Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. akceptoval návrh akademického senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý dňa 26. 11. 2010 zvolil prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. za kandidáta na dekana pre funkčné obdobie 2011 - 2015.

Dňa 27. 1. 2011 sa na pôde fakulty uskutočnil slávnostný akt, na ktorom rektor STU poďakoval prof. Kopáčikovi za jeho doterajšiu činnosť vo funkcii dekana a prínos k rozvoju nielen Stavebnej fakulty STU, ale aj Slovenskej technickej univerzity v uplynulom funkčnom období a následne mu odovzdal ustanovujúci dekrét za dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave pre ďalšie funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015.

Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti predsedu akademického senátu STU prof. Ing. Milana Žalmana, PhD. a prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Jána Kalužného, PhD., ako aj za prítomnosti členov vedenia Stavebnej fakulty STU.

Dekan fakulty vo svojom príhovore poďakoval rektorovi STU za ocenenie svojej práce a za ustanovujúci dekrét a potom odovzdal odstupujúcim členom vedenia fakulty ďakovné listy za prácu v prospech fakulty vo funkciách prodekanov a ustanovujúce dekréty novým prodekanom.

Odstupujúcimi prodekanmi sú:
prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. -  prodekan pre zahraničné vzťahy,
prof. Ing. Peter Turček, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť,
doc. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - prodekan pre vzdelávanie,
prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. - prodekan pre vzťahy s verejnosťou,
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. - prodekan pre rozvoj fakulty.

Novými prodekanmi pre funkčné obdobie od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015, schválenými akademickým senátom fakulty 18. 1. 2011, sú:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. -  prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy,
doc. Ing. Peter Makýš, PhD. - prodekan pre vzdelávanie,
prof. Ing. Milan Sokol, PhD. - prodekan pre rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou.