranu a obnovu nášho architektonického a urbanistického dedičstva je podporovaná PÚ SR, NK ICOMOS, MK SR, MZVEZ SR, SKSI a inými relevantnými inštitúciami a externými odborníkmi z praxe, ktorí sa ako lídri katedry UNESCO alebo ako externí pedagógovia podieľajú na danom procese. V súčasnosti sú hlavnými nositeľmi tejto iniciatívy odborníci z FAD STU a SvF STU, z ktorých hlavným iniciátorom tohto dlho zaznávaného trendu v architektonickej produkcii sa stala Katedra architektúry na Stavebnej fakulte STU.

Jednou z aktivít odbornej platformy je usporadúvať každoročne v rámci DEKD konferencie na tému architektonického dedičstva, jeho ochrany a obnovy, chápania širokospektrálnosti procesu obnovy so synergickým efektom vzájomného ovplyvňovania všetkých disciplín v procese. Tento prístup je chápaný ako prostriedok k zachovaniu či obnoveniu identity miesta, kontinuálnemu pokračovaniu v pozitívnych trendoch stavebnej kultúry daného miesta tak v architektonickej ako aj urbanistickej dimenzii. Minuloročný odborný seminár Tradícia a jej ochrana v procese projektovania obnovy pamiatok sa venoval prehlbovaniu interdisciplinárnym spoluprácam v procese obnovy v architektonickej dimenzii. Tohtoročná medzinárodná konferencia by sa venovala problematike kultúrneho povedomia a s tým súvisiacim fenoménom kultúrnej identity v urbanistickom kontexte. Predmetom záujmu sú predovšetkým historické urbanistické štruktúry, ktoré sú pod tlakom globalizácie čoraz viac ohrozované. Ich záchrana totiž znamená aj zachovanie diverzity kultúrnych prejavov. 

Aktivita je finančne podporená Bratislavským samosprávnym krajom.

Text: doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Katedra architektúry SvF, odborný garant aktivity, vedúca Katedry UNESCO, foto: Ing. Ing. arch. Martina Kalivodová, Katedra architektúry SvF, členka organizačného výboru konferencie