Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V dňoch 16.-17. mája si oddelenia Dekanátu Stavebnej fakulty spolu s KIC a CIT vo fakultnom zariadení v Kočovciach zorganizovali spoločný pracovný seminár. 

Okrem príjemných chvíľ relaxu strávených na neďalekom beckovskom hrade či pri hre bowlingu sa takmer 50 zamestnancov celofakultných pracovísk stretlo v konferenčnej sále novostavby Regionálneho centra technického vzdelávania, aby pod vedením p. dekana Kopáčika, prodekanov prof. Szolgaya a doc. Bieleka a tajomníka fakulty Ing. Šaturu získali prehľad o stave fakulty a o jej rozvojových zámeroch. Vedúci pracovísk vlastnými prezentáciami predstavili ostatným kolegom činnosť svojich oddelení.
Vo štvrtok podvečer si viacerí účastníci seminára nemohli nechať ujsť sledovanie hokejového zápasu našej reprezentácie s Fínskom.

Veľmi prínosným sa ukázal diskusný workshop rozdelený do troch sekcií – jeho cieľom bolo získať pohľady zamestancov na rezervy, pozitíva i perspektívy smerovania fakulty. Výsledky z každej sekcie prezentovali reportéri všetkým prítomným na záver tohto workshopu. Kritické pripomienky nezostanú len na papieri, ale Vedenie fakulty ich sľúbilo vyhodnotiť a podľa možností ich zohľadniť v ďalšom živote fakulty.

Okrem toho sa účastníci výjazdového seminára oboznámili s metodikou napočítavania dotačných prostriedkov vysokým školám, s ich rozdeľovaním i s tvorbou rozpočtu fakulty. Bonusom bola prednáška zameraná na zásady správneho písania písomností – čo, samozrejme, patrí k základným podmienkam kvality prejavu oprávnene očakávanej na akademickej pôde.  

Väčšina účastníkov hodnotila výjazdový seminár pozitívne. Okrem intenzívnych diskusií vedených v neformálnom prostredí získalo Vedenie i zamestnanci pravdivejší pohľad na prácu kolegov. Zúčastnení zamestnanci aj tu dokázali, že vedia nielen podávať výkony v kanceláriách, ale, ako je zrejmé z pripojených fotografií, aj spoločne relaxovať alebo v diskusiách sformulovať a obhájiť svoje názory. Veríme, že týmto výjazdovým seminárom sa podarí obnoviť tradíciu užitočných stretaní založenú pred rokmi bývalou tajomníčkou fakulty, Ing. Kornéliou Polakovičovou.